Index 
 Volledige tekst 
Aangenomen teksten
PDF 113kWORD 42k
Donderdag 16 april 2020 - Brussel
Verordening tot wijziging van het meerjarig financieel kader 2014-2020 ***
P9_TA(2020)0044

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2020 over het ontwerp van een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 wat betreft de reikwijdte van de overkoepelende marge voor vastleggingskredieten (07170/2020 – C9-0110/2020 –2020/0055(APP))

(Bijzondere wetgevingsprocedure - goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van verordening van de Raad (07170/2020)],

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 312 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (C9-0110/2020),

–  gezien artikel 105, leden 1 en 4, en artikel 163 van zijn Reglement,

1.  hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van verordening van de Raad;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Laatst bijgewerkt op: 29 april 2020Juridische mededeling - Privacybeleid