Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Priimti tekstai
PDF 124kWORD 41k
Penktadienis, 2020 m. balandžio 17 d. - Briuselis
2020 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 2 projektas. Skubios paramos teikimas valstybėms narėms ir tolesnis Sąjungos civilinės saugos mechanizmo („rescEU“) stiprinimas reaguojant į COVID-19 protrūkį
P9_TA(2020)0046

2020 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Tarybos pozicijos dėl 2020 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 2 projekto. Skubios paramos teikimas valstybėms narėms ir tolesnis Sąjungos civilinės saugos mechanizmo („rescEU“) stiprinimas reaguojant į COVID-19 protrūkį (07251/2020 – C9‑0109/2020 – 2020/2055(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(1), ypač į jo 44 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2020-ųjų finansinių metų bendrąjį biudžetą, galutinai priimtą 2019 m. lapkričio 27 d.(2),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(3),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(4),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimą 2014/335/ES, Euratomas dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos(5),

–  atsižvelgdamas į 2020 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 2 projektą, kurį Komisija priėmė 2020 m. balandžio 2 d. (COM(2020)0170),

–  atsižvelgdamas į 2020 m. balandžio 14 d. priimtą ir tą pačią dieną Europos Parlamentui perduotą Tarybos poziciją dėl 2020 m. Taisomojo biudžeto Nr. 2 projekto (07251/2020 – C9-0109/2020),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94, 96 ir 163 straipsnius,

1.  patvirtina Tarybos poziciją dėl 2020 m. Taisomojo biudžeto Nr. 2 projekto;

2.  paveda Pirmininkui paskelbti, kad 2020 m. Taisomasis biudžetas Nr. 2 yra galutinai priimtas ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, kitoms atitinkamoms institucijoms ir organams ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(2) OL L 57, 2020 2 27.
(3) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(4) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
(5) OL L 168, 2014 6 7, p. 105.

Atnaujinta: 2020 m. gegužės 12 d.Teisinė informacija - Privatumo politika