Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2020/2051(INL)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0099/2020

Iesniegtie teksti :

A9-0099/2020

Debates :

Balsojumi :

PV 13/05/2020 - 20

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2020)0065

Pieņemtie teksti
PDF 143kWORD 51k
Trešdiena, 2020. gada 13. maijs - Brisele
Drošības tīkls ES programmu līdzekļu saņēmēju aizsardzībai: DFS ārkārtas rīcības plāna izstrāde
P9_TA(2020)0065A9-0099/2020
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2020. gada 13. maija rezolūcija ar ieteikumiem Komisijai par drošības tīklu Savienības programmu līdzekļu saņēmēju aizsardzībai: DFS ārkārtas rīcības plāna izstrāde (2020/2051(INL))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 225. pantu,

–  ņemot vērā LESD 311. pantu un 312. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(1),

–  ņemot vērā Komisijas 2018. gada 2. maija priekšlikumu Padomes regulai, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam(2),

–  ņemot vērā 2018. gada 14. marta rezolūcijas par nākamo DFS: Parlamenta nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada(3),

–  ņemot vērā 2018. gada 14. novembra starpposma ziņojumu par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: Parlamenta nostāja ar nolūku panākt vienošanos(4),

–  ņemot vērā 2019. gada 10. oktobra rezolūciju par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam un pašu resursiem: laiks attaisnot pilsoņu cerības(5),

–  ņemot vērā priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru nosaka konkrētus pārejas noteikumus Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) atbalstam 2021. gadā un ar kuru attiecībā uz līdzekļiem un to sadalījumu 2021. gadam groza Regulu (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 229/2013 un (ES) Nr. 1308/2013, un ar kuru attiecībā uz līdzekļiem un piemērošanu 2021. gadā groza Regulu (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 un (ES) Nr. 1307/2013(6),

–  ņemot vērā Pamatnolīguma par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām 16. punktu(7),

–  ņemot vērā 10. punktu Iestāžu nolīgumā starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Komisiju par labāku likumdošanas procesu(8),

–  ņemot vērā Reglamenta 47. un 54. pantu,

–  ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A9-0099/2020),

A.  tā kā Komisijai saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 25. pantu būtu vajadzējis iesniegt priekšlikumu līdz 2018. gada 1. janvārim, tomēr tā izvēlējās šā priekšlikuma iesniegšanu atlikt uz vairākiem mēnešiem;

B.  tā kā 2018. gada 14. martā Parlaments bija pirmā Savienības iestāde, kas pieņēma nostāju un noteica prioritātes daudzgadu finanšu shēmai pēc 2020. gada;

C.  tā kā Komisija 2018. gada 2. maijā iesniedza tiesību aktu priekšlikumu kopumu par 2021.–2027. gada DFS un Savienības pašu resursiem, kam sekoja tiesību aktu priekšlikumi par jaunu Savienības programmu un instrumentu izveidi; tā kā šajā priekšlikumā bija paredzēts kopējais DFS maksimālais apjoms 1134,6 miljardu EUR apmērā 2018. gada cenās jeb 1,11 % apmērā no ES-27 NKI pirms krīzes(9) (tostarp 0,03 % no Eiropas Attīstības fonda), kas bija ievērojami mazāks par 2014.–2020. gada DFS lēstajiem 1,16 % no ES-27 NKI, un tā iecerētais mērķis bija nodrošināt pamatu ātrai sarunu noslēgšanai līdz 2019. gada Parlamenta vēlēšanām;

D.  tā kā Parlaments 2018. gada 14. novembrī pieņēma starpposma ziņojumu, kurā tas minēja detalizētus rādītājus, kas sasniedza DFS vispārējo maksimālo summu 1324,1 miljardu EUR apmērā 2018. gada cenās (1,3 % no ES-27 NKI), un grozījumus, kas nosaka tā sarunu mandātu, un kopš tā laika ir bijis gatavs uzsākt sarunas ar Padomi, lai laicīgi panāktu vienošanos; tā kā šis sarunu mandāts tika atkārtoti apstiprināts 2019. gada 10. oktobrī;

E.  tā kā laikā no 2018. gada novembra līdz 2019. gada aprīlim Parlaments rekordlielā ātrumā pieņēma sarunu mandātus vai pirmā lasījuma nostājas par gandrīz visām nozaru programmām un piekrita apspriest ar Padomi vairākas daļējas vienošanās un kopējās vienošanās, lai nekavētu jauno programmu izveides procesu; tā kā Padomes izmantotā DFS sarunu satvaru izstrādes metodika, kas paredz apspriest ievērojamu skaitu nozaru noteikumu, kuriem piemēro parasto likumdošanas procedūru, nav ļāvusi Padomei ar Parlamentu apspriest nozares tiesību aktu būtiskos aspektus un tiesiskuma priekšlikumu;

F.  tā kā Eiropadome jau ir vairākas reizes pagarinājusi termiņu, līdz kuram ir jāpanāk politiska vienošanās par DFS, un tādējādi faktiski samazinājusi iespēju vienmērīgi pāriet no 2014.–2020. gada DFS uz 2021.–2027. gada DFS;

G.  tā kā Padomes Somijas prezidentūra pirmos rādītājus Vispārējo lietu padomei un Eiropadomei iesniedza tikai 2019. gada decembrī, proti, vairāk nekā 18 mēnešus pēc Komisijas priekšlikumu iesniegšanas; tā kā Somijas prezidentūras priekšlikumā tika pilnībā ignorēta Parlamenta nostāja;

H.  tā kā Eiropadomes priekšsēdētāja sasauktajā īpašajā Eiropadomes 2020. gada 20. un 21. februāra sanāksmē par DFS neizdevās pieņemt secinājumus;

I.  tā kā īpašā augstākā līmeņa sanāksme nedeva rezultātus un Eiropadome šobrīd ievērojami atpaliek no grafika, pēc kāda 2013. gadā tika apspriesta 2014.–2020. gada DFS, par kuru Eiropadomē tika panākta politiska vienošanās 2013. gada 8. februārī; tā kā sekojošās sarunās starp Parlamentu un Padomi DFS un nozaru tiesību akti tika pieņemti ļoti vēlu, kas būtiski traucēja pāriet uz 2014.–2020. gada DFS un sākt Savienības programmu īstenošanu un kaitēja līdzekļu saņēmējiem un iedzīvotājiem, jo īpaši dalītas pārvaldības programmās;

J.  tā kā minēto kavējumu virknes iespaidā un neatkarīgi no tā, kad Eiropadome galu galā pieņem secinājumus, šobrīd ir reāls risks, ka laikā netiks panākta vienošanās par DFS, lai tā varētu stāties spēkā 2021. gada 1. janvārī, un ka nenotiks vienmērīga pāreja no 2014.–2020. gada DFS uz 2021.–2027. gada DFS, ņemot vērā arī risku, ka Parlamenta un Padomes nostājas var ievērojami atšķirties un ka var būt nepieciešamas intensīvas iestāžu sarunas gan piekrišanas procedūrā, gan parastajā likumdošanas procedūrā;

K.  tā kā Covid-19 uzliesmojums, neraugoties uz to, ka tas ir akcentējis spēcīga ES budžeta nozīmi un potenciālu visaptverošās un tūlītējas Savienības atbildes nodrošināšanā, ir vēl vairāk aizkavējis Eiropadomes debates un vienošanos par nākamo DFS un ietekmē apstākļus, kādos varētu notikt iestāžu sarunas;

L.  tā kā gadījumā, ja laikā netiks pieņemta jaunā DFS, LESD 312. panta 4. punktā ir noteikts drošības tīkls Savienības programmu līdzekļu saņēmēju aizsardzībai, kas paredz automātiski uz laiku pagarināt to maksimālo apjomu un citu noteikumu piemērošanu, kuri ir spēkā pašreizējā regulējuma pēdējā gadā, un kas 2021. gadā nozīmētu maksimālo apjomu 162 243 miljonu EUR apmērā 2018. gada cenās vai 172 173 miljonu EUR apmērā pašreizējās cenās, kas būtu līdzvērtīgs 1,15 % no ES-27 NKI;

M.  tā kā tomēr daudzu kārtējo izdevumu programmu pamataktos ir noteikts darbības beigu datums, kas apvienojumā ar nepietiekamu operatīvo gatavību var apdraudēt LESD paredzētā drošības tīkla īstenošanu; tā kā šie darbības beigu datumi būtu jāpagarina vai jāatceļ, lai nodrošinātu atbilstību LESD 312. panta 4. punkta pamatprincipiem un nepieļautu attiecīgo programmu apturēšanu, kas kaitētu līdzekļu saņēmējiem un visai Savienībai, jo īpaši krīzes situācijā;

N.  tā kā Parlaments 2019. gada 10. oktobra rezolūcijā attiecīgi mudināja Komisiju sākt DFS ārkārtas rīcības plāna izstrādi līdzekļu saņēmēju aizsardzībai un finansējuma nepārtrauktības nodrošināšanai un šo plānu iesniegt 2020. gada sākumā, lai nodrošinātu ātru pieņemšanu Parlamentā un Padomē;

O.  tā kā Komisija jau ir atzinusi, ka pastāv riski attiecībā uz dažu ar nākamo DFS saistītu tiesību aktu iespējamu termiņa beigšanos vai nepieņemšanu, proti, tā ir ierosinājusi pārejas regulējumu, kas paredz nodrošināt noteiktību un nepārtrauktību gala saņēmējiem;

P.  tā kā Parlaments bija laicīgi sagatavojies un atkārtoti brīdināja par Savienības programmu apturēšanu, vienlaikus paužot nodomu nepieļaut, ka tam uzstiepj sliktas DFS vienošanās pieņemšanu laika trūkuma dēļ;

Q.  tā kā Covid-19 uzliesmojuma izraisītā veselības krīze un vēl nepieredzētā sociālekonomiskā ietekme uz pilsoņu dzīvi vēl jo vairāk saasina nepieciešamību novērst risku, ka pašreizējā DFS un programmas varētu tikt pārtrauktas vai pagarinātas haotiski; tā kā aizvien svarīgāk ir garantēt to, ka Savienība spēs veikt savas darbības un nodrošināt vērienīgu reakciju uz krīzi un atveseļošanas stratēģiju, neraugoties uz to, ka nav zināms datums, kad stāsies spēkā jaunā DFS; tā kā Komisijai būtu šajā sakarībā jādod ieinteresētajām personām nepārprotams signāls;

R.  tā kā ar Savienības 2021. gada budžetu ir jāturpina risināt Covid-19 radītās ārkārtas situācijas tūlītējās sociālās un ekonomiskās sekas; tā kā vērienīgs, atbildīgs un uz solidaritāti orientēts DFS ārkārtas rīcības plāns salīdzinājumā ar pēdējo un nepietiekamo DFS varētu nodrošināt labāku pamatu pasākumiem, ar kuriem Savienība reaģē uz krīzi, atveseļošanas stratēģijai un politiskajām prioritātēm, balstoties uz jau pastāvošām programmām ar attiecīgām korekcijas, pārorientācijas un elastības darbībām, kā arī pozitīviem pasākumiem, kas jau ir veikti 2020. gada budžeta satvarā; tā kā sarunas par nākamo DFS joprojām ir steidzamas, arī ņemot vērā laiku, kas pēc tam ir vajadzīgs, lai uzsāktu jaunās programmas, kā arī lai grozītu un ratificētu jauno lēmumu par pašu resursiem;

S.  tā kā tagad ir svarīgi, lai Komisija kā Līgumu uzraudzītāja un iniciatīvas tiesību turētāja iesniegtu vajadzīgos tiesību aktu priekšlikumus un darbības noteikumus un saskaņā ar jaunievēlētās Komisijas priekšsēdētājas 2019. gada 16. jūlijā mutiski un rakstiski pausto apņemšanos atbildētu ar tiesību akta priekšlikumu, ja Parlaments ar deputātu balsu vairākumu pieņem rezolūcijas, kurās ir prasīts, lai Komisija iesniegtu tiesību akta priekšlikumus,

1.  prasa Komisijai, lai tā, pamatojoties uz katras izdevumu programmas attiecīgo juridisko pamatu(10) un ņemot vērā LESD 312. panta 4. punktu, līdz 2020. gada 15. jūnijam iesniegtu priekšlikumu par DFS ārkārtas rīcības plānu ar mērķi sniegt drošības tīklu Savienības programmu līdzekļu saņēmēju aizsardzībai atbilstīgi pielikumā izklāstītajiem ieteikumiem;

2.  prasa, lai ar DFS ārkārtas rīcības plānu:

   atceltu vai pagarinātu visu attiecīgo DFS izdevumu programmu pamataktos noteiktos termiņus;
   kur tas ir juridiski nepieciešams, proti, dalītas pārvaldības programmās, atjauninātu attiecīgās finansējuma summas, pamatojoties uz 2020. gada līmeņa tehnisku pagarinājumu;
   pārskatītu attiecīgo izdevumu programmu noteikumus un mērķus, lai tos uz laiku varētu pārorientēt uz Covid-19 uzliesmojuma radīto tūlītējo ekonomisko un sociālo seku risināšanu un mazināšanu un atveseļošanas sekmēšanu;
   paredzētu šādam nolūkam paredzētus mērķtiecīgus līdzekļu palielinājumus, balstoties uz pozitīviem pasākumiem, kas jau ir veikti 2020. gada budžeta satvarā, kā arī paredzētu izveidot steidzamākos jaunos instrumentus, pasākumus un programmas, kas būtu daļa no Covid-19 uzliesmojuma pēckrīzes atjaunošanas un atveseļošanas pasākumu kopuma;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju un pielikumā izklāstītos ieteikumus nosūtīt Komisijai un Padomei.

(1) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(2) COM(2018)0322.
(3) Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0075.
(4) Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0449.
(5) Pieņemtie teksti, P9_TA(2019)0032.
(6) COM(2019)0581.
(7) OV L 304, 20.11.2010., 47. lpp.
(8) OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.
(9) Nacionālais kopienākums atbilstīgi prognozēm 2018. gada 2. maijā, kad tika iesniegts DFS priekšlikums, neņemot vērā turpmāko un gaidāmo notikumu attīstību, jo īpaši Covid-19 krīzes izraisītā ārkārtas stāvokļa sekas.
(10) LESD 19. panta 2. punkts, 21. panta 2. punkts, 33. pants, 42. pants, 43. panta 2. punkts, 46. panta d) punkts, 77. panta 2. punkts, 78. panta 2. punkts, 79. panta 2. punkts, 79. panta 4. punkts, 81. panta 1. punkts, 81. panta 2. punkts, 82. panta 1. punkts, 84. pants, 87. panta 2. punkts, 91. panta 1. punkts, 100. panta 2. punkts, 113. pants, 114. pants, 149. pants, 153. panta 2. punkta a) apakšpunkts, 164. pants, 165. panta 4. punkts, 166. panta 4. punkts, 167. panta 5. punkts, 168. panta 4. punkta b) apakšpunkts, 168. panta 5. punkts, 169. pants, 172. pants, 173. panta 3. punkts, 175. pants, 177. pants, 178. pants, 182. panta 1. punkts, 182. panta 4. punkts, 183. pants, 188. pants, 189. panta 2. punkts, 192. panta 1. punkts, 194. panta 2. punkts, 195. panta 2. punkts, 196. pants, 197. pants, 203. pants, 207. panta 2. punkts, 209. panta 1. punkts, 212. panta 2. punkts, 214. panta 5. punkts, 325. pants, 338. panta 1. punkts, 349. pants, 352. pants un Euratom līguma 7. panta 1. punkts un 203. pants.


PIELIKUMS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMAM

IETEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEPRASĪTĀ PRIEKŠLIKUMA SATURU

A.  PRIEKŠLIKUMA PRINCIPI UN MĒRĶI

1.  DFS ārkārtas rīcības plāns paredz sniegt drošības tīklu Savienības programmu līdzekļu saņēmēju aizsardzībai gadījumā, ja laikā netiek panākta vienošanās par 2021.–2027. gada DFS, lai tā varētu stāties spēkā 2021. gada 1. janvārī. DFS ārkārtas rīcības plānam būtu jānodrošina pietiekama Savienības budžeta izpildes paredzamība un nepārtrauktība; turklāt tam būtu jādod iespēja Savienībai risināt Covid-19 uzliesmojuma radītās sociālās un ekonomiskās sekas un strādāt pie atveseļošanas;

2.  DFS ārkārtas rīcības plānā būtu jāiekļauj vienu vai vairākus tiesību akta priekšlikumus ar mērķi atcelt vai pagarināt visu attiecīgo izdevumu programmu pamataktos noteiktos termiņus un tur, kur tas ir juridiski nepieciešams, proti, dalītas pārvaldības programmās, atjaunināt attiecīgās finansējuma summas, pamatojoties uz 2020. gada līmeņa tehnisku pagarinājumu. Tiesību akta priekšlikumā/-os būtu arī jāparedz iespēja uz laiku pārorientēt visu attiecīgo izdevumu programmu mērķus, lai ar tiem varētu pēc iespējas labāk risināt Covid-19 uzliesmojuma tūlītējās sekas. Tādā pašā nolūkā priekšlikumā/-os vajadzības gadījumā būtu jāpielāgo noteikumi, lai saistībā ar krīzi nodrošinātu pēc iespējas lielāku īstenošanas elastību dalītas pārvaldības programmām, tostarp visu to 2020. gadā ieviesto pasākumu pagarināšanu un turpināšanu, lai atbalstītu dalībvalstis un līdzekļu saņēmējus Covid-19 uzliesmojuma ietekmes mazināšanā;

3.  Ar DFS ārkārtas rīcības plānu būtu jāļauj 2021. gada budžetā mērķtiecīgi palielināt attiecīgās izdevumu programmas un izveidot steidzamākos jaunos likumdošanas instrumentus, pasākumus un programmas, kas būtu daļa no Covid-19 uzliesmojuma pēckrīzes atjaunošanas un atveseļošanas pasākumu kopuma;

4.  DFS ārkārtas rīcības plāns būtu jāiesniedz līdz 2020. gada 15. jūnijam, ja vien Parlaments un Padome DFS sarunās nepanāk politisku vienošanos pirms šā datuma. Šim ārkārtas rīcības plāna iesniegšanas grafikam būs divējāds mērķis: a) nodrošināt, ka 2021. gada budžeta procedūra tiek sākta ar visu nepieciešamo informāciju par ārkārtas rīcības plānošanu; b) nodrošināt, ka likumdevēji var pieņemt attiecīgos tiesību akta priekšlikumus, pirms samierināšanas procedūrā panākta vienošanās par 2021. gada budžetu. Šajā laikā budžeta lēmējinstitūcijai būs jāpieņem galīgais lēmums par nākamā gada Savienības budžetu, pamatojoties vai nu uz jauno 2021.–2027. gada DFS, vai 2020. gada maksimālā apjoma pagarinājumu;

5.  Ārkārtas rīcības plāna īstenošanai vajadzīgos pasākumus būtu jāfinansē no gada budžeta, ievērojot 2020. gadam paredzētos DFS maksimālos apjomus un 2014.–2020. gada DFS elastības noteikumus, kas pagarināti saskaņā ar LESD 312. panta 4. punktu, pamatojoties uz tehnisku pagarinājumu budžeta lēmējinstitūcijas jau apstiprinātajām 2020. gada summām, kuras palielinātas ar deflatoru 2 % apmērā un papildu summām, kas vajadzīgas Covid-19 uzliesmojuma pēckrīzes atjaunošanas un atveseļošanas pasākumu kopuma īstenošanai. Ar šo tehnisko pagarinājumu arī būtu jānosaka finansējuma sadale pa valstīm dalītas pārvaldības programmās.

B.  IEROSINĀMIE PASĀKUMI

1.  Viens vai vairāki tiesību akta priekšlikumi, kuru mērķis būtu:

–  atcelt vai pagarināt visu attiecīgo DFS izdevumu programmu pamataktos noteiktos termiņus,

–  kur tas ir juridiski nepieciešams, proti, dalītas pārvaldības programmās, atjaunināt attiecīgās finansējuma summas, pamatojoties uz 2020. gada līmeņa tehnisku pagarinājumu, un

–  pārskatīt attiecīgo izdevumu programmu noteikumus un mērķus, lai tos uz laiku varētu pārorientēt uz Covid-19 uzliesmojuma radīto tūlītējo ekonomisko un sociālo seku risināšanu un mazināšanu un atveseļošanas sekmēšanu, tostarp visu ar šādu nolūku 2020. gadā ieviesto pasākumu pagarināšanu un turpināšanu.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 19. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika