Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2020/2051(INL)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0099/2020

Předložené texty :

A9-0099/2020

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/05/2020 - 20

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0065

Přijaté texty
PDF 153kWORD 52k
Středa, 13. května 2020 - Brusel
Záchranná síť na ochranu příjemců podpory z programů EU: vypracování pohotovostního plánu VFR
P9_TA(2020)0065A9-0099/2020
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 s doporučeními Komisi ohledně záchranné sítě na ochranu příjemců programů Unie: vypracování pohotovostního plánu VFR (2020/2051(INL))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 225 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na článek 311 a čl. 312 odst. 4 SFEU,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(1),

–  s ohledem na návrh nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec (VFR) na období 2021–2027 a který dne 2. května 2018 předložila Komise(2),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 14. března 2018 o příštím VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR po roce 2020(3),

–  s ohledem na průběžnou zprávu ze dne 14. listopadu 2018 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 – postoj Parlamentu ohledně uzavření dohody(4),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 10. října 2019 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 a vlastních zdrojích: je čas splnit očekávání občanů(5),

–  s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví některá přechodná ustanovení o podpoře z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) v roce 2021 a kterým se mění nařízení (EU) č. 228/2013, (EU) č. 229/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o zdroje a jejich rozdělení v roce 2021, a kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013 a (EU) č. 1307/2013, pokud jde o jejich zdroje a použití v roce 2021(6),

–  s ohledem na bod 16 rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí(7),

–  s ohledem na bod 10 Interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí(8),

–  s ohledem na články 47 a 54 jednacího řádu,

–  s ohledem na dopis Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A9-0099/2020),

A.  vzhledem k tomu, že Komise měla v souladu s článkem 25 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013 svůj návrh nového VFR předložit do 1. ledna 2018, rozhodla se jej však o několik měsíců odložit;

B.  vzhledem k tomu, že dne 14. března 2018 byl Parlament prvním orgánem Unie, který přijal svůj postoj a stanovil si priority ohledně VFR po roce 2020;

C.  vzhledem k tomu, že Komise dne 2. května 2018 představila soubor legislativních návrhů o VFR na období 2021–2027 a o vlastních zdrojích Unie, na nějž navázala legislativními návrhy na vytvoření nových programů a nástrojů Unie; vzhledem k tomu, že tento návrh zahrnoval celkový strop VFR ve výši 1 134,6 miliardy EUR v cenách roku 2018, neboli 1,11 % HND EU-27 před krizí(9) (včetně 0,03 % z Evropského rozvojového fondu), který byl výrazně nižší než odhadovaných 1,16 % u VFR 2014–2020 v poměru k HND EU-27, přičemž deklarovaným cílem bylo poskytnout základ pro rychlé uzavření jednání před volbami do Parlamentu v roce 2019;

D.  vzhledem k tomu, že Parlament dne 14. listopadu 2018 přijal průběžnou zprávu s podrobnými číselnými údaji, které dosahují celkového stropu VFR ve výši 1 324,1 miliardy EUR v cenách roku 2018 (1,3 % HND EU-27), a pozměňovacími návrhy, která představuje jeho mandát k vyjednávání, a od té doby je připraven na zahájení jednání s Radou, aby bylo včas dosaženo dohody; vzhledem k tomu, že mandát k vyjednávání byl opět potvrzen dne 10. října 2019;

E.  vzhledem k tomu, že mezi listopadem 2018 a dubnem 2019 přijal Parlament rekordní rychlostí mandáty k vyjednávání nebo postoje v prvním čtení k téměř všem odvětvovým programům a souhlasil s tím, že s Radou bude jednat o několika dílčích dohodách a společných ujednáních, aby nezpožďoval proces zřizování nových programů; vzhledem k tomu, že metodika Rady při přípravě jednacích osnov VFR, které zahrnují významný počet odvětvových ustanovení, na něž se vztahuje řádný legislativní postup, Radě brání v tom, aby s Parlamentem jednala o klíčových aspektech odvětvových legislativních aktů a o návrhu týkajícím se právního státu;

F.  vzhledem k tomu, že Evropská rada již několikrát prodloužila časový rámec pro dosažení politické dohody o VFR, čímž de facto ohrozila hladký přechod z VFR 2014–2020 na VFR 2021–2027;

G.  vzhledem k tomu, že finské předsednictví Rady předložilo první číselné údaje Radě pro obecné záležitosti a Evropské radě teprve v prosinci 2019, tj. více než 18 měsíců po předložení návrhů Komise; vzhledem k tomu, že návrh finského předsednictví vůbec nezohledňoval postoj Parlamentu;

H.  vzhledem k tomu, že zvláštní zasedání Evropské rady ohledně VFR, které svolal předseda Evropské rady a jež se konalo ve dnech 20.–21. února 2020, nedospělo k žádným závěrům;

I.  vzhledem k tomu, že po neúspěchu zvláštního summitu má nyní Evropská rada velké zpoždění oproti časovému rámci z roku 2013 pro jednání o VFR 2014–2020, kdy Evropská rada dosáhla politické dohody dne 8. února 2013; vzhledem k tomu, že kvůli následným jednáním mezi Parlamentem a Radou byly VFR a odvětvové legislativní akty přijaty velmi pozdě, což vedlo k závažným zdržením při přechodu na VFR 2014–2020 a zahajování unijních programů, a to na úkor příjemců a občanů, zejména v případě programů spravovaných v rámci sdíleného řízení;

J.  vzhledem k tomu, že kvůli řetězícím se zpožděním a bez ohledu na to, kdy Evropská rada konečně přijme závěry, existuje nyní skutečné riziko, že o příštím VFR nebude rozhodnuto včas, aby mohl vstoupit v platnost dne 1. ledna 2021, a že nedojde k hladkému přechodu z VFR 2014–2020 na VFR 2021–2027, a to i kvůli riziku, že se postoje Parlamentu a Rady mohou velmi lišit a že budou zapotřebí intenzivní interinstitucionální jednání jak v rámci postupu souhlasu, tak v rámci řádného legislativního postupu;

K.  vzhledem k tomu, že pandemie COVID-19, ačkoli jasně prokázala význam silného rozpočtu EU a jeho potenciál pro komplexní a okamžitou reakci Unie, dále zpozdila jednání a dohodu o budoucím VFR v Evropské radě a ovlivňuje podmínky, za nichž by interinstitucionální jednání byla možná;

L.  vzhledem k tomu, že pokud by nový VFR nebyl přijat včas, čl. 312 odst. 4 SFEU obsahuje ustanovení o záchranné síti na ochranu příjemců programů Unie ve formě automatického a dočasného prodloužení stropů a dalších ustanovení z posledního roku stávajícího rámce – to by v roce 2021 znamenalo celkový strop ve výši 162 243 milionů EUR v cenách z roku 2018 neboli 172 173 milionů EUR ve stávajících cenách, což by se rovnalo 1,15 % HND EU-27;

M.  vzhledem k tomu, že základní akty velké řady stávajících výdajových programů však obsahují data ukončení platnosti, která by spolu s nedostatečnou operační připraveností mohla oslabit záchrannou síť poskytovanou SFEU; vzhledem k tomu, že tato data ukončení platnosti by musela být posunuta nebo zrušena, aby byly splněny zásady uvedené v čl. 312 odst. 4 SFEU a aby se zabránilo zastavení příslušných programů, které by poškodilo jejich příjemce a celou Unii, zejména v období krize;

N.  vzhledem k tomu, že Parlament následně ve svém usnesení ze dne 10. října 2019 Komisi naléhavě vyzval, aby s cílem ochránit příjemce a zajistit kontinuitu financování začala připravovat pohotovostní plán VFR, který měl být předložen na začátku roku 2020, aby se usnadnilo jeho rychlé přijetí ze strany Parlamentu a Rady;

O.  vzhledem k tomu, že Komise již připustila rizika, která by pro příští VFR mohla vzniknout v souvislosti s případným ukončením platnosti nebo nepřijetím některých legislativních aktů, zejména tím, že předložila přechodné nařízení, jehož cílem je poskytnout jistotu a kontinuitu cílovým příjemcům;

P.  vzhledem k tomu, že Parlament byl již dlouho dopředu připraven a opakovaně varoval před zastavením programů Unie a zároveň připomínal, že se nehodlá nechat donutit k přijetí špatné dohody o VFR kvůli časovému tlaku;

Q.  vzhledem ke zdravotní krizi v důsledku pandemie COVID-19 spolu s nebývalým sociálně-ekonomickým dopadem na život občanů je více než naléhavé zamezit diskontinuitě nebo neřízenému prodloužení stávajícího VFR a programů; vzhledem k tomu, že je čím dále důležitější zajistit, aby Unie mohla provádět své operace, ambiciózně reagovat na krizi a nabídnout strategii oživení, a to navzdory tomu, že datum vstoupení nového VFR v platnost je nejisté; vzhledem k tomu, že Komise by v tomto ohledu měla vyslat zúčastněným stranám jednoznačný signál;

R.  vzhledem k tomu, že rozpočet Unie na rok 2021 by měl nadále řešit bezprostřední sociální a hospodářské důsledky mimořádné události související s pandemií COVID-19; vzhledem k tomu, že ambiciózní, odpovědný a na solidaritu zaměřený pohotovostní plán VFR by ve srovnání s opožděným a nevyhovujícím VFR mohl být lepším základem unijní reakce na krizi, strategie oživení a politických priorit, který by navazoval na stávající programy s náležitými úpravami, změnou zaměření a flexibilitou, jakož i pozitivní opatření přijatá již v rámci rozpočtu na rok 2020; vzhledem k tomu, že jednání o příštím VFR jsou nadále naléhavá, a to i s ohledem na čas potřebný k zahájení nových programů a ke změně a ratifikaci nového rozhodnutí o vlastních zdrojích;

S.  vzhledem k tomu, že je nyní zásadní, aby Komise jakožto strážkyně Smluv a držitelka práva podnětu předložila příslušné nezbytné legislativní návrhy a operační ustanovení a aby v souladu s ústním i písemným závazkem, který dne 16. července 2019 přijala nově zvolená předsedkyně Komise, reagovala legislativním aktem v případech, kdy Parlament většinou hlasů všech poslanců přijme usnesení, v němž Komisi požádá o předložení legislativních návrhů;

1.  žádá, aby Komise do 15. června 2020 na základě příslušných právních základů pro jednotlivé výdajové programy(10) a s ohledem na čl. 312 odst. 4 SFEU předložila v souladu s doporučeními uvedenými v připojené příloze návrh na pohotovostní plán VFR, který poskytne záchrannou síť na ochranu příjemců programů Unie;

2.  žádá, aby pohotovostní plán VFR:

   zrušil nebo posunul časová omezení stanovená v základních aktech všech příslušných výdajových programů VFR,
   v případě, že to je z právního hlediska nezbytné, tj. zejména u programů spravovaných v rámci sdíleného řízení, aktualizoval příslušné finanční částky na základě technického prodloužení úrovní stanovených pro rok 2020,
   přezkoumal pravidla a cíle příslušných výdajových programů, tak aby bylo v rámci těchto programů možné dočasně přijmout opatření na řešení a zmírnění přímých hospodářských a sociálních důsledků pandemie COVID-19 a na podporu oživení,
   umožnil za tímto účelem cílená navýšení prostředků vycházející z pozitivních opatření, která byla přijata již v rámci rozpočtu na rok 2020, a zavedení nejnaléhavějších nových nástrojů a iniciativ v rámci balíčku opatření na obnovu a rekonstrukci po ukončení pandemie COVID-19;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení a doporučení, které je přílohou tohoto usnesení, Komisi a Radě.

(1) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(2) COM(2018)0322.
(3) Přijaté texty, P8_TA(2018)0075.
(4) Přijaté texty, P8_TA(2018)0449.
(5) Přijaté texty, P9_TA(2019)0032.
(6) COM(2019)0581.
(7) Úř. věst. L 304, 20.11.2010, s. 47.
(8) Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.
(9) Hrubý národní důchod odhadovaný v době předložení návrhu VFR dne 2. května 2018, bez zohlednění následného a budoucího vývoje, zejména v důsledku koronavirové krize.
(10) Čl. 19 odst.2, čl. 21 odst. 2, články 33, 42, čl. 43 odst. 2, čl. 46 písm. d), čl. 77 odst. 2, čl. 78 odst. 2, čl. 79 odst.2, čl. 79 odst. 4, čl. 81 odst. 1, čl. 81 odst. 2, čl. 82 odst. 1, článek 84, čl. 87 odst. 2, čl. 91 odst. 1, čl. 100 odst. 2, články 113, 114, 149, čl. 153 odst. 2 písm. a), článek 164, čl. 165 odst. 4, čl. 166 odst. 4, čl. 167 odst. 5, čl. 168 odst. 4 písm. b), čl. 168 odst. 5, články 169, 172, čl. 173 odst. 3, články 175, 177, 178, čl. 182 odst. 1, čl. 182 odst. 4, články 183, 188, čl. 189 odst. 2, čl. 192 odst. 1, čl. 194 odst. 2, čl. 195 odst. 2, články 196, 197, 203, čl. 207 odst. 2, čl. 209 odst. 1, čl. 212 odst. 2, čl. 214 odst. 5, článek 325, čl. 338 odst. 1, články 349, 352 SFEU a článek 203 Smlouvy o Euratomu.


PŘÍLOHA K NÁVRHU USNESENÍ:

DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE OBSAHU POŽADOVANÉHO NÁVRHU

A.  ZÁSADY A CÍLE NÁVRHU

1.  Cílem pohotovostního plánu VFR je poskytnout záchrannou síť na ochranu příjemců programů Unie pro případ, že VFR 2021–2027 nebude schválen dostatečně včas na to, aby mohl vstoupit v platnost dne 1. ledna 2021. Pohotovostní plán VFR by měl zajistit uspokojivou míru předvídatelnosti a kontinuity při plnění rozpočtu Unie. Měl by rovněž umožnit reagovat na bezprostřední sociální a hospodářské následky pandemie COVID-19 a přispět k oživení.

2.  Pohotovostní plán VFR by se měl skládat z jednoho nebo několika legislativních návrhů na zrušení nebo posunutí časových omezení stanovených v základních aktech všech příslušných výdajových programů, a v případě, že to je z právního hlediska nezbytné, tj. zejména u programů spravovaných v rámci sdíleného řízení, na aktualizaci příslušných finančních částek na základě technického prodloužení úrovní stanovených pro rok 2020. Součástí legislativních návrhů by měla být i dočasná změna zaměření cílů všech příslušných výdajových programů tak, aby tyto programy mohly co nejlépe řešit bezprostřední dopady koronavirové krize. Za tímto účelem by měly návrhy případně upravit pravidla tak, aby byla zajištěna maximální flexibilita, zejména při provádění programů sdíleného řízení, včetně prodloužení platnosti všech legislativních opatření přijatých v roce 2020 a přijetí kroků v návaznosti na ně s cílem pomoci členským státům a příjemcům zmírnit dopad pandemie COVID-19.

3.  Pohotovostní plán VFR by měl umožnit cílené posílení příslušných výdajových programů v rozpočtu na rok 2021 a zavedení nejnaléhavějších nových legislativních nástrojů, opatření a programů jako součást balíčku opatření na rekonstrukci a obnovu potřebného v době po skončení koronavirové krize.

4.  Pohotovostní plán VFR by měl být předložen do 15. června 2020, pokud do té doby nebude v rámci jednání o VFR mezi Parlamentem a Radou dosaženo politické dohody. Tento časový rámec pro předložení pohotovostního plánu řeší dvě naléhavé otázky: a) zajistit, aby byl rozpočtový proces na rok 2021 zahájen se všemi nezbytnými informacemi týkajícími se pohotovostního plánování; b) zajistit, aby spolunormotvůrci mohli přijmout příslušné legislativní návrhy před dohodovacím řízením o rozpočtu na rok 2021. V té době bude muset rozpočtový orgán přijmout konečné rozhodnutí o rozpočtu Unie na příští rok, ať už na základě nového VFR 2021–2027, nebo na základě prodloužení stropů na rok 2020;

5.  Opatření nezbytná pro provádění pohotovostního plánu by měla být financována prostřednictvím ročního rozpočtu v mezích stropů VFR pro rok 2020 a ustanovení o flexibilitě VFR 2014–2020 rozšířených v souladu s čl. 312 odst. 4 SFEU, na základě technického prodloužení částek, které rozpočtový orgán již schválil pro rok 2020, navýšených o 2% deflátor a dodatečných částek potřebných k provádění balíčku opatření na rekonstrukci a obnovu po skončení pandemie COVID-19. V rámci tohoto technického prodloužení by měly být také určeny vnitrostátní příděly u programů spravovaných v rámci sdíleného řízení.

B.  NÁVRHOVANÉ OPATŘENÍ

1.  Předložit jeden nebo několik legislativních návrhů na:

–  zrušení nebo posunutí časových omezení stanovených v základních aktech všech příslušných výdajových programů VFR,

–  v případě, že je to z právního hlediska nezbytné, tj. zejména u programů spravovaných v rámci sdíleného řízení, na aktualizaci příslušných finančních částek na základě technického prodloužení úrovní stanovených pro rok 2020, a

–  přezkoumání pravidel a cílů příslušných výdajových programů, tak aby bylo v rámci těchto programů možné dočasně přijmout opatření na řešení a zmírnění přímých hospodářských a sociálních důsledků pandemie COVID-19 a na podporu oživení, včetně prodloužení platnosti všech legislativních opatření přijatých za tímto účelem v roce 2020 a přijetí kroků v návaznosti na ně.

Poslední aktualizace: 14. července 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí