Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Přijaté texty
PDF 129kWORD 44k
Pátek, 17. dubna 2020 - Brusel
Uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události v roce 2020: poskytnutí mimořádné podpory členským státům a další posílení mechanismu civilní ochrany Unie/rescEU v reakci na šíření onemocnění COVID-19
P9_TA(2020)0049
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. dubna 2020 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události v roce 2020 na poskytnutí mimořádné podpory členským státům a další posílení mechanismu civilní ochrany Unie/rescEU v reakci na šíření onemocnění COVID-19 (COM(2020)0172 – C9-0097/2020 –2020/2057(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2020)0172 – C9-0097/2020),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(1), a zejména na článek 13 tohoto nařízení,

–  s ohledem na Interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(2), a zejména na bod 14 této dohody,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 přijatý s konečnou platností dne 27. listopadu 2019(3),

–  s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 2/2020, který Komise přijala dne 2. dubna 2020 (COM(2020)0170),

–  s ohledem na článek 163 jednacího řádu,

1.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

2.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(2) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(3) Úř. věst. L 57, 27.2.2020.


PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události v roce 2020 na poskytnutí mimořádné podpory členským státům a další posílení mechanismu civilní ochrany Unie/rescEU v reakci na šíření onemocnění COVID-19

(Znění této přílohy se zde neuvádí, jelikož odpovídá znění konečného aktu, rozhodnutí (EU) 2020/547.)

Poslední aktualizace: 12. května 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí