Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Pieņemtie teksti
PDF 140kWORD 41k
Piektdiena, 2020. gada 17. aprīlis - Brisele
Neparedzēto izdevumu rezerves izmantošana 2020. gadā: sniedzot ārkārtas palīdzību dalībvalstīm un vēl vairāk stiprinot Savienības civilās aizsardzības mehānismu/rescEU, lai reaģētu uz Covid-19 uzliesmojumu
P9_TA(2020)0049
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2020. gada 17. aprīļa rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam par neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu 2020. gadā, lai sniegtu ārkārtas palīdzību dalībvalstīm un vēl vairāk stiprinātu Savienības civilās aizsardzības mehānismu/rescEU, reaģējot uz Covid-19 uzliesmojumu (COM(2020)0172 – C9-0097/2020 – 2020/2057(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2020)0172 – C9-0097/2020),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(1), un jo īpaši tās 13. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(2) un jo īpaši tā 14. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējo budžetu, ko galīgajā variantā pieņēma 2019. gada 27. novembrī(3),

–  ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 2/2020 projektu, ko Komisija pieņēma 2020. gada 2. aprīlī (COM(2020)0170),

–  ņemot vērā Reglamenta 163. pantu,

1.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

2.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(2) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(3) OV L 57, 27.2.2020.


PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu 2020. gadā, lai sniegtu ārkārtas palīdzību dalībvalstīm un vēl vairāk stiprinātu Savienības civilās aizsardzības mehānismu/rescEU, reaģējot uz Covid-19 uzliesmojumu

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam (ES) 2020/547.)

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 12. maijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika