Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Antagna texter
PDF 125kWORD 43k
Fredagen den 17 april 2020 - Bryssel
Ianspråkstagande av flexibilitetsmekanismen för 2020: omedelbara åtgärder mot bakgrund av utbrottet av covid-19; förstärkning av Europeiska åklagarmyndigheten
P9_TA(2020)0047
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 17 april 2020 om Europaparlamentets och rådets beslut om ianspråkstagande av flexibilitetsmekanismen för att finansiera omedelbara budgetåtgärder mot bakgrund av utbrottet av covid-19 och en förstärkning av Europeiska åklagarmyndigheten (COM(2020)0140 – C9-0092/2020 –2020/2053(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2020)0140 – C9-0092/2020),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(1), särskilt artikel 11,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(2), särskilt punkt 12,

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020, slutgiltigt antagen den 27 november 2019(3),

–  med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 1/2020 som kommissionen antog den 27 mars 2020 (COM(2020)0145),

—  med beaktande av artikel 163 i arbetsordningen, och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(2) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
(3) EUT L 57, 27.2.2020.


BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för att finansiera omedelbara budgetåtgärder mot bakgrund av utbrottet av covid-19 och en förstärkning av Europeiska åklagarmyndigheten

(Texten till denna bilaga återges inte här eftersom den motsvaras av den slutliga rättsakten, beslut (EU) 2020/545.)

Senaste uppdatering: 12 maj 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy