Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Vedtagne tekster
PDF 124kWORD 43k
Fredag den 17. april 2020 - Bruxelles
Anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2020: ydelse af nødhjælp til medlemsstater og yderligere styrkelse af EU-civilbeskyttelsesmekanismen/rescEU som reaktion på covid-19-udbruddet
P9_TA(2020)0049
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 17. april 2020 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2020 med henblik på at yde nødhjælp til medlemsstater og yderligere styrke EU-civilbeskyttelsesmekanismen/rescEU som reaktion på covid-19-udbruddet (COM(2020)0172 – C9-0097/2020 –2020/2057(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2020)0172 – C9-0097/2020),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(1), særlig artikel 13,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(2), særlig artikel 14,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020, endeligt vedtaget den 27. november 2019(3),

–  der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 2/2020, vedtaget af Kommissionen den 2. april 2020 (COM(2020)0170),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 163,

1.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

2.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

3.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(2) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(3) EUT L 57 af 27.2.2020.


BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2020 med henblik på at yde nødhjælp til medlemsstater og yderligere styrke EU-civilbeskyttelsesmekanismen/rescEU som reaktion på covid-19-udbruddet

(Teksten i bilaget gengives ikke her, eftersom det svarer til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2020/547.)

Seneste opdatering: 12. maj 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik