Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2019/0107(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0006/2020

Esitatud tekstid :

A9-0006/2020

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/05/2020 - 20

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0066

Vastuvõetud tekstid
PDF 124kWORD 44k
Kolmapäev, 13. mai 2020 - Brüssel
Kabotaažveod rahvusvaheliste bussiveoteenuste osutamisel Itaalia ja Šveitsi vahelistel piirialadel ***I
P9_TA(2020)0066A9-0006/2020
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 13. mai 2020. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega antakse Saksamaale volitused muuta olemasolevat Šveitsiga sõlmitud kahepoolset maanteetranspordi lepingut, et lubada kabotaažvedusid rahvusvaheliste bussiveoteenuste osutamisel kahe riigi vahelistel piirialadel (COM(2019)0221 – C9‑0001/2019 – 2019/0107(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2019)0221),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikli 2 lõiget 1 ja artiklit 91, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C9‑0001/2019),

–  võttes arvesse õiguskomisjoni arvamust esitatud õigusliku aluse kohta,

—  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 25. septembri 2019. aasta arvamust(1),

–  olles konsulteerinud Regioonide Komiteega,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit (A9‑0006/2020),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab selle uue ettepanekuga, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 14, 15.1.2020, lk 118.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 13. mail 2020. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2020/…, millega antakse Saksamaale volitus muuta Šveitsiga sõlmitud kahepoolset maanteetranspordi lepingut, et lubada kabotaažvedusid rahvusvaheliste bussiveoteenuste osutamisel kahe riigi vahelistel piirialadel
P9_TC1-COD(2019)0107

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (otsus (EL) 2020/853) lõplikule kujule).

Viimane päevakajastamine: 14. juuli 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika