Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Priimti tekstai
PDF 127kWORD 44k
Penktadienis, 2020 m. balandžio 17 d. - Briuselis
2020 m. lankstumo priemonės lėšų mobilizavimas. Su COVID-19 protrūkiu susijusios neatidėliotinos priemonės. Europos prokuratūros asignavimų didinimas
P9_TA(2020)0047
Rezoliucija
 Priedas

2020 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl lankstumo priemonės lėšų mobilizavimo siekiant finansuoti su COVID-19 protrūkiu susijusias neatidėliotinas biudžeto priemones ir padidinti Europos prokuratūros asignavimus (COM(2020)0140 – C9-0092/2020 – 2020/2053(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2020)0140 – C9‑0092/2020),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(1), ypač į jo 11 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(2), ypač į jo 12 punktą,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrąjį biudžetą, galutinai priimtą 2019 m. lapkričio 27 d.(3),

–  atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 1/2020 projektą, kurį Komisija priėmė 2020 m. kovo 27 d. (COM(2020)0145),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnį,

1.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

2.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(2) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
(3) OL L 57, 2020 2 27.


PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl lankstumo priemonės lėšų mobilizavimo siekiant finansuoti su COVID-19 protrūkiu susijusias neatidėliotinas biudžeto priemones ir padidinti Europos prokuratūros asignavimus

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą (ES) 2020/545.)

Atnaujinta: 2020 m. gegužės 12 d.Teisinė informacija - Privatumo politika