Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Sprejeta besedila
PDF 119kWORD 45k
Petek, 17. april 2020 - Bruselj
Predlog spremembe proračuna št. 2/2020: zagotavljanje nujne pomoči državam članicam in dodatna okrepitev mehanizma Unije na področju civilne zaščite/rescEU kot odziv na izbruh COVID-19
P9_TA(2020)0046

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. aprila 2020 o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 2/2020 za proračunsko leto 2020 - zagotavljanje nujne pomoči državam članicam in dodatna okrepitev mehanizma Unije na področju civilne zaščite/rescEU kot odziv na izbruh COVID-19 (07251/2020 – C9-0109/2020 – 2020/2055(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(1), in zlasti člena 44 Uredbe,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2020, ki je bil dokončno sprejet 27. novembra 2019(2),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(3),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(4),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2014/335/EU, Euratom z dne 26. maja 2014 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije(5),

–  ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 2/2020, ki ga je Komisija sprejela 2. aprila 2020 (COM(2020)0170),

–  ob upoštevanju stališča o predlogu spremembe proračuna št. 2/2020 ki ga je Svet sprejel 14. aprila 2020 in ga istega dne posredoval Evropskemu parlamentu (07251/2020 – C9-0109/2020),

–  ob upoštevanju členov 94, 96 in 163 Poslovnika,

1.  odobri stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 2/2020;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je sprememba proračuna št. 2/2020 dokončno sprejeta, in poskrbi za njeno objavo v Uradnem listu Evropske unije;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
(2)UL L 57, 27.2.2020.
(3)UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(4)UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
(5)UL L 168, 7.6.2014, str. 105.

Zadnja posodobitev: 12. maj 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov