Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Hyväksytyt tekstit
PDF 111kWORD 40k
Perjantai 17. huhtikuuta 2020 - Bryssel
Lisätalousarvioesitys nro 1/2020: Tuki Kreikalle kasvaneeseen muuttopaineeseen vastaamiseksi – Covid-19:n puhkeamisen johdosta toteutettavat välittömät toimenpiteet – Tuki Albanialle maanjäristyksen jälkeiseen jälleenrakennukseen – Muut mukautukset
P9_TA(2020)0045

Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. huhtikuuta 2020 neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 1 varainhoitovuodeksi 2020 –Tuki Kreikalle kasvaneeseen muuttopaineeseen vastaamiseksi – Covid-19:n puhkeamisen johdosta toteutettavat välittömät toimenpiteet – Tuki Albanialle maanjäristyksen jälkeiseen jälleenrakennukseen – Muut mukautukset (07250/2020 – C9-0101/2020 – 2020/2052(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(1) ja erityisesti sen 44 artiklan,

–  ottaa huomioon 27. marraskuuta 2019 lopullisesti hyväksytyn Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2020(2),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(3),

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(4),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä 26. toukokuuta 2014 annetun neuvoston päätöksen 2014/335/EU, Euratom(5),

–  ottaa huomioon komission 27. maaliskuuta 2020 antaman esityksen lisätalousarvioksi nro 1/2020 (COM(2020)0145),

–  ottaa huomioon neuvoston 14. huhtikuuta 2020 vahvistaman ja samana päivänä parlamentille toimittaman kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 1/2020 (07250/2020 – C9-0101/2020),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94, 96 ja 163 artiklan,

1.  hyväksyy neuvoston kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 1/2020;

2.  kehottaa puhemiestä toteamaan lisätalousarvion nro 1/2020 lopullisesti hyväksytyksi ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, asianomaisille muille toimielimille ja elimille sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
(2)EUVL L 57, 27.2.2020.
(3)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4)EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5)EUVL L 168, 7.6.2014, s. 105.

Päivitetty viimeksi: 12. toukokuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö