Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Prijaté texty
PDF 130kWORD 44k
Piatok, 17. apríla 2020 - Brusel
Mobilizácia nástroja flexibility na rok 2020: okamžité opatrenia v kontexte epidémie COVID-19
P9_TA(2020)0048
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. apríla 2020 o rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení v kontexte epidémie COVID-19 (COM(2020)0171 – C9-0096/2020 – 2020/2056(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2020)0171 – C9-0096/2020),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(1), a najmä na jeho článok 11,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(2), a najmä na jej bod 12,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2020 prijatý s konečnou platnosťou 27. novembra 2019(3),

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 2/2020, ktorý Komisia prijala 2. apríla 2020 (COM(2020)0170),

–  so zreteľom na článok 163 rokovacieho poriadku,

1.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s jeho prílohou Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(2) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 57, 27.2.2020.


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení v kontexte epidémie COVID-19

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2020/546.)

Posledná úprava: 12. mája 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia