Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Pieņemtie teksti
PDF 129kWORD 44k
Piektdiena, 2020. gada 17. aprīlis - Brisele
Elastības instrumenta izmantošana 2020. gadam: tūlītēji pasākumi saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu; Eiropas Prokuratūras līdzekļu palielināšana
P9_TA(2020)0047
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2020. gada 17. aprīļa rezolūcija par Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu par elastības instrumenta izmantošanu nolūkā finansēt tūlītējus budžeta pasākumus saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un Eiropas Prokuratūras līdzekļu palielināšanu (COM(2020)0140 – C9-0092/2020 – 2020/2053(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2020)0140 – C9‑0092/2020),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(1), un jo īpaši tās 11. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(2) un jo īpaši tā 12. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējo budžetu, ko galīgajā variantā pieņēma 2019. gada 27. novembrī(3),

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2020. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 1 projektu, ko Komisija pieņēma 2020. gada 27. martā (COM(2020)0145),

–  ņemot vērā Reglamenta 163. pantu,

1.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

2.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(2) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(3) OV L 57, 27.2.2020.


PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par elastības instrumenta izmantošanu nolūkā finansēt tūlītējus budžeta pasākumus saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un Eiropas Prokuratūras līdzekļu palielināšanu

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam (ES) 2020/545.)

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 12. maijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika