Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Vedtagne tekster
PDF 119kWORD 44k
Fredag den 17. april 2020 - Bruxelles
Forslag til ændringsbudget nr. 1/2020: Bistand til Grækenland som reaktion på det øgede migrationspres - Øjeblikkelige foranstaltninger i forbindelse med covid-19-udbruddet - Støtte til genopbygning efter jordskælvet i Albanien - Andre justeringer
P9_TA(2020)0045

Europa-Parlamentets beslutning af 17. april 2020 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 1/2020 for regnskabsåret 2020 - Bistand til Grækenland som reaktion på det øgede migrationspres - Øjeblikkelige foranstaltninger i forbindelse med covid-19-udbruddet - Støtte til genopbygning efter jordskælvet i Albanien - Andre justeringer (07250/2020 – C9-0101/2020 – 2020/2052(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(1), særlig artikel 44,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020, endeligt vedtaget den 27. november 2019(2),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(3),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(4),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter(5),

–  der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 1/2020, vedtaget af Kommissionen den 27. marts 2020 (COM(2020)0145),

–  der henviser til Rådets holdning om forslag til ændringsbudget nr. 1/2020, vedtaget af Rådet den 14. april 2020 og fremsendt til Europa-Parlamentet samme dag (07250/2020 – C9-0101/2020),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94, 96 og 163,

1.  godkender Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 1/2020;

2.  pålægger sin formand at fastslå, at ændringsbudget nr. 1/2020 er endeligt vedtaget, og drage omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

3.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen og til de øvrige institutioner og de berørte organer samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(2) EUT L 57 af 27.2.2020.
(3) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(4) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(5) EUT L 168 af 7.6.2014, s. 105.

Seneste opdatering: 12. maj 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik