Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Vastuvõetud tekstid
PDF 120kWORD 43k
Reede, 17. aprill 2020 - Brüssel
Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine 2020. aastal: COVID‑19 puhangu tõttu võetavad kiireloomulised meetmed
P9_TA(2020)0048
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 17. aprilli 2020. aasta resolutsioon, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsust paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta COVID‑19 puhangu tõttu võetavate kiireloomuliste eelarvemeetmete rahastamiseks (COM(2020)0171 – C9‑0096/2020 – 2020/2056(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2020)0171 – C9‑0096/2020),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(1), eriti selle artiklit 11,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(2), eriti selle punkti 12,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 27. novembril 2019. aastal(3),

–  võttes arvesse paranduseelarve projekti nr 2/2020, mille komisjon võttis vastu 2. aprillil 2020 (COM(2020)0170),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 163,

1.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

2.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(2) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
(3) ELT L 57, 27.2.2020.


LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta COVID‑19 puhangu tõttu võetavate kiireloomuliste eelarvemeetmete rahastamiseks

(Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st otsusega (EL) 2020/546).

Viimane päevakajastamine: 12. mai 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika