Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Priimti tekstai
PDF 133kWORD 43k
Penktadienis, 2020 m. balandžio 17 d. - Briuselis
Konkrečių kovos su COVID-19 protrūkio priemonių nustatymas ***I
P9_TA(2020)0051
Rezoliucija
 Tekstas

2020 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl konkrečių kovos su COVID-19 krize priemonių nustatymo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 223/2014 (COM(2020)0141 – C9-0094/2020 – 2020/0058(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2020)0141),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 175 straipsnio 3 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C9-0094/2020),

—  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

—  pasikonsultavęs su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu,

–  pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–  atsižvelgdamas į 2020 m. balandžio 8 d. Tarybos atstovo laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 ir 163 straipsnius,

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2020 m. balandžio 17 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2020/..., kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 223/2014, kiek tai susiję su konkrečių kovos su COVID-19 protrūkiu priemonių nustatymu
P9_TC1-COD(2020)0058

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) 2020/559.)

Atnaujinta: 2020 m. gegužės 12 d.Teisinė informacija - Privatumo politika