Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Hyväksytyt tekstit
PDF 115kWORD 40k
Perjantai 17. huhtikuuta 2020 - Bryssel
Joustovälineen varojen käyttöönotto vuonna 2020: covid-19:n puhkeamisen johdosta toteutettavat välittömät toimenpiteet; Euroopan syyttäjänviraston vahvistaminen
P9_TA(2020)0047
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. huhtikuuta 2020 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksestä joustovälineen varojen käyttöönotosta covid-19:n puhkeamisen johdosta toteutettavien välittömien talousarviotoimenpiteiden ja Euroopan syyttäjänviraston vahvistamisen rahoittamiseksi (COM(2020)0140 – C9-0092/2020 –2020/2053(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2020)0140 – C9‑0092/2020),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(1) ja erityisesti sen 11 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(2) ja erityisesti sen 12 kohdan,

–  ottaa huomioon 27. marraskuuta 2019 lopullisesti hyväksytyn Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2020(3),

–  ottaa huomioon 27. maaliskuuta 2020 annetun komission esityksen lisätalousarvioksi nro 1/2020 (COM(2020)0145),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 163 artiklan,

1.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

2.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1) EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(2) EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
(3) EUVL L 57, 27.2.2020.


LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

joustovälineen varojen käyttöönotosta covid-19:n puhkeamisen johdosta toteutettavien välittömien talousarviotoimenpiteiden ja Euroopan syyttäjänviraston vahvistamisen rahoittamiseksi

(Tätä liitettä ei esitetä tässä, koska se vastaa lopullista säädöstä, päätöstä (EU) 2020/545.)

Päivitetty viimeksi: 12. toukokuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö