Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2019/0107(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0006/2020

Indgivne tekster :

A9-0006/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/05/2020 - 20

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0066

Vedtagne tekster
PDF 129kWORD 39k
Onsdag den 13. maj 2020 - Bruxelles
International personbefordring med bus i grænseregionerne: cabotagekørsel mellem Tyskland og Schweiz ***I
P9_TA(2020)0066A9-0006/2020
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. maj 2020 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om at bemyndige Tyskland til at ændre sin eksisterende bilaterale aftale om vejtransport med Schweiz med henblik på at tillade cabotagekørsel i forbindelse med international personbefordring med bus i grænseregionerne i de to lande (COM(2019)0221 – C9-0001/2019 – 2019/0107(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2019)0221),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 2, stk. 1, og artikel 91 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9-0001/2019),

–  der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om det foreslåede retsgrundlag,

—  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 25. september 2019(1),

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A9-0006/2020),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 14 af 15.1.2020, s. 118.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. maj 2020 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2020/... om at bemyndige Tyskland til at ændre sin bilaterale aftale om vejtransport med Schweiz med henblik på at tillade cabotagekørsel i forbindelse med udøvelse af international personbefordring ad vej med bus i grænseregionerne mellem de to lande
P9_TC1-COD(2019)0107

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2020/853.)

Seneste opdatering: 14. juli 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik