Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/0107(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0006/2020

Внесени текстове :

A9-0006/2020

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/05/2020 - 20

Приети текстове :

P9_TA(2020)0066

Приети текстове
PDF 131kWORD 47k
Сряда, 13 май 2020 г. - Брюксел
Услуги за международен автобусен превоз на пътници в граничните региони: каботажни превози между Германия и Швейцария ***I
P9_TA(2020)0066A9-0006/2020
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за оправомощаване на Германия да измени съществуващото си двустранно споразумение с Швейцария относно автомобилния транспорт, с оглед да бъдат разрешени каботажните превози по време на международни услуги за автобусен превоз на пътници в граничните региони между двете държави (COM(2019)0221 – C9-0001/2019 – 2019/0107(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2019)0221),

–  като взе предвид член 294, параграф 2, член 2, параграф 1 и член 91 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C9‑0001/2019),

–  като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 25 септември 2019 г.(1),

–  след консултация с Комитета на регионите,

–  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм (A9-0006/2020),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 14, 15.1.2020 г., стр. 118.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 май 2020 г. с оглед на приемането на Решение (ЕС) 2020/... на Европейския парламент и на Съвета за оправомощаване на Германия да измени двустранното си споразумение с Швейцария относно автомобилния транспорт с цел да бъдат разрешени каботажните превози при предоставянето на услуги за международен автобусен превоз на пътници в граничните региони на двете държави
P9_TC1-COD(2019)0107

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Решение (ЕС) 2020/853.)

Последно осъвременяване: 14 юли 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност