Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Texte adoptate
PDF 118kWORD 43k
Vineri, 17 aprilie 2020 - Bruxelles
Proiectul de buget rectificativ nr. 2/2020: Furnizarea de sprijin de urgență pentru statele membre și consolidarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii/rescEU pentru a răspunde epidemiei de COVID-19
P9_TA(2020)0046

Rezoluția Parlamentului European din 17 aprilie 2020 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2020 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 - Furnizarea de sprijin de urgență pentru statele membre și consolidarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii/rescEU pentru a răspunde epidemiei de COVID-19 (07251/2020 – C9-0109/2020 –2020/2055(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(1), în special articolul 44,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020, adoptat definitiv la 27 noiembrie 2019(2),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(3),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(4),

–  având în vedere Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene(5),

–  având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 2/2020 adoptat de Comisie la 2 aprilie 2020 (COM(2020)0170),

–  având în vedere poziția privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2020 adoptată de Consiliu la 14 aprilie 2020 și transmisă Parlamentului European în aceeași zi (07251/2020 – C9-0109/2020),

–  având în vedere articolele 94, 96 și 163 din Regulamentul său de procedură,

1.  aprobă poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2020;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a bugetului rectificativ nr. 2/2020 și de a asigura publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale.

(1)JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(2) JO L 57, 27.2.2020.
(3) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(4) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(5) JO L 168, 7.6.2014, p. 105.

Ultima actualizare: 12 mai 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate