Index 
 All text 
Antagna texter
PDF 106kWORD 42k
Torsdagen den 16 april 2020 - Bryssel
Förordning om ändring av den fleråriga budgetramen för 2014–2020***
P9_TA(2020)0044

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 april 2020 om utkastet till rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om fastställande av den fleråriga budgetramen för åren 2014–2020 vad gäller den samlade marginalen för åtaganden (07170/2020 – C9-0110/2020 –2020/0055(APP))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–  med beaktande av utkastet till rådets förordning (07170/2020),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 312 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (C9-0110/2020),

–  med beaktande av artikel 105.1 och 105.4 samt artikel 163 i arbetsordningen,

1.  Europaparlamentet godkänner utkastet till rådets förordning.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Senaste uppdatering: 29 april 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy