Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2019/0108(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0007/2020

Ingediende teksten :

A9-0007/2020

Debatten :

Stemmingen :

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0067

Aangenomen teksten
PDF 125kWORD 43k
Woensdag 13 mei 2020 - Brussel Definitieve uitgave
Internationaal personenvervoer over de weg per touringcar en autobus in grensgebieden: cabotage tussen Italië en Zwitserland ***I
P9_TA(2020)0067A9-0007/2020
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 13 mei 2020 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot machtiging van Italië tot het onderhandelen over en het sluiten van een overeenkomst met Zwitserland inzake wegvervoer waarbij cabotageactiviteiten worden toegestaan in het internationale personenvervoer over de weg per touringcar en autobus in de grensgebieden tussen beide landen (COM(2019)0223 – C9-0002/2019 – 2019/0108(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2019)0223),

–  gezien artikel 294, lid 2, en de artikelen 2, lid 1, en 91 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C9-0002/2019),

–  gezien het advies van de Commissie juridische zaken inzake de voorgestelde rechtsgrond,

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 25 september 2019(1),

–  na raadpleging van het Comité van de Regio’s,

–  gezien de artikelen 59 en 40 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie vervoer en toerisme (A9-0007/2020),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 14 van 15.1.2020, blz. 118.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 13 mei 2020 met het oog op de vaststelling van Besluit (EU) 2020/... van het Europees Parlement en de Raad tot machtiging van Italië tot het onderhandelen over en het sluiten van een overeenkomst met Zwitserland inzake wegvervoer waarbij cabotageactiviteiten worden toegestaan in het internationale personenvervoer over de weg per touringcar en autobus in de grensgebieden tussen beide landen
P9_TC1-COD(2019)0108

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Besluit (EU) 2020/854.)

Laatst bijgewerkt op: 14 juli 2020Juridische mededeling - Privacybeleid