Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Elfogadott szövegek
PDF 124kWORD 44k
2020. április 17., Péntek - Brüsszel
2/2020 sz. költségvetés-módosítási tervezet: Szükséghelyzeti támogatás nyújtása a tagállamoknak, valamint az uniós polgári védelmi mechanizmus / rescEU további megerősítése a COVID-19-járványra való reagálás céljából
P9_TA(2020)0046

Az Európai Parlament 2020. április 17-i állásfoglalása az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó, 2/2020. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról – Szükséghelyzeti támogatás nyújtása a tagállamoknak, valamint az uniós polgári védelmi mechanizmus / rescEU további megerősítése a COVID-19-járványra való reagálás céljából (07251/2020 – C9-0109/2020 – 2020/2055(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 44. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2019. november 27-én fogadtak el véglegesen(2),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(4),

–  tekintettel az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozatra(5),

–  tekintettel a Bizottság által 2020. április 2-án elfogadott, 2/2020. számú költségvetés-módosítási tervezetre (COM(2020)0170),

–  tekintettel a Tanács által 2020. április 14-én elfogadott, és az Európai Parlamentnek ugyanezen a napon továbbított, a 2/2020. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló álláspontra (07251/2020 – C9-0109/2020),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94., 96. és 163. cikkére,

1.  jóváhagyja a 2/2020. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot;

2.  utasítja elnökét annak megállapítására, hogy a 2/2020. számú költségvetés-módosítást véglegesen elfogadták, valamint arra, hogy gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, a többi érintett intézménynek és szervnek, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(2) HL L 57., 2020.2.27.
(3) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(4) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
(5) HL L 168., 2014.6.7., 105. o.

Utolsó frissítés: 2020. május 12.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat