Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2051(INL)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0099/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0099/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/05/2020 - 20

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0065

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 149kWORD 54k
Τετάρτη 13 Μαΐου 2020 - Βρυξέλλες
Δίχτυ ασφαλείας για την προστασία των δικαιούχων των προγραμμάτων της ΕΕ: κατάρτιση σχεδίου έκτακτης ανάγκης για το ΠΔΠ
P9_TA(2020)0065A9-0099/2020
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με ένα δίχτυ ασφαλείας για την προστασία των δικαιούχων των προγραμμάτων της Ένωσης: κατάρτιση σχεδίου έκτακτης ανάγκης για το ΠΔΠ (2020/2051(INL))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 225 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 311 και 312 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(1),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για την περίοδο 2021-2027, που υποβλήθηκε από την Επιτροπή στις 2 Μαΐου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2018 με τίτλο «Το προσεχές ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020»(3),

–  έχοντας υπόψη την ενδιάμεση έκθεσή του της 14ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και τους ίδιους πόρους: ώρα να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πολιτών(5),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) το έτος 2021, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 228/2013, (ΕΕ) αριθ. 229/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή τους το έτος 2021 και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 όσον αφορά τους πόρους και την εφαρμογή τους το έτος 2021(6),

–  έχοντας υπόψη το σημείο 16 της συμφωνίας-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(7),

–  έχοντας υπόψη το σημείο 10 της διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου(8),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 47 και 54 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A9-0099/2020),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να έχει υποβάλει την πρότασή της για νέο ΠΔΠ πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018, σύμφωνα με το άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013, αλλά αποφάσισε, αντίθετα, να την αναβάλει επί αρκετούς μήνες·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 14 Μαρτίου 2018, το Κοινοβούλιο ήταν το πρώτο θεσμικό όργανο της Ένωσης που ενέκρινε τη θέση του και όρισε τις προτεραιότητές του για το ΠΔΠ μετά το 2020·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 2 Μαΐου 2018, η Επιτροπή παρουσίασε δέσμη νομοθετικών προτάσεων σχετικά με το ΠΔΠ 2021-2027 και τους ιδίους πόρους της Ένωσης, την οποία ακολούθησαν νομοθετικές προτάσεις για τη θέσπιση νέων προγραμμάτων και μέσων της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόταση αυτή οδήγησε σε συνολικό ανώτατο όριο ΠΔΠ ύψους 1 134,6 δισεκατομμυρίων EUR σε τιμές 2018, ή 1,11 % του ΑΕΕ της ΕΕ των 27 προ κρίσης(9) (συμπεριλαμβανομένου του 0,03 % από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης), κάτι που είχε ως αποτέλεσμα σημαντική μείωση σε σχέση με το εκτιμώμενο 1,16 % του ΠΔΠ 2014-2020 σε σχέση με το ΑΕΕ της ΕΕ των 27, με δεδηλωμένο στόχο να εξασφαλιστεί μια βάση για ταχεία διαπραγμάτευση που θα ολοκληρωνόταν πριν από τις εκλογές για το Κοινοβούλιο του 2019·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 14 Νοεμβρίου 2018, το Κοινοβούλιο ενέκρινε την ενδιάμεση έκθεσή του με λεπτομερή αριθμητικά στοιχεία, που αντιστοιχεί σε ένα συνολικό ανώτατο όριο ΠΔΠ ύψους 1 324,1 δισεκατομμυρίων EUR σε τιμές 2018 (1,3 % του ΑΕΕ της ΕΕ των 27), και τροποποιήσεις που συνιστούσαν τη διαπραγματευτική εντολή του, και ότι έκτοτε είναι έτοιμο να αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο για την έγκαιρη επίτευξη συμφωνίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαπραγματευτική εντολή του επιβεβαιώθηκε εκ νέου στις 10 Οκτωβρίου 2019·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μεταξύ Νοεμβρίου του 2018 και Απριλίου του 2019, το Κοινοβούλιο ενέκρινε διαπραγματευτικές εντολές ή θέσεις σε πρώτη ανάγνωση με εξαιρετική ταχύτητα για όλα σχεδόν τα τομεακά προγράμματα και συμφώνησε να πραγματευθεί αρκετές επιμέρους συμφωνίες και κοινές αντιλήψεις με το Συμβούλιο προκειμένου να μην καθυστερήσει η διαδικασία για τη θέσπιση των νέων προγραμμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεθοδολογία του Συμβουλίου για την προετοιμασία των διαπραγματευτικών πλαισίων του ΠΔΠ, που περιλαμβάνουν σημαντικό αριθμό τομεακών διατάξεων οι οποίες εμπίπτουν στη συνήθη νομοθετική διαδικασία, εμπόδισε το Συμβούλιο να διαπραγματευθεί με το Κοινοβούλιο βασικές πτυχές των τομεακών νομοθετικών πράξεων, καθώς και την πρόταση για το κράτος δικαίου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει ήδη παρατείνει επανειλημμένα το χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας για το ΠΔΠ, περιορίζοντας εκ των πραγμάτων τη δυνατότητα να εξασφαλιστεί μια ομαλή μετάβαση από το ΠΔΠ 2014-2020 στο ΠΔΠ 2021-2027·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρώτα στοιχεία υποβλήθηκαν από τη φινλανδική προεδρία του Συμβουλίου στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μόλις τον Δεκέμβριο του 2019, δηλαδή μετά από διάστημα μεγαλύτερο των 18 μηνών από τις προτάσεις της Επιτροπής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόταση της φινλανδικής Προεδρίας αγνόησε παντελώς τη θέση του Κοινοβουλίου·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ειδική σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το ΠΔΠ στις 20-21 Φεβρουαρίου 2020, την οποία συγκάλεσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δεν κατέληξε σε συμπεράσματα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την αποτυχία της έκτακτης συνόδου κορυφής, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει πλέον σοβαρή καθυστέρηση σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα του 2013 για τις διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ 2014-2020, όταν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε σε πολιτική συμφωνία στις 8 Φεβρουαρίου 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τις επακόλουθες διαπραγματεύσεις μεταξύ του του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, το ΠΔΠ και οι τομεακές νομοθετικές πράξεις εγκρίθηκαν σε πολύ όψιμο στάδιο, με αποτέλεσμα σοβαρές καθυστερήσεις στη μετάβαση στο ΠΔΠ 2014-2020 και στην έναρξη των προγραμμάτων της Ένωσης σε βάρος των δικαιούχων και των πολιτών, ιδίως σε σχέση με τα προγράμματα επιμερισμένης διαχείρισης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, υπό το πρίσμα των διαδοχικών καθυστερήσεων και ανεξάρτητα από το πότε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα εγκρίνει εντέλει σε συμπεράσματα, υπάρχει πλέον απτός κίνδυνος το επόμενο ΠΔΠ να μη συμφωνηθεί εγκαίρως ούτως ώστε να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2021 και να μην υπάρξει ομαλή μετάβαση από το ΠΔΠ 2014-2020 στο ΠΔΠ 2021-2027, δεδομένου επίσης του κινδύνου να υπάρξει ευρεία απόκλιση στις θέσεις μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και ανάγκη για εντατικές διοργανικές διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο τόσο της διαδικασίας έγκρισης όσο και της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιδημική έξαρση της Covid-19, αν και αναδεικνύει τη σημασία και το δυναμικό ενός ισχυρού προϋπολογισμού της Ένωσης για τη διασφάλιση ολοκληρωμένης και άμεσης αντίδρασης της Ένωσης, καθυστέρησε περαιτέρω τις διαπραγματεύσεις και τη συμφωνία για το επόμενο ΠΔΠ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και επηρεάζει τις συνθήκες υπό τις οποίες θα μπορούσαν να διεξαχθούν οι διοργανικές διαπραγματεύσεις·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε περίπτωση που δεν εγκριθεί εγκαίρως ένα νέο ΠΔΠ, το άρθρο 312 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ προβλέπει ένα δίχτυ ασφαλείας για την προστασία των δικαιούχων των προγραμμάτων της Ένωσης υπό μορφή αυτόματης και προσωρινής παράτασης των ανώτατων ορίων και άλλων διατάξεων του τελευταίου έτους του παρόντος πλαισίου, που θα οδηγήσει σε συνολικό ανώτατο όριο 162 243 εκατομμυρίων EUR σε τιμές 2018 ή 172 173 εκατομμυρίων EUR σε τρέχουσες τιμές, το 2021, πράγμα που εκτιμάται ότι ισοδυναμεί με το 1,15 % του ΑΕΕ της ΕΕ-27·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασικές πράξεις σημαντικού αριθμού τρεχόντων προγραμμάτων δαπανών, ωστόσο, περιλαμβάνουν ημερομηνίες λήξης οι οποίες, σε συνδυασμό με την έλλειψη επιχειρησιακής ετοιμότητας, ενδέχεται να υπονομεύσουν το δίχτυ ασφαλείας που προβλέπει η ΣΛΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω ημερομηνίες λήξης θα πρέπει να παραταθούν ή να αρθούν, προκειμένου να καταστούν συνεπείς με τις αρχές που διέπουν το άρθρο 312 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ και να αποφευχθεί το κλείσιμο των σχετικών προγραμμάτων το οποίο θα απέβαινε σε βάρος των δικαιούχων και της Ένωσης συνολικά, ιδίως σε καιρούς κρίσης·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο κάλεσε, ως εκ τούτου, την Επιτροπή, στο ψήφισμά του της 10ης Οκτωβρίου 2019, να αρχίσει την κατάρτιση σχεδίου έκτακτης ανάγκης για το ΠΔΠ, με στόχο την προστασία των δικαιούχων και τη διασφάλιση της συνέχειας της χρηματοδότησης, το οποίο θα υποβληθεί στις αρχές του 2020 προκειμένου να διευκολυνθεί η ταχεία έγκριση από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει ήδη αναγνωρίσει τους κινδύνους που ενέχει η πιθανή λήξη ή μη έγκριση ορισμένων νομοθετικών πράξεων για το επόμενο ΠΔΠ, και συγκεκριμένα προτείνοντας έναν μεταβατικό κανονισμό που αποσκοπεί στην παροχή ασφάλειας και συνέχειας για τους τελικούς δικαιούχους·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει προετοιμαστεί προ πολλού και έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα για το κλείσιμο προγραμμάτων της Ένωσης, ενώ ταυτόχρονα δηλώνει ότι δεν προτίθεται να εξαναγκαστεί να αποδεχτεί μια κακή συμφωνία για το ΠΔΠ λόγω πίεσης χρόνου·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υγειονομική κρίση που οφείλεται στην επιδημική έξαρση της Covid-19 και οι πρωτοφανείς κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις στη ζωή των πολιτών καθιστούν ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη να εξαλειφθεί κάθε κίνδυνος ασυνέχειας ή μη ομαλής επέκτασης του τρέχοντος ΠΔΠ και των τρεχόντων προγραμμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι καθίσταται όλο και πιο σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η Ένωση θα είναι σε θέση να διεξάγει τις δραστηριότητές της και να παράσχει μια φιλόδοξη στρατηγική για την αντιμετώπιση της κρίσης και την ανάκαμψη, παρά το γεγονός ότι η ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου ΠΔΠ είναι αβέβαιη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει να στείλει στα ενδιαφερόμενα μέρη ένα σαφές μήνυμα στο θέμα αυτό·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης για το 2021 θα πρέπει να συνεχίσει να αντιμετωπίζει τις άμεσες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της κατάστασης έκτακτης ανάγκης λόγω της Covid-19· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα φιλόδοξο, υπεύθυνο και προσανατολισμένο στην αλληλεγγύη σχέδιο έκτακτης ανάγκης για το ΠΔΠ θα μπορούσε να παράσχει μια καλύτερη βάση από ένα καθυστερημένο και ανεπαρκές ΠΔΠ προκειμένου να επιτευχθούν η αντίδραση στην κρίση, η στρατηγική ανάκαμψης και οι πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης, βάσει των υφιστάμενων προγραμμάτων και με τις κατάλληλες αναπροσαρμογές, προσανατολισμούς και ευελιξίες, καθώς και των θετικών μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις για το επόμενο ΠΔΠ εξακολουθούν να έχουν επείγοντα χαρακτήρα, συνεκτιμώντας και τον χρόνο που θα απαιτηθεί στη συνέχεια για την έναρξη των νέων προγραμμάτων και για την τροποποίηση και κύρωση της νέας απόφασης για τους ιδίους πόρους·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι πλέον επιτακτική ανάγκη να υποβάλει η Επιτροπή τις σχετικές αναγκαίες νομοθετικές προτάσεις και επιχειρησιακές διατάξεις, υπό την ιδιότητά της ως θεματοφύλακα των Συνθηκών και κατόχου του δικαιώματος πρωτοβουλίας, και σύμφωνα με την προφορική και γραπτή δέσμευση που ανέλαβε η εκλεγείσα Πρόεδρος της Επιτροπής στις 16 Ιουλίου 2019, να απαντά με νομοθετική πράξη όταν το Κοινοβούλιο, αποφασίζοντας με την πλειοψηφία των μελών του, εγκρίνει ψηφίσματα με τα οποία ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις·

1.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει, έως τις 15 Ιουνίου 2020, με βάση τις σχετικές νομικές βάσεις για κάθε πρόγραμμα δαπανών(10) και υπό το πρίσμα του άρθρου 312 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ, πρόταση για σχέδιο έκτακτης ανάγκης για το ΠΔΠ ώστε να παρασχεθεί ένα δίχτυ ασφαλείας για την προστασία των δικαιούχων των προγραμμάτων της Ένωσης, σύμφωνα με τις συστάσεις που παρατίθενται στο παράρτημα·

2.  ζητεί, το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για το ΠΔΠ:

   να αίρει ή να παρατείνει τις προθεσμίες που προβλέπονται στις βασικές πράξεις όλων των σχετικών προγραμμάτων δαπανών του ΠΔΠ·
   όταν είναι νομικά αναγκαίο, ιδίως στο πλαίσιο προγραμμάτων επιμερισμένης διαχείρισης, να επικαιροποιεί τα σχετικά χρηματικά ποσά βάσει τεχνικής παράτασης των επιπέδων του 2020·
   να αναθεωρεί τους κανόνες και τους στόχους που διέπουν τα σχετικά προγράμματα δαπανών, ώστε να μπορούν να αναπροσανατολιστούν προσωρινά στην αντιμετώπιση και τον μετριασμό των άμεσων οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της επιδημικής έκρηξης του Covid-19 και να συμβάλλουν στην ανάκαμψη·
   να επιτρέπει στοχευμένες ενισχύσεις προς τον σκοπό αυτό, με βάση τα θετικά μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2020· και, στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την ανασυγκρότηση και την ανάκαμψη μετά τη Covid-19, τη θέσπιση των πλέον επειγόντων νέων μέσων και πρωτοβουλιών·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και τις επισυναπτόμενες συστάσεις στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(2) COM(2018)0322.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0075.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0449.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0032.
(6) COM(2019)0581.
(7) ΕΕ L 304 της 20.11.2010, σ. 47.
(8) ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
(9) Το Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα, όπως προβλεπόταν κατά τον χρόνο υποβολής της πρότασης για το ΠΔΠ στις 2 Μαΐου 2018, δεν λαμβάνει υπόψη μεταγενέστερες και επερχόμενες εξελίξεις, ιδίως ως αποτέλεσμα της κρίσης του Covid-19.
(10) Άρθρα 19 παράγραφος 2, 21 παράγραφος 2, 33, 42, 43 παράγραφος 2, 46 στοιχείο δ), 77 παράγραφος 2, 78 παράγραφος 2, 79 παράγραφος 2, 79 παράγραφος 4, 81 παράγραφος 1, 81 παράγραφος 2, 82 παράγραφος 1, 84, 87 παράγραφος 2, 91 παράγραφος 1, 100 παράγραφος 2, 113, 114, 149, 153 παράγραφος 2 στοιχείο α), 164, 165 παράγραφος 4, 166 παράγραφος 4, 167 παράγραφος 5, 168 παράγραφος 4 στοιχείο β), 168 παράγραφος 5, 169, 172, 173 παράγραφος 3, 175, 177, 178, 182 παράγραφος 1, 182 παράγραφος 4, 183, 188, 189 παράγραφος 2, 192 παράγραφος 1, 194 παράγραφος 2, 195 παράγραφος 2, 196 197, 203, 207 παράγραφος 2, 209 παράγραφος 1, 212 παράγραφος 2, 214 παράγραφος 5, 325, 338 παράγραφος 1, 349, 352 ΣΛΕΕ και άρθρα 7 παράγραφος 1 και 203 της Συνθήκης Ευρατόμ.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Α.  ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

1.  Σκοπός του σχεδίου έκτακτης ανάγκης για το ΠΔΠ είναι να παράσχει ένα δίχτυ ασφαλείας για την προστασία των δικαιούχων των προγραμμάτων της Ένωσης σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η έγκαιρη συμφωνία για το ΠΔΠ 2021-2027 ώστε να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2021. Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για το ΠΔΠ θα πρέπει να εξασφαλίζει ικανοποιητικό βαθμό προβλεψιμότητας και συνέχειας στην εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης. Επιπλέον, θα πρέπει να δώσει τη δυνατότητα στην Ένωση να δώσει μια απάντηση στις άμεσες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της επιδημικής έκρηξης της Covid-19 και να εργαστεί για την ανάκαμψη.

2.  Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για το ΠΔΠ θα πρέπει να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες νομοθετικές προτάσεις για την άρση ή την παράταση των προθεσμιών που προβλέπονται στις βασικές πράξεις όλων των σχετικών προγραμμάτων δαπανών και, όταν είναι νομικά αναγκαίο, ιδίως στο πλαίσιο προγραμμάτων επιμερισμένης διαχείρισης, επικαιροποίηση των σχετικών χρηματικών ποσών βάσει τεχνικής παράτασης των επιπέδων του 2020. Η νομοθετική πρόταση ή οι νομοθετικές προτάσεις θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν έναν προσωρινό αναπροσανατολισμό των στόχων όλων των σχετικών προγραμμάτων δαπανών, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις άμεσες συνέπειες της επιδημικής έξαρσης της Covid-19. Για τον ίδιο σκοπό, όπου είναι σκόπιμο, η πρόταση ή οι προτάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν μια αναπροσαρμογή των κανόνων, ώστε να υπάρχει μέγιστη ευελιξία στην εφαρμογή, ιδίως των προγραμμάτων επιμερισμένης διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης και της παρακολούθησης όλων των νομοθετικών του 2020 για τη στήριξη των κρατών μελών και των δικαιούχων με στόχο τον μετριασμό των επιπτώσεων της επιδημικής έξαρσης του Covid-19.

3.  Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για το ΠΔΠ θα πρέπει να επιτρέπει στοχευμένες ενισχύσεις των σχετικών προγραμμάτων δαπανών στον προϋπολογισμό του 2021 και τη θέσπιση των πλέον επειγόντων νέων νομοθετικών μέσων, μέτρων και προγραμμάτων, στο πλαίσιο της δέσμης για την ανασυγκρότηση και αποκατάσταση που απαιτείται μετά την επιδημική έξαρση της Covid-19.

4.  Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για το ΠΔΠ θα πρέπει να υποβληθεί έως τις 15 Ιουνίου 2020, εκτός εάν οι διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου καταλήξουν σε πολιτική συμφωνία πριν από την εν λόγω ημερομηνία. Το χρονοδιάγραμμα αυτό για την υποβολή του σχεδίου έκτακτης ανάγκης καλύπτει μια διπλή ανάγκη: α) να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία του προϋπολογισμού για το έτος 2021 θα εκκινήσει με όλες τις αναγκαίες πληροφορίες όσον αφορά τον σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης· β) να διασφαλιστεί ότι οι σχετικές νομοθετικές προτάσεις θα μπορούν να εγκριθούν από τους συννομοθέτες πριν από τη συνδιαλλαγή για τον προϋπολογισμό του 2021. Αυτό θα είναι το χρονικό σημείο κατά το οποίο η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή θα πρέπει να λάβει την τελική απόφαση για τον προϋπολογισμό της Ένωσης του επόμενου έτους, είτε βάσει ενός νέου ΠΔΠ 2021-2027 είτε βάσει παράτασης των ανώτατων ορίων του 2020.

5.  Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του σχεδίου έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από τον ετήσιο προϋπολογισμό, εντός των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ για το 2020 και των διατάξεων ευελιξίας του ΠΔΠ 2014-2020, όπως παρατείνονται σύμφωνα με το άρθρο 312 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ, με βάση τεχνική παράταση των ποσών που έχουν ήδη συμφωνηθεί από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή το 2020, αυξημένων κατά αποπληθωριστή 2 % και κατά τα πρόσθετα ποσά που απαιτεί η εφαρμογή της δέσμης για την ανασυγκρότηση και αποκατάσταση μετά την επιδημική έξαρση της Covid-19. Αυτή η τεχνική παράταση θα πρέπει επίσης να καθορίζει τα εθνικά κονδύλια στο πλαίσιο των προγραμμάτων επιμερισμένης διαχείρισης.

Β.  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ

1.  Μία ή περισσότερες νομοθετικές προτάσεις για:

–  την άρση ή την παράταση των προθεσμιών που προβλέπονται στις βασικές πράξεις όλων των σχετικών προγραμμάτων δαπανών του ΠΔΠ,

–  όταν είναι νομικά αναγκαίο, ιδίως στο πλαίσιο των προγραμμάτων επιμερισμένης διαχείρισης, την επικαιροποίηση των σχετικών χρηματικών ποσών βάσει τεχνικής παράτασης των επιπέδων του 2020, και

–  την αναθεώρηση των κανόνων και των στόχων που διέπουν τα σχετικά προγράμματα δαπανών, ώστε να μπορέσουν να επαναπροσανατολιστούν προς την αντιμετώπιση και τον μετριασμό των άμεσων οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της επιδημικής έκρηξης της Covid-19 και να βοηθήσουν στην ανάκαμψη, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης και της παρακολούθησης όλων των νομοθετικών μέτρων του 2020 για τον σκοπό αυτό.

Τελευταία ενημέρωση: 14 Ιουλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου