Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Vedtagne tekster
PDF 121kWORD 44k
Fredag den 17. april 2020 - Bruxelles
Særlige foranstaltninger til afbødning af konsekvenserne af covid-19-udbruddet for fiskeri- og akvakultursektoren ***I
P9_TA(2020)0052
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. april 2020 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1379/2013 og forordning (EU) nr. 508/2014 for så vidt angår særlige foranstaltninger til afbødning af konsekvenserne af covid-19-udbruddet for fiskeri- og akvakultursektoren (COM(2020)0142 – C9-0093/2020 – 2020/0059(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2020)0142),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 43, stk. 2, og artikel 175 og 177, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9-0093/2020),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  efter høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 14. april 2020 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59 og 163,

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 17. april 2020 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/... om ændring af forordning (EU) nr. 508/2014 og (EU) nr. 1379/2013 for så vidt angår særlige foranstaltninger til afbødning af covid-19-udbruddets følgevirkninger for fiskeri- og akvakultursektoren
P9_TC1-COD(2020)0059

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2020/560.)

Seneste opdatering: 12. maj 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik