Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Aangenomen teksten
PDF 124kWORD 43k
Vrijdag 17 april 2020 - Brussel
Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2020: Verstrekking van noodhulp aan de lidstaten en verdere versterking van het Uniemechanisme voor civiele bescherming/rescEU als antwoord op de COVID-19-uitbraak
P9_TA(2020)0046

Resolutie van het Europees Parlement van 17 april 2020 over het standpunt van de Raad over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2020 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 - Verstrekking van noodhulp aan de lidstaten en verdere versterking van het Uniemechanisme voor civiele bescherming/rescEU als antwoord op de COVID-19-uitbraak (07251/2020 – C9-0109/2020 –2020/2055(BUD))

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,

—  gezien Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012(1), en met name artikel 44,

–  gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020, definitief vastgesteld op 27 november 2019(2),

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020(3),

–  gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer(4),

–  gezien Besluit 2014/335/EU, Euratom van de Raad van 26 mei 2014 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie(5),

–  gezien het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2020, goedgekeurd door de Commissie op 2 april 2020 (COM(2020)0170),

–  gezien het standpunt inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2020 vastgesteld door de Raad op 14 april 2020 en dezelfde dag toegezonden aan het Europees Parlement (07251/2020 – C9‑0109/2020),

–  gezien de artikelen 94, 96 en 163 van zijn Reglement,

1.  keurt het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2020 goed;

2.  verzoekt zijn Voorzitter te constateren dat de gewijzigde begroting nr. 2/2020 definitief is vastgesteld en zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

3.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, en de nationale parlementen.

(1) PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1.
(2) PB L 57 van 27.2.2020.
(3) PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884.
(4) PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.
(5) PB L 168 van 7.6.2014, blz. 105.

Laatst bijgewerkt op: 12 mei 2020Juridische mededeling - Privacybeleid