Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Priimti tekstai
PDF 128kWORD 44k
Penktadienis, 2020 m. balandžio 17 d. - Briuselis
Nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimas 2020 m., siekiant suteikti skubią paramą valstybėms narėms ir toliau stiprinti Sąjungos civilinės saugos mechanizmą („rescEU“) reaguojant į COVID-19 protrūkį
P9_TA(2020)0049
Rezoliucija
 Priedas

2020 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimo 2020 m. siekiant suteikti pagalbą valstybėms narėms ekstremaliosios situacijos atveju ir toliau stiprinti Sąjungos civilinės saugos mechanizmą („rescEU“) reaguojant į COVID-19 protrūkį (COM(2020)0172 – C9-0097/2020 – 2020/2057(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2020)0172 – C9‑0097/2020),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(1), ypač į jo 13 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(2), ypač į jo 14 punktą,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrąjį biudžetą, galutinai priimtą 2019 m. lapkričio 27 d.(3),

–  atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 2/2020 projektą, kurį Komisija priėmė 2020 m. balandžio 2 d. (COM(2020)0170),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnį,

1.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

2.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(2) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
(3) OL L 57, 2020 2 27.


PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimo 2020 m. siekiant suteikti skubią paramą valstybėms narėms ir toliau stiprinti Sąjungos civilinės saugos mechanizmą („rescEU“) reaguojant į COVID-19 protrūkį

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą (ES) 2020/547.)

Atnaujinta: 2020 m. gegužės 12 d.Teisinė informacija - Privatumo politika