Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Приети текстове
PDF 131kWORD 45k
Петък, 17 април 2020 г. - Брюксел
Мобилизиране на средства от маржа за непредвидени обстоятелства през 2020 г.: предоставяне на спешна помощ на държавите членки и допълнително укрепване на Механизма за гражданска защита на Съюза/rescEU в отговор на разпространението на COVID-19
P9_TA(2020)0049
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 17 април 2020 г. относно решението на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства през 2020 г. за предоставяне на спешна помощ на държавите членки и за допълнително укрепване на Механизма за гражданска защита на Съюза/rescEU в отговор на разпространението на COVID-19 (COM (COM(2020)0172 – C9-0097/2020 –2020/2057(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2020)0172 – C9‑0097/2020),

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(1), и по-специално член 13 от него,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 година между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(2), и по-специално точка 14 от него,

–  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година, приет окончателно на 27 ноември 2019 г.(3),

–  като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 2/2020, приет от Комисията на 2 април 2020 г. (COM(2020)0170),

–  като взе предвид член 163 от своя Правилник за дейността,

1.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

2.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(2) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(3) ОВ L 57, 27.2.2020 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства през 2020 г. за предоставяне на спешна помощ на държавите членки и за допълнително укрепване на Механизма за гражданска защита на Съюза/rescEU в отговор на разпространението на COVID-19

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение 2020/547.)

Последно осъвременяване: 12 май 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност