Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Приети текстове
PDF 124kWORD 44k
Петък, 17 април 2020 г. - Брюксел Окончателна версия
Медицински изделия ***I
P9_TA(2020)0053
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 април 2020 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/745 за медицинските изделия по отношение на датите на прилагане на някои от неговите разпоредби (COM(2020)0144 – C9-0098/2020 – 2020/0060(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2020)0144),

–  като взе предвид член 294, параграф 2, член 114 и член 168, параграф 4, буква в) от Договора за функционирането на Европейския Съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C9-0098/2020),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския Съюз,

–  след консултация с Европейския икономически и социален комитет,

–  след консултация с Комитета на регионите,

–  като взе предвид поетия с писмо от 8 април 2020 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид членове 59 и  163 от своя Правилник за дейността,

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 17 април 2020 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2020/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/745 за медицинските изделия по отношение на датите на прилагане на някои от неговите разпоредби
P9_TC1-COD(2020)0060

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2020/561.)

Последно осъвременяване: 12 май 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност