Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/2616(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B9-0143/2020

Debatter :

PV 16/04/2020 - 17
CRE 16/04/2020 - 17

Omröstningar :

Antagna texter :

P9_TA(2020)0054

Antagna texter
PDF 197kWORD 63k
Fredagen den 17 april 2020 - Bryssel
En samordnad EU-insats mot covid-19-pandemin och dess konsekvenser
P9_TA(2020)0054RC-B9-0143/2020

Europaparlamentets resolution av den 17 april 2020 om en samordnad EU-insats mot covid-19-pandemin och dess konsekvenser (2020/2616(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 132.2 och 132.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  I artiklarna 2 och 21 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) fastslås solidaritet som ett unionsgrundläggande värde. I artikel 3 i EU-fördraget fastslås att unionen ska ha som mål att främja sina värden, dvs. ekonomisk, social och territoriell sammanhållning, samt solidaritet mellan medlemsstaterna och folkens välfärd.

B.  Europaparlamentet antog den 15 januari 2020 en resolution om den europeiska gröna given (2019/2956(RSP))(1).

C.  Spridningen av covid-19 globalt och i Europa är en tragedi som redan har skördat många tusen dödsoffer i Europa och världen, orsakat irreparabla skador och isolerat över en miljard människor i sina hem.

D.  Tillhandahållandet av hälso- och sjukvård är framför allt en nationell behörighet, medan behörigheten för folkhälsan delas mellan medlemsstaterna och unionen.

E.  EU:s insatser mot covid-19-pandemin har hittills präglats av bristande samordning mellan EU:s medlemsstater när det gäller folkhälsoåtgärder, bland annat i fråga om begränsningen av människors rörlighet inom och över gränser och upphävandet av andra rättigheter och lagar. Vår ekonomi har lagts på is, och effekterna av dessa störningar på unionens medborgare, företag, arbetstagare och egenföretagare kommer att vara dramatiska.

F.  Under pandemin är de offentliga hälso- och sjukvårdsystemen under hårt tryck för att kunna ge adekvat vård åt alla patienter.

G.  Regeringarnas åtgärder bör alltid respektera varje människas grundläggande rättigheter. Åtgärderna bör vara nödvändiga, proportionerliga och tillfälliga.

H.  Solidaritet mellan medlemsstaterna är inte valfritt utan en fördragsenlig skyldighet och ingår i våra grundläggande europeiska värden.

I.  Kommissionen har redan vidtagit en första åtgärd, bland annat ett åtgärdspaket som parlamentet röstade igenom vid sitt plenarsammanträde den 26 mars 2020.

J.  Hittills har Europeiska rådet inte kunnat nå samförstånd om de ekonomiska åtgärder som krävs för att hantera krisen.

K.  Parlamentet, i egenskap av medlagstiftare, en av de gemensamma budgetmyndigheterna och den enda institution som väljs direkt genom allmänna val, måste inkluderas som en integrerad och väsentlig del av alla diskussioner om EU:s svar på denna kris och den efterföljande återhämtningen.

L.  För unionen är detta ett sanningens ögonblick som kommer att avgöra dess framtid. EU kan bara ta sig igenom denna kris om medlemsstaterna och EU-institutionerna står enade i solidaritet och ansvarstagande, och nu mer än någonsin behövs en stark och enad röst från Europaparlamentet.

Ett enat och beslutsamt svar på en gemensam kris

1.  Europaparlamentet uttrycker sin djupaste sorg över förlusten av liv och den mänskliga tragedi som pandemin har medfört för européerna och deras familjer och för människor i hela världen, och uttrycker sitt deltagande med alla dem som mist sina nära och kära. Parlamentet uttrycker sin djupa sympati med dem som har drabbats av viruset och som kämpar för sina liv samt med deras anhöriga och vänner.

2.  Europaparlamentet uttrycker respekt och beundran för alla som arbetar outtröttligt med att bekämpa pandemin i frontlinjen, såsom läkare och sjuksköterskor, men är också ytterst tacksamt gentemot alla de anonyma hjältar som sköter viktiga uppgifter på områden såsom detaljhandel med livsmedel och leverans av dessa, utbildning, jordbruk, transport, personer inom räddningstjänsten, det civila samhället, volontärer, renhållning och avfallshantering, i syfte att upprätthålla det offentliga livet och allmänna tjänster samt säkerställa tillgången till samhällsviktiga varor. 70 procent av den globala hälso- och sjukvårdspersonalen och den sociala arbetskraften är kvinnor, ofta betalda med enbart minimilön och med otrygga arbetsvillkor, och parlamentet efterlyser en utjämning av löne- och arbetsvillkoren i starkt kvinnodominerade sektorer som omsorg, hälso- och sjukvård och detaljhandel, liksom ett utrotande av löne- och pensionsklyftan mellan kvinnor och män samt segregeringen på arbetsmarknaden. Det är EU:s och dess medlemsstaters plikt att ge största möjliga stöd till dessa centrala yrkesarbetande och att erkänna de uppoffringar de gör varje dag. Parlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att genomföra lämpliga och samordnade nationella åtgärder för att garantera säkra arbetsförhållanden för alla som arbetar i främsta ledet under epidemin, särskilt för vårdpersonal i frontlinjen, inbegripet att tillhandahålla personlig skyddsutrustning. Parlamentet uppmanar kommissionen att övervaka genomförandet av dessa åtgärder.

3.  Europaparlamentet uttrycker sin solidaritet med de medlemsstater som drabbats hårdast av viruset och med alla andra länder som utsätts för pandemins konsekvenser. Parlamentet uttrycker sin djupaste solidaritet med dem som mist sina jobb och vars yrkesliv har störts av pandemin. Parlamentet betonar behovet av att förenas som en gemenskap för att se till att inget land lämnas att kämpa mot detta virus och efterverkningarna på egen hand.

4.  Europaparlamentet uttrycker oro över de potentiella effekterna av krisen, däribland isoleringen, på människors välbefinnande världen över, i synnerhet de mest utsatta grupperna och människor i utsatta situationer, däribland äldre, människor som redan lider av dålig hälsa, befolkningsgrupper i konfliktdrabbade områden och miljöer som kan drabbas av naturkatastrofer, migranter och offer för våld i hemmet, särskilt kvinnor och barn.

5.  Europaparlamentet är oroat över att EU i början inte klarade av att agera kollektivt och kräver att alla framtida åtgärder från medlemsstaternas sida ska styras av unionens grundläggande principer om solidaritet och lojalt samarbete. Parlamentet anser att covid-19-krisen framför allt har visat betydelsen av gemensamma europeiska åtgärder, och betonar att unionen och dess medlemsstater har de gemensamma resurser som krävs för att bekämpa pandemin och dess konsekvenser, men endast när de samarbetar i en anda av enighet. Parlamentet konstaterar att medlemsstaterna i början av krisen agerade ensidigt, men att de nu inser att samarbete, förtroende och solidaritet är det enda sättet att övervinna den.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att agera tillsammans för att klara av denna utmaning och se till att unionen tar sig stärkt ur krisen. Parlamentet betonar att det kommer att samarbeta med de övriga EU-institutionerna för att rädda liv, skydda arbetstillfällen och företag samt driva på ekonomisk och social återhämtning, liksom att det är berett att ställa dem till svars för sina handlingar.

Europeisk solidaritet och handling i vårdsektorn

7.  Europaparlamentet välkomnar den europeiska solidaritet som medlemsstater visat i handling genom att behandla patienter från andra medlemsstater, tillhandahålla vårdutrustning via bland annat EU-ledda initiativ för gemensam upphandling samt lagring och genom att hjälpa medborgare att återvända till sina hemländer. Parlamentet betonar att gränserna måste förbli öppna inom EU för överföring av personlig skyddsutrustning, livsmedel, läkemedel, medicintekniska produkter, blodprodukter och organ och för leveranskedjan på den inre marknaden. Parlamentet understryker behovet av att underlätta mobiliseringen av vårdpersonal och vill att den europeiska sjukvårdsstyrkan ska sättas in för att tillhandahålla medicinsk assistans. Parlamentet betonar dessutom behovet av att underlätta transport av patienter från överfulla sjukhus i en medlemsstat till en annan där det fortfarande finns kapacitet.

8.  Europaparlamentet vill att Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) och Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) ska få betydligt utökade befogenheter och budget- och personalresurser för att kunna samordna medicinska insatser i samband med kriser. Parlamentet föreslår att expertpanelen för covid-19 omvandlas till en permanent oberoende expertgrupp för virusutbrott som bör samarbeta med ECDC för att utveckla standarder, utfärda rekommendationer och ta fram protokoll som kommissionen och medlemsstaterna ska tillämpa i en krissituation.

9.  Europaparlamentet efterlyser inrättandet av en europeisk mekanism för hälsoinsatser för att man bättre och på ett gemensamt och samordnat sätt ska kunna förbereda sig och reagera på alla typer av hälsokriser och sanitära kriser i EU i syfte att skydda människors hälsa. Parlamentet anser att en sådan mekanism bör fungera både som ett informationsnav och som en beredskapsgrupp som kan leverera livsviktiga förnödenheter, medicinsk utrustning och medicinsk personal till regioner som upplever ett plötsligt infektionsutbrott.

10.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stärka alla delar av krishanteringen och katastrofinsatserna och att ytterligare stärka instrument som rescEU för att säkerställa verkligt gemensamma, samordnade och effektiva insatser på EU-nivå. Parlamentet anser att katastrofriskhantering, beredskap och förebyggande på europeisk nivå bör stärkas vid sidan av gemensamma lager för utrustning, materiel och läkemedel för att dessa ska kunna sättas in snabbt i syfte att skydda EU-medborgarnas liv och uppehälle. Parlamentet anser att EU:s civilskyddsmekanism bör stärkas för att underlätta gemensamma hemtransporter för EU-medborgare.

11.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ att styra medel från EU:s forskningsprogram till kampen mot viruset för att behandlingar, vacciner och diagnoser ska finns tillgängliga till överkomliga priser i hela världen. Parlamentet efterlyser ytterligare medel till en forsknings- och innovationsfond för covid-19 som ska stärka insatserna för att finansiera snabb forskning i ett vaccin och/eller en behandling. Parlamentet anser att Europas forskare, innovativa små och medelstora företag och industrier bör få allt stöd de behöver för att ta fram ett botemedel. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att avsevärt öka stödet till forsknings-, utvecklings- och innovationsprogram i syfte att förbättra förståelsen av sjukdomen, påskynda diagnoser och tester och utveckla ett vaccin. Parlamentet uppmanar sjukhus och forskare att dela uppgifter med EMA och att inleda storskaliga europeiska kliniska prövningar. Parlamentet lyfter fram behovet av att stödja åtgärder som främjar öppen vetenskap i syfte att påskynda utbytet av uppgifter och forskningsresultat i forskarvärlden både i och utanför Europa. Parlamentet insisterar på att all offentligt finansierad forskning måste förbli allmänt tillgänglig.

12.  Europaparlamentet undrar oroligt om medlemsstaterna ägnar tillräcklig uppmärksamhet åt krisens effekter på den psykiska hälsan och vill se en EU-omfattande kampanj för psykisk hälsa för att informera medborgarna om hur man kan sköta sitt psykiska välbefinnande under rådande omständigheter och om vart man kan vända sig för att söka råd vid behov.

13.  Europaparlamentet efterlyser åtgärder från EU och medlemsstaterna för att personer med funktionsnedsättning ska få sina rättigheter respekterade i överensstämmelse med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Parlamentet framhåller att särskilt uppmärksamhet bör ägnas åt lika tillgång till hälso- och sjukvård och åt att se till att samhällsbaserade vård- och stödtjänster som funktionsnedsatta behöver dagligen är finansierade och ordentligt utrustade och bemannade. Parlamentet framhåller också att information till allmänheten om covid-19-pandemin bör vara tillgänglig för så många funktionsnedsatta som möjligt och att personer med funktionsnedsättning bör ingå i alla inkomstskyddsåtgärder.

14.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, under iakttagande av direktivet om integritet och elektronisk kommunikation(2) och av den allmänna dataskyddsförordningen(3), vidareutveckla sin molntjänstkapacitet för att underlätta utbytet på EU-nivå av forsknings- och hälsouppgifter mellan enheter som arbetar med utveckling av behandlingsmetoder och/eller vacciner.

15.  Europaparlamentet framhåller den avgörande betydelsen av politik som säkerställer en tillförlitlig och högkvalitativ livsmedelsförsörjning från jordbruks-, fiske- och livsmedelsföretag under och efter den omedelbara hälsokrisen, liksom behovet av att stödja dessa sektorer och skydda deras fortsatta produktion samt hinderfria transporter på den inre marknaden.

16.  Europaparlamentet erinrar om ”One Health”-principen, som är ett uttryck för att människornas, djurens och miljöns hälsa hänger ihop och att sjukdomar kan överföras från människa till djur och tvärtom. Parlamentet framhåller behovet av ett One Health-tänk för att hantera pandemier och hälsokriser både bland människor och bland djur. Parlamentet betonar därför att sjukdomar måste bekämpas både hos människor och hos djur, samtidigt som man tar särskild hänsyn till livsmedelskedjan och miljön, som kan vara ytterligare en källa till resistenta mikroorganismer. Parlamentet understryker kommissionens viktiga roll för att samordna och stödja One Health-strategin för människors och djurs hälsa och för miljön i EU.

17.  Europaparlamentet vill se en samordnad EU-linje för tiden efter att nedstängningen hävts för att undvika att viruset blossar upp igen. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att gemensamt ta fram kriterier för att häva karantänen och andra nödåtgärder baserat på skydd av människors liv. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta fram en effektiv exitstrategi som omfattar storskalig testning och personlig skyddsutrustning för så många människor som möjligt. Parlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att utveckla mer systematiska tester av vilka som smittats av och exponerats för viruset och att utbyta bästa praxis.

Europeiska lösningar för att komma till rätta med de ekonomiska och sociala konsekvenserna

18.  Europaparlamentet välkomnar de åtgärder som hittills vidtagits på EU-nivå i form av finanspolitiska åtgärder och likviditetsstöd.

19.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå ett massivt återhämtnings- och återuppbyggnadspaket för investeringar till stöd för den europeiska ekonomin efter krisen – utöver det som redan görs av Europeiska stabilitetsmekanismen, Europeiska investeringsbanken och Europeiska centralbanken – och som ett led i den nya fleråriga budgetramen. Enligt parlamentet bör ett sådant paket vara tillgängligt så länge som de ekonomiska störningarna på grund av krisen varar. De nödvändiga investeringarna bör finansieras via en utökad flerårig budgetram, EU:s befintliga fonder och finansieringsinstrument samt ”återhämtningsobligationer” som garanteras via EU-budgeten. Paketet bör inte inbegripa ett ömsesidigt ansvar för befintliga skulder och bör vara inriktat på framtida investeringar.

20.  Europaparlamentet betonar att den europeiska gröna given och den digitala omvandlingen bör stå i centrum för återhämtnings- och återuppbyggnadspaketet för att ge ekonomin en rivstart, förbättra dess motståndskraft och skapa arbetstillfällen och samtidigt bidra till den ekologiska omställningen, främja en hållbar ekonomisk och social utveckling – inklusive vår världsdels strategiska autonomi – och hjälpa till med genomförandet av en industristrategi som bevarar EU:s centrala industrisektorer. Parlamentet framhåller behovet av att våra åtgärder anpassas till EU:s klimatneutralitetsmål.

21.  Europaparlamentet stöder kommissionen i dess mål att utforma en ny industristrategi för EU i ett försök att skapa en industri som är mer konkurrens- och motståndskraftig i samband med globala chocker. Parlamentet stöder en återintegrering av leveranskedjor inom EU och ökad EU-tillverkning av nyckelprodukter som läkemedel, läkemedelsingredienser samt medicintekniska produkter, utrustning och materiel.

22.  Europaparlamentet insisterar därför på att det behövs en ambitiös flerårig budgetram som har en utökad budget i linje med unionens mål, krisens förväntade inverkan på EU:s ekonomier och medborgarnas förväntningar på ett europeiskt mervärde, som gör att vi kan använda medlen för krishantering på ett smidigare och enklare sätt och som är försedd med den nödvändiga flexibiliteten. Parlamentet efterlyser dessutom en översyn av kommissionens förslag om en reform av systemet för unionens egna medel i syfte att få tillräckligt finanspolitiskt manöverutrymme och säkerställa bättre förutsebarhet, handlingskraft och mindre exponering för nationella risker. Parlamentet framhåller att det skulle behövas nya egna medel i EU:s budget som garantier för återhämtnings- och återuppbyggnadspaketet.

23.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att snabbt nå fram till en överenskommelse om detta nya förslag till flerårig budgetram, som ett instrument för solidaritet och sammanhållning. Kommissionen uppmanas att lägga fram en beredskapsplan för det fall då ingen överenskommelse uppnåtts och därmed förlänga de pågående finansieringsprogrammen efter den 31 december 2020.

24.  Europaparlamentet begär att alla tillgängliga medel och oanvända anslag i EU:s nuvarande budget ska användas, också överskottet och icke förbrukade marginaler samt fonden för justering för globaliseringseffekter, så att de hårdast drabbade regionerna och företagen snabbt kan få ekonomiskt stöd och så att medlen kan användas så flexibelt som möjligt, varvid principen om sund ekonomisk förvaltning fortsatt bör respekteras och det bör säkerställas att medlen når fram till dem som bäst behöver dem. Parlamentet välkomnar här kommissionens förslag nyligen om att inrätta ett instrument för katastrofbistånd inom EU.

25.  Europaparlamentet erkänner behovet av att mobilisera ytterligare medel på ett snabbt och obyråkratiskt sätt för att hjälpa medlemsstaterna att bekämpa covid-19 och dess konsekvenser, men betonar att ett eventuellt missbruk av sådana medel måste utredas och leda till verkställbara påföljder så snart den omedelbara krisen har upphört. Parlamentet anser därför att en förstärkt flerårig budgetram måste omfatta tillräckliga resurser för Europeiska åklagarmyndigheten, så att den kan vinna medborgarnas förtroende, bekämpa bedrägerier och beslagta tillgångar och på så sätt bli budgetneutral på medellång sikt. Parlamentet begär att myndighetens budget finansieras via rubrik 7 (Europeisk offentlig förvaltning) på samma sätt som Europeiska datatillsynsmannen, Europeiska utrikestjänsten och Europeiska ombudsmannen, för att stärka dess oberoende.

26.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna i euroområdet att aktivera Europeiska stabilitetsmekanismens 410 miljarder EUR med en särskild kreditlina. Parlamentet påminner om att ingen särskild medlemsstat bär ansvaret för krisen och att det främsta målet bör vara att bekämpa utbrottets konsekvenser. Parlamentet betonar att som en kortsiktig åtgärd bör den europeiska stabilitetsmekanismen omedelbart tillhandahålla de förebyggande kreditlinorna till länder som önskar få tillgång till den för att tillgodose kortsiktiga finansieringsbehov i syfte att hantera de omedelbara konsekvenserna av covid-19, och detta med långa löptider, konkurrenskraftig prissättning och återbetalningsvillkor som är kopplade till återhämtningen i medlemsstaternas ekonomier.

27.  Europaparlamentet uppmanar med eftertryck medlemsstaterna att snabbt enas om ett betydande kapitaltillskott till EIB så att den snabbt kan bidra med sina betydande muskler för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av covid-19, bland annat genom inrättandet av en ny EIB-kreditlina för att garantera permanent likviditet till små och medelstora företag.

28.  Europaparlamentet föreslår att det inrättas en covid-19-solidaritetsfond på minst 50 miljarder EUR, av vilka 20 miljarder EUR ska vara bidrag som går utöver budgettaken i den fleråriga budgetramen och upp till 30 miljarder EUR ska bestå av lån som garanteras med hjälp av EU-budgeten (båda kategorierna av medel ska tidigareläggas till de första två åren av nästa fleråriga budgetram eller, om det inte uppnås någon överenskommelse om en ny flerårig budgetram i rätt tid, fördelas över den period då beredskapsplanen gäller), för att stödja de ekonomiska insatser som gjorts av hälso- och sjukvårdssektorerna i alla medlemsstater under den aktuella krisen, samt investeringar i hälso- och sjukvårdssektorn under perioden efter krisen för att hälso- och sjukvårdssystemen ska bli mer motståndskraftiga och inriktade på de mest behövande.

29.  Europaparlamentet håller fast vid att banksektorn bör spela en proaktiv roll i krisen så att de företag och privatpersoner som blivit finansiellt lidande till följd av covid-19 tillfälligt kan minska eller stoppa sina skuld- och bolånebetalningar, och att banksektorn bör behandla nödlidande lån med största möjliga flexibilitet, tillfälligt upphöra med aktieutdelningar och minska de ofta överdrivet höga räntorna på övertrasseringar. Parlamentet betonar att tillsynsmyndigheterna måste vara mycket flexibla för att detta ska kunna förverkligas.

30.  Europaparlamentet betonar det omedelbara behovet av att göra mer för små och medelstora företag, hjälpa dem att behålla arbetstillfällena och hantera sin likviditet. De europeiska tillsyns- och övervakningsmyndigheterna samt medlemsstaterna uppmanas med eftertryck att utreda alla möjligheter att lätta bördan för små och medelstora företag. Parlamentet efterlyser en övergripande europeisk strategi för små och medelstora företags återhämtning i syfte att stödja dem dels genom att minska byråkratin och kostnaderna för tillgång till finansiering, dels genom att främja investeringar i strategiska värdekedjor.

31.  Europaparlamentet anser att EU måste ta tillfället i akt och föreslå en hälsoautonomiplan inom strategiska områden, såsom aktiva farmaceutiska substanser (API) som är väsentliga för tillverkning av läkemedel, och på så sätt minska sitt beroende av tredjeländer utan att undergräva de fördelar som öppna ekonomier får av internationell handel. Parlamentet betonar att denna handlingsplan bör bidra till att producera, lagra och samordna produktionen av kritiska läkemedel och farmaceutiska produkter och utrustning, särskilt handsprit, respiratorer och skyddsmasker i unionen. Parlamentet betonar vidare att denna handlingsplan också bör sammanföra och samordna digitala tillverkningskapaciteter såsom 3D-utskrifter, som kan bidra till att ersätta nödvändig utrustning.

32.  Europaparlamentet understryker att krisen, utöver hälsodimensionen, på ett dramatiskt sätt drabbar arbetstagare, anställda, egenföretagare och små och medelstora företag, dvs. ryggraden i våra samhällen. Parlamentet anser att kommissionen tillsammans med medlemsstaterna måste vidta alla åtgärder för att behålla så många arbetstillfällen som möjligt och se till att återhämtningen bygger på uppåtriktad socioekonomisk konvergens, dialog mellan arbetsmarknadens parter och förbättrade sociala rättigheter och arbetsvillkor, med riktade åtgärder för dem som har osäkra anställningsformer.

33.  Europaparlamentet understryker att de kulturella och kreativa sektorerna i medlemsstaterna har drabbats särskilt hårt av covid-19:s konsekvenser på grund av att biografer, teatrar och musikevenemang stängts och att biljettförsäljningen tvärstannat. Parlamentet poängterar att dessa sektorer har ett stort antal frilansare och egenföretagare och att många av dessa hade det svårt långt före utbrottet. Därför är effekterna särskilt ödesdigra för kreativt yrkesverksamma vars intäkter helt oväntat förintats och som nu endast får begränsat stöd, eller inget alls, från socialsystemet.

34.  Europaparlamentet kräver att EU:s institutioner och medlemsstaterna ser till att det offentliga finansiella stöd som ges till företag för att bekämpa de ekonomiska effekterna av covid-19 villkoras med att medlen ska användas till förmån för arbetstagarna och att de mottagande företagen avstår från bonusar till ledningen, skatteundandragande, aktieutdelningar och aktieåterköpsprogram under den tid de tar emot stöd.

35.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att prioritera stöd och krisdämpande åtgärder för de mest utsatta medborgarna, kvinnor och barn som är utsatta för våld i hemmet, äldre personer, personer med funktionsnedsättning, etniska minoriteter och människor från avlägsna och isolerade regioner, inbegripet utomeuropeiska länder och territorier och de yttersta randområdena, med hjälp av en särskild, exceptionell stödfond som är inriktad på vårdsystemet och de sektorer som drabbats av covid‑19-utbrottet, liksom för människor som ligger under gränsen för social utestängning, vilka alla löper störst risk för en covid‑19-infektion och även drabbas hårdast av dess ekonomiska effekter. Parlamentet efterlyser åtgärder för att skydda hyresgäster från avhysning under krisen och ett inrättande av fristäder för dem som behöver tak över huvudet. Parlamentet efterlyser en helhetsstrategi mot fattigdom, med en europeisk barngaranti. EU och medlemsstaterna uppmanas med kraft att införliva en jämställdhetsanalys i alla insatser för att undvika förvärrade ojämlikheter mellan könen, säkerställa att inrättningarna för våldsoffer förblir öppna, och att förstärka hjälptelefontjänster, nödboenden för offren, rättsliga stöd- och rapporteringstjänster online för att bekämpa och skydda alla kvinnor och barn från våld i hemmet och könsrelaterat våld. Parlamentet påminner om att relevanta åtgärder måste vara förenliga med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, så att man säkerställer lika och icke-diskriminerande tillgång till sociala tjänster och hälso- och sjukvårdstjänster samt antar särskilda åtgärder som syftar till att skydda personer med funktionsnedsättning, på grundval av samråd med och involvering av personer med funktionsnedsättning, via deras representativa familjemedlemmar eller organisationer, när åtgärder som påverkar dem antas.

36.  Europaparlamentet insisterar på att medlemsstaterna bör ägna särskild uppmärksamhet åt lika tillgång till hälso- och sjukvård, särskilt icke-diskriminering när det gäller tillgång till medicinsk behandling och akutvård, genom att säkerställa rättigheterna för personer som bor på vårdinrättningar och som löper större risk för infektioner, särskilt äldre och personer med funktionsnedsättning, och se till att den närvård och de lokala stödtjänster som dessa personer behöver dagligen finansieras och att det finns adekvat utrustning och tillräckligt med personal, och insisterar också på att isoleringsåtgärderna även ska ta hänsyn till behoven hos personer med funktionsnedsättning, att information till allmänheten om covid-19-pandemin ska vara tillgänglig för så många personer med funktionsnedsättning som möjligt, och personer med funktionsnedsättning bör omfattas av alla inkomstskyddsåtgärder.

37.  Europaparlamentet anser att medlemsstaterna måste vidta åtgärder för att se till att arbetstagare i Europa, även egenföretagare, skyddas mot inkomstförluster och att de företag som påverkas mest, särskilt små och medelstora företag, har det stöd och den likviditet som krävs. I detta avseende välkomnar parlamentet kommissionens nya förslag om stöd för att minska risken för arbetslöshet i en krissituation (SURE) och begär att den ska genomföras snabbt. Parlamentet efterlyser vidare ett permanent europeiskt system för arbetslöshetsåterförsäkring. Medlemsstaterna uppmanas att bättre samordna social- och skattelagstiftningen för att undvika konsekvenser för de sociala trygghets- och skattesystemen för gränsarbetare och arbetskraftsinvandrare till följd av nödåtgärderna.

38.  Europaparlamentet understryker att hemlösa och andra människor med undermåliga bostadsförhållanden är särskilt utsatta för risker under covid-19-krisen och har ofta inte möjlighet att hålla avstånd till andra människor eller vidta andra skyddsåtgärder. Parlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att införa riktade åtgärder för att skydda de hemlösa och ge ekonomiskt stöd till icke-statliga organisationer och lokala myndigheter som ger stöd i första ledet samt att stoppa vräkningar och stödja hyresgäster och personer som amorterar bostadslån.

39.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att främja social dialog och kollektiva förhandlingar när det gäller att hantera krisen med covid-19 och se till att arbetsmarknadens parter deltar fullt ut i utformningen och genomförandet av de åtgärder som vidtas. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda arbetsplatserna, arbetsvillkoren och lönerna, däribland åtgärder som gäller korttidsarbete och arrangemang för inkomstkompensation samt liknande åtgärder.

40.  Europaparlamentet anser att det är ytterst viktigt att EU:s inre gränser hålls öppna för varor. Parlamentet påminner om att den inre marknaden är källan till vårt kollektiva välstånd och välbefinnande, och att den utgör ett centralt inslag i de omedelbara och kontinuerliga åtgärderna mot covid‑19-utbrottet. Parlamentet stöder helhjärtat kommissionens uppmaning till medlemsstaterna att tillåta gränsarbetare att fortsätta passera gränserna, särskilt inom sektorer där den fria rörligheten inom EU anses vara nödvändig. I detta avseende efterlyser parlamentet inrättandet av en ”grön” gränspassage för transport över land (väg och järnväg), sjöfart, transport på inre vattenvägar och lufttransport.

41.  Europaparlamentet stöder åtgärder för att främja EU:s jordbruksbaserade livsmedelssektor och jordbrukens livsduglighet under krisen, framför allt i form av likviditetsstöd genom att direktstöd och betalningar enligt andra pelaren (förhands)utbetalas i rätt tid samt genom att stödsystemen hanteras på ett flexibelt sätt, vilket också bör gälla vid framläggandet av stödanspråk, övervakningen av marknaden och krishanteringen (privat lagring, säljfrämjande åtgärder och undantagsåtgärder så att kommissionen kan föreslå ytterligare marknadsåtgärder och tidsbegränsade undantag från konkurrensreglerna).

42.  Europaparlamentet anser att transport- och turistsektorerna är hårt drabbade och efterlyser åtgärder för att trygga transportarbetarnas hälsa, säkerhet och arbetsvillkor och se till att transportföretagen kan överleva krisen. Parlamentet föreslår att en mekanism för förebyggande och förvaltning för turistsektorn tas fram på EU-nivå för att skydda våra arbetstagare, hjälpa våra företag och garantera passagerarnas säkerhet.

43.  Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att stödja de kulturella och kreativa sektorerna, eftersom de spelar en viktig roll för vår ekonomi och vårt sociala liv och drabbas hårt av den aktuella krisen. Parlamentet betonar att den aktuella krisen har visat att våra utbildningssystem inte är så motståndskraftiga som de borde vara, och anser därför att det är mycket viktigt att utbildningsinfrastrukturen, både online och offline, uppgraderas avsevärt och att lärare och elever får den kompetens och utrustning som behövs för hemundervisning. Parlamentet välkomnar i detta avseende kommissionens initiativ att revidera och uppdatera handlingsplanen för digital utbildning. Parlamentet anser att detta är otillräckligt och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att lägga fram en samordnad investeringsplan för att förbättra våra utbildningssystem.

44.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att dess tolkningsriktlinjer för förordningarna om passagerares rättigheter i samband med covid-19-situationen, vilka offentliggjordes den 18 mars 2020, genomförs ordentligt.

45.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att samordna medlemsstaternas insatser för att bekämpa internetbedragare och it-brottslingar som slår mynt av människors oro genom att sälja överprissatta eller förfalskade medicinska förnödenheter.

Skydda demokratin, rättsstatsprincipen och grundläggande rättigheter

46.  Europaparlamentet understryker att Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och respekten för rättsstatsprincipen måste fortsätta att tillämpas, och att myndigheterna i samband med nödåtgärder måste se till att alla åtnjuter samma rättigheter och skydd. Parlamentet betonar att alla åtgärder som vidtas på nationell nivå och/eller EU-nivå måste vara förenliga med rättsstatsprincipen, strikt proportionella mot situationens krav, tydligt relaterade till den aktuella hälsokrisen, tidsbegränsade och föremål för regelbunden tillsyn. Parlamentet anser att både den ungerska regeringens beslut att förlänga undantagstillståndet på obestämd tid, bemyndiga regeringen att fatta beslut genom dekret utan tidsbegränsning, och att försvaga parlamentets övervakning i nödsituationer samt de åtgärder som den polska regeringen har vidtagit – nämligen att ändra vallagen i strid med författningsdomstolens utslag och bestämmelser som fastställs i lagar – för att hålla presidentval mitt i en pandemi, vilket kan äventyra de polska medborgarnas liv och undergräva begreppet fria, jämlika, direkta och hemliga val i enlighet med den polska författningen, är helt oförenliga med europeiska värderingar.

47.  Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att omgående bedöma om nödåtgärderna är förenliga med fördragen och att fullt ut utnyttja EU:s alla tillgängliga verktyg och sanktioner, även budgetära sådana, för att hantera detta allvarliga och ihållande åsidosättande, och understryker än en gång det brådskande behovet av en EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter. Parlamentet uppmanar med eftertryck rådet att återigen ta upp de diskussioner och förfaranden som rör det pågående artikel 7-förfarandet på dagordningen.

48.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att garantera en säker och snabb tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) samt nödvändig hälsovård för alla kvinnor och flickor under covid-19-pandemin, i synnerhet tillgång till preventivmedel, inklusive akutpreventivmedel, och till abortvård. Parlamentet avvisar med kraft alla försök till inskränkningar av SRHR och hbti-personers rättigheter, och fördömer i detta sammanhang försöken att ytterligare kriminalisera abortvården, stigmatisera hiv-positiva personer och undergräva ungdomars tillgång till sexualundervisning i Polen, liksom angreppet på transpersoners och intersexpersoners rättigheter i Ungern.

49.  Europaparlamentet uppmanar med eftertryck medlemsstaterna att endast vidta nödvändiga, samordnade och proportionella åtgärder när de begränsar resor eller inför och förlänger kontroller vid de inre gränserna, efter en noggrann utvärdering av hur effektiva åtgärderna är när det gäller att hantera folkhälsan och med utgångspunkt i befintliga rättsliga bestämmelser, nämligen kodexen om Schengengränserna och direktivet om fri rörlighet, och med full respekt för Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Parlamentet betonar att gränskontroller och begränsningar av rörligheten måste förbli proportionella och exceptionella, och att all fri rörlighet bör återupprättas så snart det bedöms vara genomförbart. Parlamentet insisterar på att gränsöverskridande resor för arbetstagare i det främsta ledet inom sektorer som är centrala för kampen mot covid-19, särskilt vårdpersonal och personer som arbetar inom äldreomsorgen, men även de som arbetar inom livsmedelssektorn, såsom säsongsarbetare inom den jordbruksbaserade livsmedelsindustrin, inte får begränsas. Parlamentet betonar behovet av en återgång till ett fullt fungerande Schengenområde med fri rörlighet utan kontroller vid de inre gränserna som ett led i en strategi för att komma ur krisen.

50.  Europaparlamentet vill se full respekt för Genèvekonventionen och den europeiska asyllagstiftningen. Parlamentet påpekar att åtgärder måste vidtas så att nya asylsökande kan tas emot under lämpliga sanitära förhållanden och med tillgång till hälsovård, och uttrycker därför djup oro över situationen för flyktingar och asylsökande som anländer till de grekiska öarna och till mottagningscentrum och förvarsenheter, eftersom de inte får tillgång till adekvat vård och är särskilt utsatta. Parlamentet anser att man måste hitta nödvändiga lösningar – bland annat en förebyggande evakuering och omplacering av högriskgrupper – för att säkerställa lämpliga grundläggande förutsättningar och social distansering för att undvika smittspridning. Parlamentet betonar det viktiga bidraget från många migranter och barn till migranter som arbetar för att se till att en rad viktiga sektorer i EU, särskilt hälso- och sjukvårdssektorn, fungerar väl.

51.  Europaparlamentet noterar kommissionens plan att uppmana telekomleverantörer att lämna över anonymiserade uppgifter i aggregerad form för att begränsa spridningen av covid-19, befintliga nationella spårningsprogram och införandet av appar som gör det möjligt för myndigheter att övervaka rörelser, kontakter och hälsouppgifter.

52.  Europaparlamentet noterar uppkomsten av applikationer för kontaktspårning på mobila enheter för att varna människor om de har befunnit sig nära en smittad person, och kommissionens rekommendation om att utveckla en gemensam EU-strategi för användningen av sådana applikationer. Parlamentet påpekar att användningen av applikationer som utvecklats av nationella myndigheter och EU-myndigheter inte får vara obligatorisk och att de uppgifter som genereras inte får lagras i centraliserade databaser, som riskerar att utsättas för missbruk och leda till förlorat förtroende och som kan äventyra acceptansen i hela unionen. Parlamentet begär att all lagring av uppgifter ska decentraliseras, att fullständig transparens ska råda om vilka affärsintressen (utanför EU) som utvecklarna av dessa applikationer har, och att man med hjälp av tydliga prognoser kan visa hur kontaktspårningsappar, som bara används av en del av befolkningen, kombinerat med andra särskilda åtgärder, kommer att leda till att antalet smittade personer blir betydligt lägre. Parlamentet begär att kommissionen och medlemsstaterna ska vara fullkomligt transparenta när det gäller kontaktspårningsapparnas funktion, så att människor kan kontrollera både det underliggande protokollet för säkerhet och skydd av privatlivet och själva koden, för att se om applikationen fungerar på det sätt som myndigheterna hävdar. Parlamentet rekommenderar att det fastställs en klausul om en bortre tidsgräns och att principerna om inbyggt uppgiftsskydd och uppgiftsminimering respekteras fullt ut.

53.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att offentliggöra detaljerad information om dessa system och möjliggöra offentlig granskning och fullständig tillsyn från dataskyddsmyndigheternas sida. Parlamentet noterar att mobila lokaliseringsuppgifter endast kan behandlas i enlighet med direktivet om integritet och elektronisk kommunikation och den allmänna dataskyddsförordningen. Parlamentet betonar att nationella myndigheter och EU-myndigheter fullt ut måste följa lagstiftningen om uppgifts- och integritetsskydd samt de nationella dataskyddsmyndigheternas tillsyn och vägledning.

54.  Europaparlamentet betonar att desinformation om covid-19 i nuläget utgör ett stort folkhälsoproblem. Parlamentet uppmanar EU att inrätta en europeisk informationskälla på samtliga officiella språk för att se till att alla medborgare har tillgång till korrekt och kontrollerad information. Parlamentet anser att ECDC bör ansvara för att samordna och anpassa medlemsstaternas uppgifter för att förbättra deras kvalitet och jämförbarhet. Parlamentet uppmanar företag inom sociala medier att proaktivt vidta de åtgärder som krävs för att stoppa desinformation och hatpropaganda om covid-19.

55.  Europaparlamentet framhåller den synnerligen akuta och allt värre finansiella situationen för medier, särskilt nyhetsmedier i hela EU, på grund av den abrupta minskningen eller det totala bortfallet av reklamintäkter, som kan leda till att nyhetsorganisationer går omkull i alla medlemsstater. Parlamentet framhåller den särskilt dystra situationen för lokala och regionala nyhetsmedier och för dem som verkar på små marknader. Parlamentet påpekar att fria, oberoende och tillräckligt finansierade medier är avgörande för en fungerande demokrati och för att människor ska kunna hålla sig välinformerade under hela krisen.

Yttre åtgärder, internationell solidaritet och internationellt samarbete

56.  Europaparlamentet efterlyser en snabb uppdatering av EU:s globala strategi mot bakgrund av krisens globala effekter. Parlamentet vill särskilt uppmärksamma den så kallade ”corona-diplomatin”. Parlamentet upprepar att EU måste vara redo att kommunicera strategiskt, bekämpa desinformation utifrån och anpassa sig kontinuerligt till det föränderliga geopolitiska landskapet, utan att någonsin äventyra sina grundläggande värden. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att agera strategiskt i världen och Europa för att driva på ambitionerna om en geopolitisk union.

57.  Europaparlamentet insisterar på att nödåtgärder som vidtas av tredjeländer som en reaktion på covid-19-krisen inte får kränka mänskliga rättigheter eller internationell rätt, att de måste begränsas till strikt nödvändiga och proportionella åtgärder och att de måste vara föremål för regelbunden granskning och vara tidsbegränsade. Parlamentet fördömer censur, gripanden och hot mot journalister, oppositionspersoner, vårdpersonal och andra personer för att de kritiserar regeringarna, bland annat deras krishantering. Parlamentet uppmanar EU att stödja en global kampanj för att frige politiska fångar och frihetsberövade människorättsförsvarare och lågriskförövare.

58.  Europaparlamentet betonar att EU måste bli mer motståndskraftigt mot kriser i allmänhet, förbli skyddat mot otillbörligt politiskt och ekonomiskt inflytande från exempelvis Kina och Ryssland, och vara redo att kommunicera på ett strategiskt sätt, bekämpa extern desinformation, falska nyheter och it-angrepp samt kontinuerligt anpassa sig till det föränderliga geopolitiska landskapet. Parlamentet kräver därför att kommissionen ska motverka de aggressiva ryska och kinesiska propagandaförsöken att utnyttja covid-19-pandemin i syfte att undergräva EU och så misstro mot EU hos lokalbefolkningen. Parlamentet anser att det är av avgörande betydelse att man kommunicerar om EU:s finansiella, tekniska och medicinska stöd.

59.  Europaparlamentet insisterar på att användningen av exporttillstånd under inga omständigheter får leda till några exportförbud i praktiken. Parlamentet betonar vikten av att upprätthålla utvecklingsländers tillgång till de läkemedel som det råder brist på. Personlig skyddsutrustning måste exporteras till dem som behöver den mest och inte till dem som har råd att betala det högsta priset. Parlamentet betonar därför att man inom ramen för Världshandelsorganisationen (WTO) och Världshälsoorganisationen (WHO) måste enas om en övergripande katalog över vilka viktiga hälso- och sjukvårdsprodukter som behövs i en nödsituation, i syfte att stoppa prisspekulationer och förenkla handeln med dem. Parlamentet uppmanar med kraft alla länder att ansluta sig till WTO:s avtal om tullfri behandling av farmaceutiska produkter och vill se att dess tillämpningsområde utvidgas till att inkludera alla farmaceutiska preparat och läkemedel för att säkerställa en världsomspännande och gränsöverskridande handel. WTO:s medlemmar uppmanas att prioritera denna fråga vid dess nästa ministermöte. Parlamentet uttrycker stor oro över den gemensamma varningen från WTO, WHO och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation om att globala restriktiva handelsåtgärder skulle kunna leda till livsmedelsbrist runt om i världen. Parlamentet efterlyser åtgärder för att undvika störningar i livsmedelskedjor och på så sätt förhindra att osäker livsmedelsförsörjning eller prisvolatilitet förvärras. Samtliga medlemsstater uppmanas att använda alla tillgängliga verktyg för att se till att det finns effektiva mekanismer för att bedöma potentiella investeringar och förvärv av kritisk infrastruktur och strategisk industriell kapacitet i EU och att vid behov vidta begränsande eller blockerande åtgärder. Kommissionen uppmanas att snabbt gå vidare med WTO-förhandlingarna om e-handel för att säkerställa att bestämmelser finns på plats för en snabbt växande handel på nätet, särskilt när det gäller varor.

60.  Europaparlamentet understryker att pandemin inte har några gränser eller ideologier och att den kräver samarbete och solidaritet i hela det internationella samfundet samt en förstärkning av FN-systemet i allmänhet och Världshälsoorganisationen i synnerhet. Enligt parlamentet är det mycket viktigt att EU uppmanar Kina att skapa fullständig klarhet kring denna pandemi, tidpunkten för dess uppkomst och det faktiska antal offer den skördat. Parlamentet betonar behovet av samarbete med och stöd till länderna på västra Balkan, unionens närmaste grannar i det östra och södra grannskapet, partnerländerna och utvecklingsländerna, i synnerhet i Afrika och Latinamerika. Parlamentet uttrycker sin tydliga solidaritet med Förenade kungariket, vårt grannland som för närvarande har drabbats hårt av pandemin, och erbjuder alla former av samarbete för att bekämpa pandemin och dess konsekvenser.

61.  Europarlamentet efterlyser ökat EU-stöd till västra Balkan (t.ex. genom att de inkluderas i EU:s solidaritetsfond och undantag från systemet med tillfälliga exportgodkännanden för skyddsutrustning) och ett ökat synliggörande av detta stöd för att visa EU:s solidaritet med dessa länder och folk. Parlamentet efterlyser ett särskilt fokus på minoriteter med begränsad tillgång till hälso- och sjukvård, såsom romerna.

62.  Europaparlamentet välkomnar de initiativ som FN:s generalsekreterare har tagit för att skapa en multilateral strategi för att bekämpa covid-19-krisen och dess globala konsekvenser, samt uppmanar till en internationellt samordnad strategi. Parlamentet uppmana kommissionen, rådet och medlemsstaterna att politiskt och ekonomiskt stödja FN:s initiativ för att samordna åtgärder på internationell nivå, i synnerhet genom den globala åtgärdsplanen för humanitärt stöd efter covid-19 respektive genom respons- och återhämtningsfonden för covid-19.

63.  Europaparlamentet understryker betydelsen av ett globalt samordnat svar på de dramatiska ekonomiska konsekvenserna av covid-19-krisen, vilka bland annat har understrukits av FN:s konferens för handel och utveckling, samt uppmanar kommissionen, rådet och medlemsstaterna att utveckla en heltäckande strategi för att ta initiativ till att hjälpa utvecklingsländer att möta de sanitära och ekonomiska konsekvenserna av pandemin.

64.  Europaparlamentet välkomnar EU:s paket för den globala insatsen mot covid-19 och de 20 miljarder EUR som avsatts för kampen mot pandemin i partnerländer utanför EU.

65.  Europaparlamentet understryker att IMF:s styrelsebeslut om omedelbar skuldavskrivning för 25 av de fattigaste och mest sårbara medlemsländerna är ett första tydligt positivt exempel på konkret och snabb solidaritet, och efterlyser ytterligare liknande åtgärder från internationella givare.

En union som är starkare efter krisen och mer effektivt i sina åtgärder till unionsmedborgarna

66.  Europaparlamentet påminner om att denna kris inte har förvållats av någon och att den inte bör innebära allas undergång. Parlamentet uttrycker sin fasta avsikt att göra allt som krävs för att unionen och dess medborgare ska kunna ta sig ur krisen, och uppmanar samtliga EU-institutioner och medlemsstater att omedelbart utnyttja alla relevanta fördragsbestämmelser och därmed agera i en anda av solidaritet.

67.  Europaparlamentet föreslår att denna strategi skulle kunna omfatta förslag om större befogenheter för unionen att agera vid gränsöverskridande hälsorisker, med nya och förstärkta instrument för att säkerställa att unionen i framtiden kan agera utan dröjsmål för att samordna insatserna på europeisk nivå, och för att se till att de nödvändiga resurserna hamnar där de behövs som mest, oavsett om det rör sig om materiel (t.ex. ansiktsmasker, respiratorer och läkemedel) eller ekonomiska resurser som möjliggör insamling av högkvalitativa, standardiserade data.

68.  Europaparlamentet är övertygat om att företagens respekt för mänskliga rättigheter och deras tillbörliga miljöhänsyn är nödvändiga förutsättningar för att förebygga och mildra framtida kriser och säkerställa hållbara värdekedjor.

69.  Europaparlamentet anser att pandemin har visat var gränserna för unionens förmåga att agera beslutsamt går och har blottlagt kommissionens bristande verkställande makt och budgetbefogenheter. Parlamentet anser att unionen måste genomgå en djuplodande reform som svar på detta. Parlamentet ser det som nödvändigt att, i det brådskande syftet att slutföra den ekonomiska och monetära unionen, aktivera den allmänna övergångsklausulen utan dröjsmål för att underlätta beslutsprocessen i alla frågor som kan bidra till att bemöta utmaningarna i samband med den rådande hälsokrisen.

70.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att åsidosätta sina meningsskiljaktigheter och agera i allmänhetens intresse, i en anda av solidaritet. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att omedelbart tillämpa relevanta fördragsbestämmelser och agera i detta syfte.

71.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att axla sitt fördragsbaserade ansvar och ta djärva initiativ.

72.  Europaparlamentet betonar att unionen måste vara beredd att inleda en ingående diskussion om hur man kan bli effektivare och mer demokratisk, och att den pågående krisen gör frågan alltmer akut. Parlamentet anser att den planerade konferensen om Europas framtid är ett lämpligt forum för en sådan diskussion. Därför anser parlamentet att konferensen bör sammankallas så snart som möjligt och att den måste lägga fram tydliga förslag, bland annat genom direkta kontakter med medborgarna, för att åstadkomma en djupgående reform av unionen, så att den blir mer effektiv, solidarisk, demokratisk, suverän och motståndskraftig.

o
o   o

73.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionens ordförande, Europeiska rådets ordförande och rådets tjänstgörande ordförandeskap.

(1) Antagna texter, P9_TA(2020)0005.
(2) EGT L 201, 31.7.2002, s.37.
(3) EUT L 119, 4.5.2016, s. 1.

Senaste uppdatering: 12 maj 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy