Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Pieņemtie teksti
PDF 130kWORD 47k
Piektdiena, 2020. gada 17. aprīlis - Brisele
Elastības instrumenta izmantošana 2020. gadam: tūlītēji budžeta pasākumi saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu
P9_TA(2020)0048
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2020. gada 17. aprīļa rezolūcija par Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu par elastības instrumenta izmantošanu nolūkā finansēt tūlītējus budžeta pasākumus saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu (COM(2020)0171 – C9-0096/2020 – 2020/2056(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2020)0171 – C9‑0096/2020),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(1), un jo īpaši tās 11. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(2) un jo īpaši tā 12. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējo budžetu, ko galīgajā variantā pieņēma 2019. gada 27. novembrī(3),

–  ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 2/2020 projektu, ko Komisija pieņēma 2020. gada 2. aprīlī (COM(2020)0170),

–  ņemot vērā Reglamenta 163. pantu,

1.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

2.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai

(1) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(2) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(3) OV L 57, 27.2.2020.


PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par elastības instrumenta izmantošanu nolūkā finansēt tūlītējus budžeta pasākumus saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam (ES) 2020/546.)

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 12. maijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika