Zoznam 
 Úplné znenie 
Prijaté texty
PDF 117kWORD 43k
Štvrtok, 16. apríla 2020 - Brusel
Nariadenie, ktorým sa mení viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 ***
P9_TA(2020)0044

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2020 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020, pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti celkovej rezervy na záväzky (07170/2020 – C9‑0110/2020 –2020/0055(APP))

(Mimoriadny legislatívny postup – súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh nariadenia Rady (07170/2020),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 312 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článkom 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (C9-0110/2020),

–  so zreteľom na článok 105 ods. 1 a ods. 4 a článok 163 rokovacieho poriadku,

1.  udeľuje súhlas s návrhom nariadenia Rady;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Posledná úprava: 29. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia