Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2020/2616(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B9-0143/2020

Keskustelut :

PV 16/04/2020 - 17
CRE 16/04/2020 - 17

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0054

Hyväksytyt tekstit
PDF 169kWORD 58k
Perjantai 17. huhtikuuta 2020 - Bryssel
EU:n yhteensovitetut toimet covid-19-pandemian ja sen seurausten torjumiseksi
P9_TA(2020)0054RC-B9-0143/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. huhtikuuta 2020 EU:n yhteensovitetuista toimista covid-19-pandemian ja sen seurausten torjumiseksi (2020/2616(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2 ja 21 artiklassa yhteisvastuu vahvistetaan unionin perustana olevaksi arvoksi; ottaa huomioon, että SEU 3 artiklan mukaan unioni pyrkii edistämään arvojaan eli taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta ja yhteisvastuuta jäsenvaltioiden välillä sekä kansalaistensa hyvinvointia;

B.  ottaa huomioon, että parlamentti antoi 15. tammikuuta 2020 päätöslauselman Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta (2019/2956(RSP))(1);

C.  ottaa huomioon, että koronavirustaudin leviäminen maailmassa ja Euroopassa on traagisesti vaatinut jo useiden tuhansien ihmisten hengen Euroopassa ja muualla maailmassa ja aiheuttanut siten peruuttamatonta vahinkoa ja merkinnyt sitä, että yli miljardi ihmistä on joutunut eristäytymään koteihinsa;

D.  ottaa huomioon, että terveydenhuollon tarjoaminen kuuluu ennen kaikkea kansalliseen toimivaltaan ja että kansanterveys kuuluu jäsenvaltioiden ja unionin jaettuun toimivaltaan;

E.  ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden välillä on tähän mennessä koordinoitu riittämättömästi covid-19-pandemiaan liittyviä, kansanterveyttä koskevia EU:n vastatoimia, kuten ihmisten liikkumisen rajoittamista rajojen sisällä ja yli sekä muiden oikeuksien ja lakien soveltamisen keskeyttämistä; ottaa huomioon, että taloutemme on seisautettu ja että siitä aiheutuvan häiriön vaikutukset unionin kansalaisiin, yrityksiin, työntekijöihin ja itsenäisiin ammatinharjoittajiin tulevat olemaan dramaattisia;

F.  ottaa huomioon, että pandemian aikana terveydenhuoltojärjestelmiin kohdistuu suuria paineita varmistaa asianmukainen hoito kaikille potilaille;

G.  katsoo, että hallitusten toteuttamissa toimissa olisi aina kunnioitettava jokaisen yksilön perusoikeuksia; katsoo, että näiden toimien olisi oltava välttämättömiä, oikeasuhteisia ja väliaikaisia;

H.  toteaa, että jäsenvaltioiden välinen yhteisvastuu ei ole valinnaista vaan perussopimusten mukainen velvoite ja yksi eurooppalaisista perusarvoistamme;

I.  ottaa huomioon, että komissio on jo ryhtynyt alustaviin toimiin ja esittänyt muun muassa toimenpidepaketin, josta parlamentti äänesti täysistunnossaan 26. maaliskuuta 2020;

J.  ottaa huomioon, että Eurooppa-neuvostossa ei ole tähän mennessä päästy yksimielisyyteen kriisin torjumiseksi tarvittavista taloudellisista toimenpiteistä;

K.  katsoo, että parlamentti toisena lainsäätäjänä, toisena budjettivallan käyttäjänä ja ainoana yleisillä vaaleilla suoraan valittuna toimielimenä on otettava mukaan kiinteänä ja olennaisena osana kaikkiin keskusteluihin EU:n toimista tämän kriisin ratkaisemiseksi ja sen jälkeisestä elpymisestä;

L.  katsoo, että tämä on unionille totuuden hetki, joka määrittää sen tulevaisuuden, sillä EU voi selviytyä kriisistä vain, jos jäsenvaltiot ja unionin toimielimet pitävät yhtä solidaarisesti ja vastuuntuntoisesti, ja nyt tarvitaan enemmän kuin koskaan Euroopan parlamentin vahvaa ja yhtenäistä ääntä;

Yhtenäinen ja päättäväinen vastaus yhteiseen kriisiin

1.  ilmaisee syvän surunsa ihmishenkien menetyksistä ja inhimillisestä tragediasta, jonka pandemia on aiheuttanut eurooppalaisille ja heidän perheilleen sekä kansalaisille kaikkialla maailmassa, ja ilmaisee osanottonsa kaikille niille, jotka ovat menettäneet läheisiään; ilmaisee syvän myötätuntonsa kaikille viruksen takia kärsineille ja hengestään taisteleville kansalaisille sekä heidän perheilleen ja ystävilleen;

2.  ilmaisee kunnioituksensa ja ihailunsa kaikille pandemiaa etulinjassa torjuville, jotka ovat työskennelleet väsymättä, kuten lääkäreille ja sairaanhoitajille, mutta on myös äärimmäisen kiitollinen kaikille nimettömille sankareille, jotka hoitavat keskeisiä tehtäviä, kuten elintarvikkeiden vähittäiskaupan ja jakelun, opetuksen, maatalouden, liikenteen, pelastuspalvelun, kansalaisyhteiskunnan, vapaaehtoistyön, siivouksen ja jätehuollon aloilla julkisen elämän ja julkisten palvelujen ylläpitämiseksi ja välttämättömien tuotteiden saatavuuden takaamiseksi työskenteleville ihmisille; korostaa, että 70 prosenttia maailman terveydenhuolto- ja sosiaalialan työvoimasta on naisia, joille usein maksetaan vain vähimmäispalkkaa ja joiden työolot ovat epävarmat, ja kehottaa kohentamaan palkkoja ja työoloja hyvin naisvaltaisilla aloilla, kuten hoito-, terveys- ja myyntialoilla, sekä poistamaan sukupuolten väliset palkka- ja eläke-erot ja lopettamaan työmarkkinoiden eriytymisen; katsoo, että EU:n ja sen jäsenvaltioiden velvollisuutena on tarjota näille keskeisille työntekijöille mahdollisimman paljon tukea ja antaa tunnustusta heidän päivittäisistä uhrauksistaan; kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan turvalliset työolot kaikille tämän epidemian etulinjassa oleville työntekijöille, erityisesti etulinjan lääkintähenkilöstölle, panemalla täytäntöön asianmukaisia ja yhteensovitettuja kansallisia toimenpiteitä, joihin kuuluu riittävien henkilönsuojainten tarjoaminen; kehottaa komissiota valvomaan näiden toimenpiteiden täytäntöönpanoa;

3.  ilmaisee solidaarisuutensa niille jäsenvaltioille, joita virus on koetellut pahimmin, ja kaikille muille maille, joihin pandemian vaikutukset kohdistuvat; ilmaisee vilpittömän solidaarisuutensa niille, jotka ovat menettäneet työpaikkansa ja joiden työelämä on häiriintynyt pandemian vuoksi; korostaa tarvetta toimia yhdessä yhteisönä ja varmistaa, että yksikään maa ei joudu torjumaan tätä virusta ja sen jälkivaikutuksia yksin;

4.  on huolissaan kriisin ja myös eristystoimenpiteiden mahdollisista vaikutuksista ihmisten hyvinvointiin kaikkialla maailmassa, erityisesti riskiryhmiin ja haavoittuvassa asemassa oleviin henkilöihin, kuten ikääntyneisiin, jo ennestään heikosta terveydestä kärsiviin ihmisiin, konfliktialueilla ja luonnonkatastrofeille alttiissa ympäristöissä asuviin ihmisiin sekä maahanmuuttajiin ja erityisesti naisiin ja lapsiin, jotka ovat alttiita perheväkivallalle;

5.  ilmaisee huolensa sen johdosta, että aluksi jäsenvaltiot eivät kyenneet toimimaan yhdessä, ja vaatii, että jäsenvaltioiden kaikkien tulevien toimien ohjenuorana olisi oltava unionin perusperiaate solidaarisuudesta ja lojaalista yhteistyöstä; katsoo, että covid-19-kriisi on osoittanut ennen kaikkea yhteisten eurooppalaisten toimien merkityksen; korostaa, että unionilla ja sen jäsenvaltioilla on yhteiset resurssit pandemian ja sen seurausten torjumiseksi, mutta vain, jos jäsenvaltiot toimivat yhtenäisyyden hengessä; toteaa, että toimittuaan kriisin alussa yksipuolisesti jäsenvaltiot ymmärtävät nyt, että yhteistyö, luottamus ja solidaarisuus muodostavat ainoan tavan selviytyä tästä kriisistä;

6.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita toimimaan yhdessä ja vastaamaan haasteeseen sekä varmistamaan, että unioni nousee kriisistä entistä vahvempana; korostaa, että parlamentti tekee yhteistyötä muiden EU:n toimielinten kanssa pelastaakseen ihmishenkiä, suojellakseen työpaikkoja ja yrityksiä sekä edistääkseen talouden ja yhteiskunnan elpymistä, ja että parlamentti on valmis saattamaan ne vastuuseen toimistaan;

Eurooppalainen solidaarisuus ja toimet terveydenhoidon alalla

7.  panee tyytyväisenä merkille käytännön eurooppalaisen solidaarisuuden, jota jäsenvaltiot ovat osoittaneet hoitaessaan muista jäsenvaltioista tulevia potilaita, tarjotessaan terveydenhoitolaitteita esimerkiksi EU-johtoisten yhteishankinta-aloitteiden ja varastoinnin avulla ja kotiuttaessaan kansalaisia; korostaa, että EU:n sisärajojen on pysyttävä avoimina henkilönsuojainten, elintarvikkeiden, lääkkeiden, lääkinnällisten laitteiden, veriperäisten lääkkeiden ja elinten liikkumista sekä sisämarkkinoiden toimitusketjuja varten; korostaa tarvetta helpottaa terveydenhoidon ammattilaisten liikkuvuutta ja kehottaa lähettämään eurooppalaiset lääkintäapujoukot antamaan lääkintäapua; korostaa lisäksi tarvetta helpottaa potilaiden kuljettamista yhden jäsenvaltion täysistä sairaaloista sellaiseen jäsenvaltioon, jonka sairaaloissa on vielä kapasiteettia;

8.  kehottaa vahvistamaan merkittävästi Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) ja Euroopan lääkeviraston (EMA) toimivaltuuksia, talousarviota ja henkilöstöä, jotta ne voivat koordinoida lääketieteellisiä toimia kriisiaikoina; ehdottaa, että covid‑19‑asiantuntijapaneelista muokataan pysyvä riippumaton virusepidemioita käsittelevä asiantuntijaryhmä, jonka olisi yhdessä ECDC:n kanssa kehitettävä standardeja, annettava suosituksia ja kehitettävä protokollia, joita komissio ja jäsenvaltiot voivat käyttää kriisissä;

9.  kehottaa perustamaan eurooppalaisen lääkintäapumekanismin, jotta voidaan paremmin valmistautua ja reagoida yhtenäisesti ja koordinoidusti kaikenlaisiin EU:n tasolla ilmeneviin terveyttä ja hygieniaoloja uhkaaviin kriiseihin siten, että kansalaisten terveyttä voidaan suojella; katsoo, että tällaisen mekanismin olisi toimittava sekä tietokeskuksena että kriisiryhmänä, joka pystyy toimittamaan elintärkeitä tarvikkeita, lääkinnällisiä laitteita ja lääkintähenkilöstöä alueille, joilla tartunnat lisääntyvät äkillisesti;

10.  kehottaa komissiota vahvistamaan kaikkia kriisinhallinnan ja katastrofiavun osatekijöitä ja vahvistamaan edelleen rescEU:n kaltaisia välineitä, jotta varmistetaan aidosti yhteinen, koordinoitu ja tehokas reagointi EU:n tasolla; katsoo, että eurooppalaista katastrofiriskien hallintaa, niihin varautumista ja niiden ennaltaehkäisyä olisi parannettava yhteisten laite-, tarvike- ja lääkevarastojen lisäksi, jotta mahdollistetaan niiden nopea käyttöönotto EU:n kansalaisten hengen ja toimeentulon suojelemiseksi; katsoo, että unionin pelastuspalvelumekanismia olisi vahvistettava, jotta helpotetaan unionin kansalaisten yhteistä kotiuttamista;

11.  suhtautuu myönteisesti komission aloitteeseen ohjata EU:n tutkimusohjelman varoja viruksen torjuntaan, jotta varmistetaan, että hoidot, rokotteet ja diagnostiikka ovat maailmanlaajuisesti saatavilla helposti ja kohtuuhintaisesti; kehottaa myöntämään lisärahoitusta covid-19-tutkimus- ja innovointirahastolle, jotta voidaan tehostaa sen toimia rokotetta ja/tai hoitoa koskevan kiireellisen tutkimuksen rahoittamiseksi; katsoo, että eurooppalaisten tutkijoiden, innovatiivisten pienten ja keskisuurten yritysten, jäljempänä ’pk-yritykset’, ja teollisuuden olisi saatava kaikki tarvitsemansa tuki hoitokeinojen löytämiseksi; kehottaa jäsenvaltioita lisäämään huomattavasti tukeaan tutkimus-, kehittämis- ja innovointiohjelmille, joilla pyritään ymmärtämään tätä tautia, nopeuttamaan taudinmääritystä ja testausta sekä kehittämään rokote; kehottaa sairaaloita ja tutkijoita jakamaan tietoja Euroopan lääkeviraston kanssa ja käynnistämään laajamittaisia eurooppalaisia kliinisiä tutkimuksia; korostaa tarvetta tukea tieteen avoimuutta edistäviä toimenpiteitä, jotta voidaan nopeuttaa tietojen ja tutkimustulosten jakamista tiedeyhteisön sisällä Euroopassa ja sen ulkopuolella; vaatii, että kaiken julkisesti rahoitetun tutkimuksen on pysyttävä julkisena;

12.  on huolissaan siitä, kiinnittävätkö jäsenvaltiot riittävästi huomiota kriisin aiheuttamiin mielenterveysvaikutuksiin, ja kehottaa järjestämään unionin laajuisen mielenterveyskampanjan, jossa kansalaisille annetaan neuvoja henkisen hyvinvoinnin turvaamiseksi näissä olosuhteissa ja jossa kerrotaan, mistä he voivat tarvittaessa pyytää apua;

13.  vaatii kunnioittamaan EU:n ja jäsenvaltioiden hyväksymissä toimenpiteissä vammaisten henkilöiden oikeuksia YK:n vammaisyleissopimuksen mukaisesti; korostaa, että terveydenhoidon yhdenvertaiseen saatavuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota, ja kehottaa varmistamaan vammaisten henkilöiden päivittäin tarvitsemille yhteisöperustaisille hoito- ja tukipalveluille rahoituksen sekä riittävästi varusteita ja henkilöstöä; painottaa myös, että covid-19-pandemiaa koskevan julkisen tiedon olisi oltava mahdollisimman monien vammaisten henkilöiden saatavilla ja että vammaiset henkilöt olisi otettava mukaan kaikkiin toimeentuloturvaa koskeviin toimenpiteisiin;

14.  kehottaa komissiota jatkamaan pilvipalveluvalmiuksiensa kehittämistä ja noudattamaan sähköisen viestinnän tietosuojadirektiiviä(2) ja yleistä tietosuoja-asetusta(3), jotta helpotetaan hoitoa ja/tai rokotteita kehittävien yksiköiden tutkimus- ja terveystietojen vaihtoa EU:n tasolla;

15.  korostaa, että ratkaisevan tärkeitä ovat toimintapolitiikat, joilla varmistetaan maataloudesta, kalastuksesta ja elintarvikeyrityksiltä saatava luotettava ja laadukas elintarviketarjonta tämän terveyskriisin aikana ja sen jälkeen, ja että on tarpeen tukea näitä aloja ja turvata niiden tuotannon jatkuminen ja esteettömät kuljetukset sisämarkkinoilla;

16.  palauttaa mieliin yhteinen terveys -periaatteen, joka kuvastaa sitä, että ihmisten, eläinten ja ympäristön terveys liittyy yhteen ja että taudit voivat tarttua ihmisistä eläimiin ja päinvastoin; korostaa, että yhteinen terveys -lähestymistapaa on sovellettava pandemioihin ja terveyskriiseihin sekä ihmis- että eläinlääketieteessä; korostaa tästä syystä, että on puututtava niin ihmisten kuin eläintenkin tauteihin ja otettava lisäksi erityisesti huomioon elintarvikeketju ja ympäristö, joka voi myös olla vastustuskykyisten mikro-organismien lähde; korostaa komission tärkeää roolia yhteinen terveys -lähestymistavan koordinoinnissa ja soveltamisessa ihmisten ja eläinten terveyteen sekä ympäristöön EU:ssa;

17.  kehottaa soveltamaan EU:ssa koordinoitua sulkutoimien jälkeistä toimintatapaa, jotta vältetään virustartuntojen kääntyminen uuteen kasvuun; kehottaa painokkaasti jäsenvaltioita laatimaan yhdessä perusteet sulkutoimien ja muiden hätätoimenpiteiden purkamiselle siten, että pääperiaatteena on ihmishenkien suojaaminen; kehottaa komissiota käynnistämään rajoitusten purkamiseksi tehokkaan strategian, johon kuuluu laajamittainen testaaminen ja henkilönsuojainten tarjoaminen mahdollisimman monelle kansalaiselle; kannustaa jäsenvaltioita kehittämään järjestelmällisempiä tartuntaa ja virukselle altistumista koskevia testejä ja jakamaan parhaita käytäntöjä;

Eurooppalaiset ratkaisut taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten voittamiseksi

18.  on tyytyväinen EU:n tasolla tähän mennessä toteutettuihin finanssipoliittisiin toimenpiteisiin sekä maksuvalmiustukeen;

19.  kehottaa komissiota ehdottamaan Euroopan taloutta kriisin jälkeen tukeville investoinneille mittavaa elvytys- ja jälleenrakennuspakettia, joka menee pidemmälle kuin Euroopan vakausmekanismin, Euroopan investointipankin ja Euroopan keskuspankin parhaillaan toteuttamat toimet ja joka on osa uutta monivuotista rahoituskehystä; katsoo, että tällaisen paketin olisi oltava olemassa niin kauan kuin kriisin aiheuttama talouden häiriö kestää, tarvittavat investoinnit voitaisiin rahoittaa vahvistetulla monivuotisella rahoituskehyksellä, olemassa olevilla EU:n rahastoilla ja rahoitusvälineillä sekä EU:n talousarviosta taatuilla elvytysjoukkovelkakirjoilla, ja tähän pakettiin ei saisi sisältyä olemassa olevan velan yhteisvastuullistamista, ja paketti olisi suunnattava tuleviin investointeihin;

20.  korostaa, että tämän elvytys- ja jälleenrakennuspaketin keskiössä tulisi olla Euroopan vihreän kehityksen ohjelma ja digitaalinen muutos, jotta voidaan polkaista talous käyntiin, parantaa sen selviytymiskykyä ja luoda työpaikkoja ja samalla tukea ekologista siirtymää ja kestävää taloudellista ja sosiaalista kehitystä, myös Euroopan strategista riippumattomuutta, ja avustaa EU:n keskeiset teollisuudenalat turvaavan teollisuusstrategian täytäntöönpanossa; korostaa, että vastauksemme on sovitettava yhteen ilmastoneutraaliutta koskevan EU:n tavoitteen kanssa;

21.  tukee komissiota sen pyrkimyksissä laatia uusi EU:n teollisuusstrategia, jolla pyritään parantamaan teollisuuden kilpailukykyä ja häiriönsietokykyä maailmanlaajuisissa häiriöissä; tukee EU:n sisäisten toimitusketjujen uudelleenintegroimista ja keskeisten tuotteiden, kuten lääkkeiden, farmaseuttisten aineiden, lääkinnällisten laitteiden, varusteiden ja materiaalien, tuotannon lisäämistä EU:ssa;

22.  vaatii siksi, että hyväksytään kunnianhimoinen monivuotinen rahoituskehys, jonka määrärahoja on lisätty siten, että otetaan huomioon unionin tavoitteet, kriisin ennakoidut vaikutukset EU:n talouksiin ja kansalaisten odotukset eurooppalaisesta lisäarvosta, jonka varojen käyttäminen kriiseihin vastaamiseen on sulavampaa ja yksinkertaisempaa ja joka on riittävän joustava; kehottaa lisäksi tarkistamaan komission ehdotusta omien varojen järjestelmän uudistamisesta, jotta saadaan riittävästi finanssipoliittista liikkumavaraa ja varmistetaan parempi ennustettavuus ja toimintakyky sekä vähennetään altistumista kansallisille riskeille; korostaa, että EU:n talousarvioon tarvitaan uusia omia varoja elvytys- ja jälleenrakennuspaketin takaamiseksi;

23.  kehottaa jäsenvaltioita sopimaan nopeasti tästä uudesta monivuotista rahoituskehystä koskevasta ehdotuksesta solidaarisuuden ja yhteenkuuluvuuden välineenä; kehottaa komissiota esittämään varautumissuunnitelman, jos sopimukseen ei päästä, ja jatkamaan meneillään olevien rahoitusohjelmien kestoa 31. joulukuuta 2020 jälkeen;

24.  kehottaa käyttämään kaikkia unionin nykyisessä talousarviossa käytettävissä olevia keinoja ja käyttämättömiä varoja, mukaan luettuina ylijäämät ja käyttämättömät liikkumavarat sekä globalisaatiorahasto, jotta voidaan tarjota nopeasti taloudellista tukea sitä eniten kärsineille alueille ja yrityksille ja mahdollistaa varojen käytön mahdollisimman suuri joustavuus kunnioittaen edelleen moitteettoman varainhoidon periaatetta ja huolehtien siitä, että rahoitus päätyy sitä eniten tarvitseville; pitää siten myönteisenä komission tuoretta ehdotusta hätätilanteen tukivälineen perustamisesta;

25.  toteaa, että on tarpeen ottaa nopeasti ja ilman byrokratiaa käyttöön lisävaroja, joilla voidaan auttaa jäsenvaltioita vastaamaan covid-19-taudin ja sen seurausten torjuntaan liittyviin tarpeisiin, mutta korostaa, että tällaisten varojen mahdollinen väärinkäyttö on tutkittava ja siitä on määrättävä täytäntöönpanokelpoisia seuraamuksia, kun välitön kriisi on päättynyt; katsoo näin ollen, että parannetussa monivuotisessa rahoituskehyksessä on varattava Euroopan syyttäjänvirastolle riittävät resurssit, jotta se voi saada kansalaisten luottamuksen, torjua petoksia ja takavarikoida omaisuutta ja saavuttaa tätä kautta budjettineutraaliuden keskipitkällä aikavälillä; pyytää, että sen talousarvio rahoitettaisiin otsakkeesta 7 (EU:n yleinen hallinto) samalla tavalla kuin Euroopan tietosuojavaltuutetun, Euroopan ulkosuhdehallinnon ja Euroopan oikeusasiamiehen talousarvio, jotta voidaan vahvistaa sen riippumattomuutta;

26.  kehottaa euroalueen jäsenvaltioita aktivoimaan Euroopan vakausmekanismin 410 miljardin euron määrärahat erityisellä luottojärjestelyllä; palauttaa mieliin, että kriisi ei ole minkään yksittäisen jäsenvaltion vastuulla ja että päätavoitteena olisi oltava epidemian vaikutusten torjuminen; korostaa, että lyhyen aikavälin toimenpiteenä Euroopan vakausmekanismin ennalta varautuvat luotot olisi välittömästi ulotettava koskemaan maita, jotka hakevat niitä kattaakseen lyhyen aikavälin rahoitustarpeita ja selvitäkseen covid-19-kriisin välittömistä seurauksista, ja tarjottava pitkäaikaisia maturiteetteja, kilpailukykyisiä hintoja ja takaisinmaksuehtoja, jotka on kytketty jäsenvaltioiden talouksien toipumiseen;

27.  kehottaa jäsenvaltioita sopimaan pikaisesti EIP:n merkittävästä pääomanlisäyksestä, jotta se voi käyttää huomattavaa rahoituskapasiteettiaan nopeasti covid-19:n taloudellisten vaikutusten lieventämiseksi muun muassa luomalla uuden EIP-luoton likviditeetin takaamiseksi pk-yrityksille;

28.  kehottaa luomaan EU:n covid-19-solidaarisuusrahaston, jonka suuruus on vähintään 50 miljardia euroa ja joka käsittää enintään 20 miljardia euroa monivuotisen rahoituskehyksen enimmäismäärien ulkopuolisia tukia ja enintään 30 miljardia euroa unionin talousarviosta taattavia lainoja (joista molemmat etupainoisesti seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen kahden ensimmäisen vuoden aikana, tai jos rahoituskehyksestä ei päästä ajoissa sopimukseen, varautumissuunnitelman aikana), joilla tuetaan kaikkien jäsenvaltioiden terveydenhoitosektoreiden nykyisen kriisin aikana suorittamia taloudellisia ponnisteluja sekä terveydenhoitoinvestointeja kriisin jälkeisenä aikana, jotta terveydenhoitojärjestelmistä voidaan tehdä kestävämpiä ja jotta niissä keskitytään eniten tarvitseviin;

29.  vaatii pankkialaa toimimaan tässä kriisissä proaktiivisesti, jotta covid-19-kriisin seurauksena taloudellisesti kärsivät yritykset ja kansalaiset voivat tilapäisesti alentaa velkojen tai kiinnelainojen takaisinmaksuja tai keskeyttää ne, tarjoamaan mahdollisimman paljon joustavuutta järjestämättömien lainojen kohtelussa, jäädyttämään tilapäisesti osingonmaksun ja alentamaan käyttötilien ylityksistä usein perittävää liiallista korkoa; korostaa, että valvojien on tätä varten osoitettava suurta joustavuutta;

30.  korostaa, että pk-yrityksiä on kiireellisesti tuettava enemmän, autettava niitä säilyttämään työpaikat ja hallitsemaan likviditeettiään; kehottaa Euroopan vakavaraisuus- ja valvontaviranomaisia sekä jäsenvaltioita tutkimaan kaikkia vaihtoehtoja pk-yritysten taakan keventämiseksi; kehottaa laatimaan pk-yritysten elvyttämistä koskevan eurooppalaisen horisontaalistrategian, jolla niitä tuetaan vähentämällä byrokratiaa ja rahoituksen saantiin liittyviä kustannuksia sekä edistämällä investointeja strategisiin arvoketjuihin;

31.  katsoo, että EU:n on tartuttava tilaisuuteen ja ehdotettava terveydellistä autonomiaa koskevaa toimintaa strategisilla aloilla, kuten lääkkeiden valmistuksen kannalta olennaisten vaikuttavien farmaseuttisten aineiden kaltaisilla aloilla, ja vähennettävä siten riippuvuuttaan kolmansista maista heikentämättä avoimen talouden kansainvälisestä kaupasta saamia hyötyjä; korostaa, että tämän toimintasuunnitelman olisi autettava tuottamaan ja varastoimaan kriittisiä lääkkeitä ja farmaseuttisia tuotteita ja laitteita, erityisesti käsidesiä, hengityskoneita ja hengityssuojaimia, ja koordinoimaan niiden tuotantoa unionissa; korostaa lisäksi, että tässä toimintasuunnitelmassa olisi myös koottava yhteen ja koordinoitava digitaalisen valmistuksen voimavaroja, kuten 3D-tulostusta, joka voi edistää tarvittavien laitteiden korvaamista;

32.  korostaa, että terveysulottuvuuden lisäksi kriisi vaikuttaa dramaattisesti työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja pk-yrityksiin, jotka ovat yhteiskuntiemme selkäranka; katsoo, että komission on yhdessä jäsenvaltioiden kanssa toteutettava kaikki toimenpiteet mahdollisimman monien työpaikkojen säilyttämiseksi ja sen varmistamiseksi, että elpyminen perustuu ylöspäin tapahtuvaan taloudelliseen ja sosiaaliseen lähentymiseen, työmarkkinaosapuolten vuoropuheluun sekä sosiaalisten oikeuksien ja työolojen parantamiseen toteuttamalla kohdennettuja toimia epävarmoissa työsuhteissa oleville;

33.  korostaa, että jäsenvaltioiden kulttuuriala ja luovat toimialat ovat kärsineet erityisen pahasti covid-19:n seurauksista, kun elokuvateattereita, teattereita ja konserttitaloja on suljettu ja lipunmyynti on äkisti loppunut; painottaa, että näillä aloilla toimii paljon freelance-työntekijöitä ja itsenäisiä ammatinharjoittajia, joista osalla oli vaikeuksia jo ennen epidemian puhkeamista, joten vaikutukset ovat erityisen vakavia luovien alojen ammattilaisille, joiden tulovirrat ovat yllättäen tyrehtyneet kokonaan ja jotka nyt saavat vain vähän tai eivät saa lainkaan tukea sosiaalijärjestelmästä;

34.  vaatii EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita varmistamaan, että yrityksille covid-19-kriisin taloudellisten vaikutusten torjumiseksi myönnetyn julkisen taloudellisen tuen ehdoksi asetetaan se, että rahoitus käytetään työntekijöiden hyväksi ja että tukea saavat yritykset pidättäytyvät bonusten maksamisesta johdolle, veronkierrosta, osinkojen maksamisesta ja osakkeiden takaisinostojärjestelyiden toteuttamisesta sinä aikana, kun ne saavat tällaista tukea;

35.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita asettamaan etusijalle kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville kansalaisille, kuten perheväkivallalle altistuville naisille ja lapsille, ikääntyneille, vammaisille, etnisille vähemmistöille sekä syrjäisiltä ja eristyneiltä alueilta, merentakaiset maat ja alueet ja syrjäisimmät alueet mukaan luettuina, kotoisin oleville henkilöille, suunnatut apu- ja kriisinhallintatoimet erityisestä poikkeuksellisesta tukirahastosta, joka keskittyy terveydenhoitojärjestelmään ja covid-19-epidemian koettelemiin aloihin sekä köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa oleviin henkilöihin, jotka kaikki ovat suurimmassa vaarassa saada covid-19-tartunnan ja jotka kärsivät myös sen taloudellisista vaikutuksista eniten; kehottaa ottamaan käyttöön toimenpiteitä vuokralaisten suojelemiseksi häädöltä kriisin aikana sekä perustamaan turvakoteja suojaa tarvitsevia varten; kehottaa laatimaan kattavan köyhyyden vastaisen strategian, johon sisältyy eurooppalainen lapsitakuu; kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita sisällyttämään kaikkiin avustustoimiin tasa-arvoselvityksen, jotta vältetään sukupuolten epätasa-arvon kärjistyminen, varmistamaan, että väkivallan uhreille tarkoitetut palvelut pysyvät avoinna, ja vahvistamaan tukipuhelinpalveluita, uhreille tarjottavaa hätämajoitusta, verkossa annettavaa oikeudellista tukea ja ilmoittamispalveluja, jotta voidaan torjua perheväkivaltaa ja sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja suojella kaikkia naisia ja lapsia niiltä; muistuttaa, että asiaankuuluvien toimenpiteiden on oltava YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaisia, niiden puitteissa on varmistettava sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen yhdenvertainen ja syrjimätön saatavuus ja niihin on sisällyttävä vammaisten henkilöiden suojeluun tähtääviä erityistoimenpiteitä, jotka perustuvat vammaisten henkilöiden kuulemiseen ja siihen, että he voivat osallistua heihin vaikuttavia toimenpiteitä koskevaan päätöksentekoon joko itse tai heitä edustavien perheenjäsenten tai järjestöjen välityksellä;

36.  vaatii, että jäsenvaltioiden olisi kiinnitettävä erityistä huomiota terveydenhuollon yhdenvertaiseen saatavuuteen ja erityisesti siihen, että sairaanhoitoa ja kiireellistä hoitoa on saatavilla ilman syrjintää, että laitoksissa asuvien ja siksi korkeammassa tartuntavaarassa olevien henkilöiden, kuten vanhusten ja vammaisten henkilöiden, oikeudet taataan ja että tällaisten henkilöiden päivittäin tarvitsemien avohoito- ja tukipalvelujen rahoitus sekä varusteiden ja henkilöstön riittävyys varmistetaan; vaatii myös, että eristystoimenpiteissä olisi otettava huomioon vammaisten henkilöiden tarpeet, että covid-19-pandemiaa koskevan julkisen tiedon olisi oltava mahdollisimman monien vammaisten henkilöiden saatavilla ja että vammaiset henkilöt olisi otettava mukaan kaikkiin toimeentuloturvaa koskeviin toimenpiteisiin;

37.  katsoo, että jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että työntekijöitä, myös itsenäisiä ammatinharjoittajia, suojellaan Euroopassa tulonmenetyksiltä ja että eniten kärsimään joutuneilla yrityksillä, erityisesti pk‑yrityksillä, ja toimialoilla on tarvittava tuki ja taloudellinen likviditeetti; panee tässä yhteydessä tyytyväisenä merkille komission uuden ehdotuksen hätätilasta aiheutuvien työttömyysriskien lieventämisen tilapäisestä tukivälineestä (SURE) ja kehottaa panemaan sen nopeasti täytäntöön sekä ottamaan käyttöön pysyvän eurooppalaisen työttömyysvakuutusjärjestelmän; kannustaa jäsenvaltioita koordinoimaan paremmin sosiaali- ja verolainsäädäntöä, jotta voidaan välttää kiireellisistä toimenpiteistä rajatyöntekijöille ja siirtotyöläisille aiheutuvat sosiaaliturva- ja verotusjärjestelmiin liittyvät seuraukset;

38.  korostaa, että kodittomat ja muuten epävarmassa asumistilanteessa olevat henkilöt ovat erityisessä vaarassa covid-19-kriisin keskellä, ja heillä ei usein ole mahdollisuutta lähikontaktien välttämiseen tai muiden suojautumiskeinojen noudattamiseen; kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita ottamaan käyttöön kohdennettuja toimenpiteitä asunnottomien suojelemiseksi sekä tarjoamaan taloudellista tukea välittömästä avunannosta huolehtiville kansalaisjärjestöille ja paikallisviranomaisille, keskeyttämään häädöt ja tukemaan vuokralaisia ja asuntovelallisia;

39.  kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota edistämään sosiaalista vuoropuhelua ja työehtosopimusneuvotteluja covid-19-kriisiin vastaamiseksi ja varmistamaan, että työmarkkinaosapuolet osallistuvat täysimääräisesti toteutettavien toimenpiteiden suunnitteluun ja täytäntöönpanoon; kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan tarvittavat toimet työpaikkojen, työolojen ja työehtojen sekä palkkojen turvaamiseksi, kuten lyhennettyä työaikaa ja tulonmenetyksistä maksettavia korvauksia koskevia järjestelyjä ja vastaavia toimenpiteitä;

40.  katsoo, että on äärimmäisen tärkeää pitää EU:n sisärajat avoimina tavaroille; muistuttaa, että sisämarkkinat ovat sekä yhteisen vaurautemme että hyvinvointimme lähde ja että ne ovat keskeinen osa välittömiä ja jatkuvia toimia covid-19-epidemian torjumiseksi; tukee voimakkaasti komission jäsenvaltioille esittämää kehotusta sallia rajatyöntekijöiden jatkaa rajojen ylittämistä erityisesti aloilla, joilla vapaan liikkuvuuden jatkuminen EU:ssa katsotaan olennaisen tärkeäksi; kehottaa tässä yhteydessä ottamaan käyttöön nk. vihreät rajanylityskaistat maa- (maantie ja rautatie), meri-, sisävesi- ja lentoliikennettä varten;

41.  kannattaa toimenpiteitä, joilla tuetaan EU:n maatalous- ja elintarvikealaa sekä tilojen elinkelpoisuutta kriisin aikana erityisesti tukemalla likviditeettiä suorien ja toisen pilarin tukien oikea-aikaisella (ennakko)maksuilla sekä joustavuudella, joka liittyy tukijärjestelmien hallinnointiin ja hakemusten esittämiseen, markkinavalvontaan ja kriisinhallintaan (yksityinen varastointi, myynninedistämistoimenpiteet ja poikkeukselliset toimenpiteet, jotka antavat komissiolle mahdollisuuden esittää lisämarkkinatoimenpiteitä ja ajallisesti rajoitettuja poikkeuksia kilpailulainsäädännöstä);

42.  katsoo, että liikenne- ja matkailuala ovat kärsineet vakavasti, ja kehottaa toteuttamaan toimia, joilla varmistetaan kuljetusalan työntekijöiden terveys, turvallisuus ja työolot sekä se, että kuljetusyritykset voivat selviytyä kriisistä; ehdottaa ennaltaehkäisy- ja hallintamekanismin kehittämistä matkailualalle EU:n tasolla, jotta voidaan suojella työntekijöitä, auttaa yrityksiä ja varmistaa matkustajien turvallisuus;

43.  kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita tarjoamaan tukea kulttuurialalle ja luoville toimialoille, joilla on tärkeä rooli taloudessamme ja sosiaalisessa elämässämme ja joihin nykyinen kriisi vaikuttaa merkittävästi; painottaa nykyisen kriisin osoittaneen, että koulutusjärjestelmämme eivät ole niin sopeutumiskykyisiä kuin niiden pitäisi olla, ja pitää siksi välttämättömänä, että koulutusinfrastruktuuria – sekä verkossa että sen ulkopuolella – parannetaan merkittävästi ja että opettajille ja oppilaille annetaan tarvittavat taidot ja välineet kotikoulutilanteita varten; pitää siksi myönteisenä komission aloitetta digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman tarkistamiseksi ja päivittämiseksi; katsoo kuitenkin, että tämä ei riitä, ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita laatimaan koordinoidun investointisuunnitelman koulutusjärjestelmiemme parantamiseksi;

44.  kehottaa komissiota huolehtimaan siitä, että sen 18. maaliskuuta 2020 julkaisemat tulkintaohjeet matkustajien oikeuksia koskevista EU:n asetuksista covid-19-epidemian levitessä pannaan asianmukaisesti täytäntöön;

45.  kehottaa komissiota koordinoimaan jäsenvaltioiden toimia internet-huijareita ja kyberrikollisia vastaan, jotka hyödyntävät ihmisten pelkoja myymällä ylihinnoiteltuja tai väärennettyjä lääkinnällisiä tarvikkeita;

Demokratian, oikeusvaltion ja perusoikeuksien suojelu

46.  korostaa, että Euroopan unionin perusoikeuskirjaa ja oikeusvaltioperiaatetta on edelleen noudatettava ja että kiireellisten toimenpiteiden yhteydessä viranomaisten on varmistettava, että kaikilla on samat oikeudet ja sama suoja; korostaa, että kaikissa kansallisella ja/tai EU:n tasolla toteutettavissa toimenpiteissä on noudatettava oikeusvaltioperiaatetta ja niiden oltava täysin oikeasuhteisia tilanteen vaatimuksiin nähden, liityttävä selkeästi meneillään olevaan terveyskriisiin sekä oltava ajallisesti rajoitettuja ja niitä on tarkasteltava säännöllisesti; pitää täysin eurooppalaisten arvojen vastaisena Unkarin hallituksen päätöstä jatkaa hätätilaa määräämättömäksi ajaksi, päätöstä antaa hallitukselle valtuudet hallita antamalla asetuksia ilman aikarajoitusta ja heikentää parlamentin suorittamaa hätätilanteen valvontaa sekä Puolan hallituksen toimia – eli vaalilain muuttamista perustuslakituomioistuimen tuomion ja lakiin sisältyvien säännösten vastaisesti – presidentinvaalien järjestämiseksi pandemian keskellä, mikä saattaa vaarantaa Puolan kansalaisten hengen ja vaarantaa vapaiden, yhtäläisten, välittömien ja salaisten vaalien käsitteen, joka on kirjattu Puolan perustuslakiin;

47.  kehottaa siksi komissiota arvioimaan kiireellisesti, ovatko hätätoimenpiteet perussopimusten mukaisia, ja hyödyntämään täysimääräisesti kaikkia käytettävissä olevia EU:n välineitä ja seuraamuksia tämän vakavan ja jatkuvan rikkomisen, myös talousarvioon liittyvien rikkomusten, käsittelemiseksi, ja korostaa jälleen kerran, että tarvitaan välittömästi demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskeva EU:n mekanismi; kehottaa neuvostoa ottamaan jälleen asialistalleen keskustelut ja menettelyt, jotka liittyvät käynnissä oleviin 7 artiklan mukaisiin menettelyihin;

48.  kehottaa jäsenvaltioita takaamaan tehokkaasti seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelujen saatavuuden kaikille naisille ja tytöille covid-19-pandemian aikana, erityisesti ehkäisyn, myös jälkiehkäisyn, saatavuuden sekä mahdollisuuden saada raskaudenkeskeytyshoitoa; torjuu jyrkästi kaikki yritykset vesittää seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia sekä hlbti-oikeuksia ja tuomitsee tässä yhteydessä pyrkimykset kriminalisoida nykyistä ankarammin raskaudenkeskeytyshoito ja heikentää nuorten mahdollisuuksia saada seksuaalikasvatusta Puolassa sekä hyökkäyksen trans- ja intersukupuolisten henkilöiden oikeuksia vastaan Unkarissa;

49.  kehottaa jäsenvaltioita hyväksymään vain tarpeellisia, koordinoituja ja oikeasuhteisia toimenpiteitä, kun ne rajoittavat matkustamista tai ottavat käyttöön ja jatkavat sisärajatarkastuksia arvioituaan huolellisesti, miten vaikuttavasti niillä voidaan puuttua kansanterveysongelmaan, ja toteaa, että niiden on perustuttava voimassa oleviin säännöksiin eli Schengenin rajasäännöstöön ja liikkumisvapautta koskevaan direktiiviin ja oltava täysin Euroopan unionin perusoikeuskirjan mukaisia; korostaa, että rajatarkastusten ja liikkumisrajoitusten on pysyttävä oikeasuhteisina ja poikkeuksellisina ja että kaikki vapaa liikkuvuus olisi palautettava heti, kun se katsotaan toteuttamiskelpoiseksi; vaatii, että covid-19-taudin torjunnan kannalta keskeisillä aloilla etulinjassa työskentelevien henkilöiden, erityisesti terveyden- ja vanhustenhuollon ammattilaisten, mutta myös maatalous- ja elintarvikealalla työskentelevien henkilöiden, kuten maatalouden kausityöntekijöiden, matkustamista yli rajojen ei saa rajoittaa; korostaa tarvetta palata täysin toimivaan vapaan liikkuvuuden Schengen-alueeseen ilman sisärajavalvontaa osana kriisistä irtautumista koskevaa strategiaa;

50.  kehottaa noudattamaan täysimääräisesti Geneven yleissopimusta ja eurooppalaista turvapaikkalainsäädäntöä; huomauttaa, että on säädettävä uusien turvapaikanhakijoiden vastaanotosta asianmukaisista hygieniaolosuhteista ja lääketieteellisestä tuesta huolehtien, ja ilmaisee siksi syvän huolensa Kreikan saarille saapuvien ja hotspot‑alueilla ja säilöönottokeskuksissa olevien pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden tilanteesta, koska heillä ei ole mahdollisuutta saada asianmukaista terveydenhuoltoa ja he ovat erityisessä vaarassa; katsoo, että on löydettävä tarvittavat ratkaisut, mukaan lukien riskialttiiden väestöryhmien ennaltaehkäisevä evakuointi ja siirtäminen, jotta varmistetaan asianmukaiset aineelliset olosuhteet ja lähikontaktien välttäminen tartuntojen estämiseksi; muistuttaa monien maahanmuuttajien ja heidän jälkeläistensä merkittävästä panoksesta heidän työskennellessään monien keskeisten alojen ja erityisesti terveydenhuolto- ja hoiva-alan asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi kaikkialla EU:ssa;

51.  panee merkille komission suunnitelman pyytää telepalvelujen tarjoajia luovuttamaan covid-19:n leviämisen rajoittamiseksi anonymisoitua ja koostettua dataa jo voimassa olevista kansallisista seurantaohjelmista sekä ottamaan käyttöön sovelluksia, joiden avulla viranomaiset voivat seurata liikkumista, kontakteja ja terveystietoja;

52.  panee merkille uudet kontaktien kartoitukseen käytettävät, mobiililaitteilla toimivat sovellukset, joilla voidaan varoittaa ihmisiä, jos he ovat olleet lähellä tartunnan saanutta henkilöä, sekä komission suosituksen kehittää yhteinen EU:n lähestymistapa tällaisten sovellusten käyttöön; huomauttaa, että kansallisten ja EU:n viranomaisten kehittämien sovellusten käyttö ei saa olla pakollista ja että tuotettuja tietoja ei saa tallentaa keskitettyihin tietokantoihin, jotka ovat alttiita väärinkäytösten ja luottamuksen menettämisen riskille ja voivat vaarantaa käytön kaikkialla unionissa; vaatii, että kaikki tiedon tallentaminen hajautetaan, kaikista näiden sovellusten kehittäjien (EU:n ulkopolisista) kaupallisista eduista annetaan avoimesti tietoa ja että esitetään selkeät ennusteet siitä, kuinka se, että osa väestöstä käyttää kontaktien kartoitukseen tarkoitettuja sovelluksia, vähentää yhdessä muiden erityistoimenpiteiden kanssa tartunnan saaneiden ihmisten määrää huomattavasti; pyytää komissiota ja jäsenvaltioita olemaan täysin avoimia kontaktien kartoitukseen tarkoitettujen sovellusten toiminnasta, jotta ihmiset voivat tarkastaa sekä käytetyn perusprotokollan turvallisuuden ja yksityisyyden näkökulmasta että itse koodin nähdäkseen, toimiiko sovellus siten, kuin viranomaiset ilmoittavat; suosittelee, että vahvistetaan raukeamislausekkeet ja että noudatetaan kattavasti sisäänrakennetun tietosuojan ja tietojen minimoinnin periaatteita;

53.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita julkistamaan yksityiskohtaiset tiedot näistä suunnitelmista ja sallimaan julkisen valvonnan sekä tietosuojaviranomaisten suorittaman täysimääräisen valvonnan; toteaa, että matkaviestinten sijaintitietoja voidaan käsitellä vain sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin ja yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti; korostaa, että kansallisten ja EU:n viranomaisten on noudatettava täysin tietosuojaa ja yksityisyyttä koskevaa lainsäädäntöä ja otettava huomioon kansallisten tietosuojaviranomaisten valvonta ja ohjaus;

54.  korostaa, että covid-19-disinformaatio on tänä aikana vakava kansanterveydellinen ongelma; kehottaa EU:ta perustamaan kaikilla virallisilla kielillä eurooppalaisen tietolähteen sen varmistamiseksi, että kaikilla kansalaisilla on mahdollisuus saada tarkkoja ja todennettuja tietoja; katsoo, että ECDC:n olisi vastattava jäsenvaltioiden tietojen koordinoinnista ja yhdenmukaistamisesta laadun ja vertailtavuuden parantamiseksi; kehottaa sosiaalisen median yrityksiä ryhtymään ennakoivasti tarvittaviin toimiin covid-19:ää koskevan disinformaation ja vihapuheen lopettamiseksi;

55.  korostaa tiedotusvälineiden ja etenkin uutismedian erityisen akuuttia ja heikkenevää taloudellista tilannetta kaikkialla EU:ssa mainostulojen jyrkästä vähenemisestä tai täydellisestä menetyksestä johtuen, mikä voi johtaa uutisorganisaatioiden romahdukseen jäsenvaltioissa; korostaa paikallisen ja alueellisen uutismedian sekä pienillä markkinoilla toimivien medioiden erityisen tukalaa tilannetta; korostaa, että vapailla, riippumattomilla ja riittävän hyvin rahoitetuilla tiedotusvälineillä on ratkaisevan tärkeä merkitys toimivalle demokratialle ja sille, että varmistetaan kansalaisten asianmukainen tiedonsaanti tämän kriisin aikana;

Ulkoiset toimet sekä kansainvälinen yhteisvastuu ja yhteistyö

56.  kehottaa saattamaan EU:n globaalistrategian pikaisesti ajan tasalle kriisin maailmanlaajuisten vaikutusten vuoksi; kiinnittää erityistä huomiota niin kutsuttuun koronadiplomatiaan; muistuttaa, että EU:n on oltava valmis viestimään strategisesti, torjumaan ulkoista disinformaatiota ja mukautumaan jatkuvasti muuttuvaan geopoliittiseen ympäristöön vaarantamatta milloinkaan perusarvojaan; kehottaa komissiota ja neuvostoa toimimaan strategisesti maailmassa ja Euroopassa geopoliittista unionia koskevan tavoitteen käynnistämiseksi;

57.  puhuu sen puolesta, että kolmansien maiden covid-19-kriisin johdosta toteuttamat hätätoimet eivät saisi loukata ihmisoikeuksia tai rikkoa kansainvälistä oikeutta, että ne rajoitetaan ehdottoman välttämättömiin ja oikeasuhtaisiin toimenpiteisiin, että niitä valvotaan säännönmukaisesti ja että ne ovat ajallisesti rajattuja; tuomitsee sensuurin sekä toimittajien, opposition edustajien, terveydenhuollon työntekijöiden ja muiden henkilöiden pidätykset ja uhkailun siitä syystä, että he ovat kritisoineet hallituksia ja näiden kriisinhallintaa; kehottaa EU:ta tukemaan maailmanlaajuista kampanjaa poliittisten vankien, pidätettyjen ihmisoikeuksien puolustajien sekä matalan riskin rikoksentekijöiden vapauttamiseksi;

58.  korostaa, että EU:n on kyettävä kestämään paremmin kriisejä yleensä, suojautumaan asiattomalta poliittiselta ja taloudelliselta vaikuttamiselta esimerkiksi Kiinan ja Venäjän taholta ja oltava valmis strategiseen viestintään, ulkoisen disinformaation, valeuutisten ja kyberhyökkäysten torjuntaan ja mukauduttava jatkuvasti muuttuvaan geopoliittiseen ympäristöön; kehottaa siksi komissiota torjumaan Venäjän ja Kiinan aggressiivisia propagandatoimia, joissa hyödynnetään covid-19-pandemiaa, jotta voidaan horjuttaa EU:ta ja lietsoa paikallisen väestön epäluottamusta EU:ta kohtaan; pitää ratkaisevan tärkeänä, että EU:n taloudellisesta, teknisestä ja lääketieteellisestä tuesta tiedotetaan tehokkaalla tavalla;

59.  vaatii, että vientilupien käyttö ei saa missään tapauksessa muuttua tosiasiallisiksi vientikielloiksi; korostaa, että on tärkeää säilyttää niukasti saatavilla olevien lääkkeiden saatavuus kehitysmaissa; korostaa, että henkilönsuojainten viennin on suuntauduttava niitä eniten tarvitseville eikä sellaisille, joilla on varaa maksaa korkein hinta; katsoo, että tätä varten Maailman kauppajärjestössä (WTO) ja Maailman terveysjärjestössä (WHO) on sovittava välttämättömiä hätätilanteen terveydenhoitotuotteita koskevasta maailmanlaajuisesta luettelosta, jotta hintakeinottelu voidaan pysäyttää ja niiden kauppaa helpottaa; kannustaa voimakkaasti kaikkia maita liittymään WTO:n farmaseuttisten tuotteiden tullien poistamista koskevaan sopimukseen (nollatullisopimus) ja kehottaa laajentamaan sen soveltamisalaa koskemaan kaikkia farmaseuttisia tuotteita ja lääkkeitä, jotta varmistetaan maailmanlaajuinen rajatylittävä kaupankäynti; kehottaa WTO:n jäseniä asettamaan tämän aiheen etusijalle WTO:n seuraavan ministerikokouksen esityslistalla; ilmaisee syvän huolensa WTO:n, WHO:n ja YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön yhdessä antamasta varoituksesta, jonka mukaan maailmanlaajuiset kaupan rajoitustoimet voisivat johtaa elintarvikepulaan eri puolilla maailmaa; kehottaa toteuttamaan toimia, joilla minimoidaan elintarvikeketjujen häiriöt ja estetään siten puutteellisen elintarviketurvan tai hintojen epävakauden paheneminen; kehottaa kaikkia jäsenvaltioita käyttämään kaikkia käytettävissä olevia välineitä sen varmistamiseksi, että käytössä on tehokkaat mekanismit, joiden avulla voidaan arvioida mahdollisia investointeja EU:n kriittiseen infrastruktuuriin ja strategiseen teolliseen kapasiteettiin tai niiden hankintaa, ja toteuttamaan tarvittaessa lieventäviä tai estäviä toimenpiteitä; kehottaa komissiota etenemään nopeasti WTO:ssa käytävissä sähköistä kaupankäyntiä koskevissa neuvotteluissa, jotta voidaan taata säännöt nopeasti kasvavalle verkkokaupalle, erityisesti tavarakaupalle;

60.  korostaa, että pandemia ei tunne rajoja eikä ideologioita ja että sen torjunta edellyttää koko kansainvälisen yhteisön yhteistyötä ja solidaarisuutta sekä YK-järjestelmän ja etenkin WHO:n vahvistamista; pitää välttämättömänä, että EU pyytää Kiinaa antamaan täyden kuvan tästä pandemiasta, sen syntymisajankohdasta ja sen todellisesta uhrimäärästä; korostaa yhteistyön ja tuen merkitystä Länsi-Balkanin maille, EU:n lähimmille itäisille ja eteläisille naapurimaille ja kumppaneille sekä kehitysmaille erityisesti Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa; ilmaisee voimakkaan solidaarisuutensa Yhdistyneelle kuningaskunnalle, EU:n naapurimaalle, jota pandemia parhaillaan koettelee erittäin ankarasti, ja tarjoaa kaikkia yhteistyökeinoja pandemian ja sen seurausten torjumiseksi;

61.  kehottaa EU:ta lisäämään tukeaan Länsi-Balkanin maille (esimerkiksi ottamalla ne EU:n solidaarisuusrahaston piiriin ja tekemällä niiden osalta poikkeuksen suojavarusteita koskevan tilapäisen vientilupajärjestelmän soveltamisessa) ja parantamaan tämän tuen näkyvyyttä, jotta voidaan osoittaa EU:n solidaarisuus näitä maita ja kansakuntia kohtaan; kehottaa kiinnittämään erityistä huomiota vähemmistöihin, joilla on heikot mahdollisuudet saada terveydenhuoltopalveluja, kuten romaniväestöön;

62.  suhtautuu myönteisesti YK:n pääsihteerin aloitteisiin monenvälisestä lähestymistavasta covid-19-kriisiin ja sen maailmanlaajuisiin seurauksiin ja kehottaa noudattamaan kansainvälisesti koordinoitua lähestymistapaa; kehottaa komissiota, neuvostoa ja jäsenvaltioita tukemaan poliittisesti ja taloudellisesti YK:n aloitteita toimien koordinoimiseksi kansainvälisellä tasolla ensisijaisesti covid-19-pandemian torjuntaa koskevan maailmanlaajuisen suunnitelman ja covid-19-pandemiaa koskevan avustus- ja elvytysrahaston kautta;

63.  pitää tärkeänä maailmanlaajuisesti koordinoitua reagointia covid-19-kriisin dramaattisiin taloudellisiin seurauksiin, esimerkiksi niihin, joita korostettiin YK:n kauppa- ja kehityskonferenssissa (UNCTAD), ja kehottaa komissiota, neuvostoa ja jäsenvaltioita laatimaan kattavan lähestymistavan ja tekemään aloitteita kehitysmaiden auttamiseksi kohtaamaan pandemian kansanterveydelliset ja taloudelliset seuraukset;

64.  suhtautuu myönteisesti EU:n maailmanlaajuisten covid-19-toimien pakettiin sekä siihen, että pandemian torjumiseen kolmansissa kumppanimaissa osoitettiin 20 miljardia euroa;

65.  korostaa, että IMF:n johtokunnan päätös, joka koskee velanhoidon välitöntä helpottamista sen 25 köyhimmälle ja heikoimmassa asemassa olevalle jäsenvaltiolle, on ensimmäinen selkeä myönteinen esimerkki konkreettisesta ja nopeasta solidaarisuudesta, ja kehottaa kansainvälisiä avunantajia toteuttamaan vastaavia lisätoimia;

Kriisin jälkeinen unioni, joka on vahvempi ja toimii tehokkaammin kansalaistensa hyväksi

66.  palauttaa mieliin, että tämä kriisi ei ole kenenkään syytä eikä se saa muodostua kaikkien häviöksi; ilmaisee vakaan aikomuksensa tehdä kaikkensa, jotta unioni ja sen kansalaiset selviävät kriisistä, ja kehottaa kaikkia EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita hyödyntämään välittömästi kaikkia asiaankuuluvia perussopimuksen määräyksiä ja toimimaan niiden mukaisesti solidaarisuuden hengessä;

67.  ehdottaa, että tähän strategiaan voisi sisältyä esitys lisätä unionin valtuuksia toimia rajatylittävien terveysuhkien yhteydessä ja ottaa käyttöön uusia ja tehostettuja välineitä, joilla varmistetaan, että unioni voi tulevaisuudessa viipymättä koordinoida toimia unionin tasolla ja ohjata tarvittavat resurssit sinne, missä tarve on suurin, olivatpa ne sitten aineellisia (kasvomaskit, hengityskoneet, lääkkeet) tai taloudellisia, sekä mahdollistaa laadukkaiden ja standardoitujen tietojen keräämisen;

68.  on vakuuttunut siitä, tulevien kriisien ehkäiseminen ja lieventäminen sekä kestävien arvoketjujen varmistaminen edellyttää ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevan huolellisuusvelvoitteen asettamista yrityksille;

69.  katsoo, että pandemia on osoittanut, että unionin valmiudet toimia päättäväisesti ovat rajalliset, ja se on paljastanut komission täytäntöönpano- ja budjettivallan puutteen; katsoo, että näin ollen unionia on uudistettava perusteellisesti; pitää välttämättömänä ottaa käyttöön yleinen siirtymälauseke päätöksentekoprosessin helpottamiseksi kaikissa asioissa, jotka voisivat auttaa selviytymään nykyisen terveyskriisin haasteista, jotta voidaan saattaa talous- ja rahaliitto kiireellisesti valmiiksi;

70.  kehottaa jäsenvaltioita siirtämään sivuun erimielisyytensä ja toimimaan yleisen edun ja solidaarisuuden hengessä; kehottaa niitä hyödyntämään välittömästi asiaa koskevia perussopimuksen määräyksiä ja toimimaan niiden mukaisesti;

71.  kehottaa Euroopan komissiota kantamaan perussopimukseen perustuvan vastuunsa ja tekemään rohkeita aloitteita;

72.  korostaa, että unionin on oltava valmis aloittamaan syvällinen pohdinta siitä, miten siitä voidaan tehdä tehokkaampi ja demokraattisempi, ja että nykyinen kriisi vain lisää tämän pohdinnan kiireellisyyttä; katsoo, että suunniteltu Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi on asianmukainen foorumi tätä pohdintaa varten; katsoo siksi, että konferenssi on kutsuttava koolle mahdollisimman pian ja että sen on esitettävä selkeitä ehdotuksia, myös tekemällä suoraa yhteistyötä kansalaisten kanssa, unionin perusteelliseksi uudistamiseksi siten, että siitä tulee tehokkaampi, yhtenäisempi, demokraattisempi, täysivaltaisempi ja kestävämpi;

o
o   o

73.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission puheenjohtajalle, Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle sekä Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltiolle.

(1) Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0005.
(2) EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37.
(3) EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1.

Päivitetty viimeksi: 12. toukokuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö