Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Antagna texter
PDF 119kWORD 44k
Fredagen den 17 april 2020 - Bryssel
Förslag till ändringsbudget nr 1/2020: Stöd till Grekland som svar på det ökade migrationstrycket - Omedelbara åtgärder i samband med covid-19-utbrottet - Stöd till återuppbyggnaden efter jordbävningen i Albanien - Andra justeringar
P9_TA(2020)0045

Europaparlamentets resolution av den 17 april 2020 om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 1/2020 för budgetåret 2020 - Stöd till Grekland som svar på det ökade migrationstrycket - Omedelbara åtgärder i samband med covid-19-utbrottet - Stöd till återuppbyggnaden efter jordbävningen i Albanien - Andra justeringar (07250/2020 – C9-0101/2020 – 2020/2052(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(1), särskilt artikel 44,

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020, slutgiltigt antagen den 27 november 2019(2),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(3),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(4),

–  med beaktande av rådets beslut 2014/335/EU, Euratom av den 26 maj 2014 om systemet för Europeiska unionens egna medel(5),

–  med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 1/2020 som kommissionen antog den 27 mars 2020 (COM(2020)0145),

–  med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 1/2020 som rådet antog den 14 april 2020 och översände till Europaparlamentet samma dag (07250/2020 – C9-0101/2020),

—  med beaktande av artiklarna 94, 96 och 163 i arbetsordningen, och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 1/2020.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att förklara ändringsbudget nr 1/2020 slutgiltigt antagen och se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, övriga institutioner och berörda organ samt till de nationella parlamenten.

(1) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(2) EUT L 57, 27.2.2020.
(3) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) EUT L 168, 7.6.2014, s. 105.

Senaste uppdatering: 12 maj 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy