Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/0016(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0095/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0095/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/05/2020 - 20

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0060

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 113kWORD 42k
Τετάρτη 13 Μαΐου 2020 - Βρυξέλλες
Ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΕ-Ουκρανίας ***
P9_TA(2020)0060A9-0095/2020

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας (06101/2020 – C9-0091/2020 – 2020/0016(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (06101/2020),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου 2003, για τη σύναψη συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Ουκρανίας(1),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 186 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9‑0091/2020),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 114 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A9-0095/2020),

1.  εγκρίνει την ανανέωση της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ουκρανίας.

(1) ΕΕ L 36 της 12.2.2003, σ. 31.

Τελευταία ενημέρωση: 14 Ιουλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου