Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/0107(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0006/2020

Ingivna texter :

A9-0006/2020

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/05/2020 - 20

Antagna texter :

P9_TA(2020)0066

Antagna texter
PDF 124kWORD 45k
Onsdagen den 13 maj 2020 - Bryssel
Internationella persontransporter med buss i gränsregionerna: cabotagetrafik mellan Tyskland och Schweiz ***I
P9_TA(2020)0066A9-0006/2020
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 maj 2020 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om bemyndigande för Tyskland att ändra sitt befintliga bilaterala avtal om vägtransporter med Schweiz i syfte att tillåta cabotagetrafik vid internationella persontransporter med buss i de båda ländernas gränsregioner (COM(2019)0221 – C9-0001/2019 – 2019/0107(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2019)0221),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 2.1 och 91 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C9-0001/2019),

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över den föreslagna rättsliga grunden,

—  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 25 september 2019(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A9-0006/2020).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 14, 15.1.2020, s. 118.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 maj 2020 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2020/… om bemyndigande för Tyskland att ändra sitt bilaterala avtal om vägtransporter med Schweiz i syfte att tillåta cabotagetrafik vid internationella persontransporter med buss i de båda ländernas gränsregioner
P9_TC1-COD(2019)0107

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, beslut (EU) 2020/853.)

Senaste uppdatering: 14 juli 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy