Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Antagna texter
PDF 124kWORD 43k
Fredagen den 17 april 2020 - Bryssel
Ianspråktagande av marginalen för oförutsedda utgifter under 2020: tillhandahålla krisstöd till medlemsstaterna och ytterligare stärka unionens civilskyddsmekanism/rescEU med anledning av covid-19-utbrottetr
P9_TA(2020)0049
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 17 april 2020 om Europaparlamentts och rådets förslag om ianspråktagande av marginalen för oförutsedda utgifter under 2020 för att tillhandahålla krisstöd till medlemsstaterna och ytterligare stärka unionens civilskyddsmekanism/rescEU med anledning av covid-19-utbrottet (COM(2020)0172 – C9-0097/2020 –2020/2057(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2020)0172 – C9-0097/2020),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(1), särskilt artikel 13,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(2), särskilt punkt 14,

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020, slutgiltigt antagen den 27 november 2019(3),

–  med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 2/2020 som kommissionen antog den 2 april 2020 (COM(2020)0170),

—  med beaktande av artikel 163 i arbetsordningen, och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(2) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
(3) EUT L 57, 27.2.2020.


BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om ianspråktagande av marginalen för oförutsedda utgifter under 2020 för att tillhandahålla krisstöd till medlemsstaterna och ytterligare stärka unionens civilskyddsmekanism/rescEU med anledning av covid-19-utbrottet

(Texten till denna bilaga återges inte här eftersom den motsvaras av den slutliga rättsakten, beslut (EU) 2020/547.)

Senaste uppdatering: 12 maj 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy