Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2019/0107(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0006/2020

Ingediende teksten :

A9-0006/2020

Debatten :

Stemmingen :

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0066

Aangenomen teksten
PDF 130kWORD 39k
Woensdag 13 mei 2020 - Brussel Definitieve uitgave
Internationaal personenvervoer over de weg per touringcar en autobus in grensgebieden: cabotage tussen Duitsland en Zwitserland ***I
P9_TA(2020)0066A9-0006/2020
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 13 mei 2020 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot machtiging van Duitsland om zijn huidige bilaterale overeenkomst met Zwitserland inzake wegvervoer te wijzigen zodat cabotage wordt toegestaan in het internationale personenvervoer over de weg per touringcar en autobus in de grensgebieden van beide landen (COM(2019)0221 – C9-0001/2019 – 2019/0107(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2019)0221),

–  gezien artikel 294, lid 2, artikel 2, lid 1, en artikel 91 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C9-0001/2019),

–  gezien het advies van de Commissie juridische zaken inzake de voorgestelde rechtsgrond,

—  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 25 september 2019(1),

–  na raadpleging van het Comité van de Regio’s,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie vervoer en toerisme (A9-0006/2020),

1.  stelt zijn standpunt in eerste lezing vast en neemt het voorstel van de Commissie over;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 14 van 15.1.2020, blz. 118.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 13 mei 2020 met het oog op de vaststelling van Besluit (EU) 2020/... van het Europees Parlement en de Raad tot machtiging van Duitsland om zijn bilaterale overeenkomst met Zwitserland inzake wegvervoer te wijzigen zodat cabotageactiviteiten worden toegestaan tijdens het verrichten van internationale personenvervoerdiensten over de weg per touringcar en autobus in de grensgebieden tussen beide landen
P9_TC1-COD(2019)0107

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Besluit (EU) 2020/853.)

Laatst bijgewerkt op: 14 juli 2020Juridische mededeling - Privacybeleid