Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Aangenomen teksten
PDF 124kWORD 41k
Vrijdag 17 april 2020 - Brussel
Mobilisering van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2020: verstrekking van noodhulp aan de lidstaten en verdere versterking van het Uniemechanisme voor civiele bescherming/rescEU als antwoord op de COVID-19-uitbraak
P9_TA(2020)0049
Resolutie
 Bijlage

Resolutie van het Europees Parlement van 17 april 2020 over het voorstel van een besluit van het Europees Parlement en de Raad over de mobilisering van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2020 ter verstrekking van noodhulp aan de lidstaten en verdere versterking van het Uniemechanisme voor civiele bescherming/rescEU als antwoord op de COVID-19-uitbraak (COM(2020)0172 – C9-0097/2020 –2020/2057(BUD))

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2020)0172 – C9‑0097/2020),

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020(1), en met name artikel 13,

–  gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer(2), en met name punt 14,

–  gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020, definitief vastgesteld op 27 november 2019(3),

–  gezien het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2020, goedgekeurd door de Commissie op 2 april 2020 (COM(2020)0170),

–  gezien artikel 163 van zijn Reglement,

1.  hecht zijn goedkeuring aan het bij deze resolutie gevoegde besluit;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit samen met de voorzitter van de Raad te ondertekenen en zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

3.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie, met inbegrip van de bijlage, te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884.
(2) PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.
(3) PB L 57 van 27.2.2020.


BIJLAGE

BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

over de mobilisering van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2020 ter verstrekking van noodhulp aan de lidstaten en verdere versterking van het Uniemechanisme voor civiele bescherming/rescEU als antwoord op de COVID-19-uitbraak

(De tekst van de bijlage wordt hier niet weergegeven, aangezien deze overeenkomt met de definitieve handeling: Besluit (EU) 2020/547.)

Laatst bijgewerkt op: 12 mei 2020Juridische mededeling - Privacybeleid