Innéacs 
 Téacs iomlán 
Téacsanna atá glactha
PDF 107kWORD 43k
Déardaoin, 16 Aibreán 2020 - Brussels
Rialachán lena leasaítear an creat airgeadais ilbhliantúil 2014-2020***
P9_TA(2020)0044

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an16 Aibreán 2020 ar an dréachtrialachán ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1311/2013 lena leagtar síos an creat airgeadais ilbhliantúil do na blianta 2014-2020 a mhéid a bhaineann le raon feidhme an Chorrlaigh Fhoriomláin le haghaidh Oibleagáidí (07170/2020 – C9‑0110/2020 –2020/0055(APP))

(An gnáthnós imeachta reachtach – toiliú)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don dréachtrialachán ón gComhairle (07170/2020),

–  ag féachaint don iarraidh ar thoiliú a thíolaic an Chomhairle i gcomhréir le hAirteagal 312 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus le hAirteagal 106a den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach (C9-0110/2020),

–  ag féachaint do Rialacha 105(1) agus (4) agus 163 dá Rialacha Nós Imeachta,

1.  ag tabhairt a toilithe don dréachtrialachán ón gComhairle;

2.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

An nuashonrú is déanaí: 29 Aibreán 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais