Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2019/0819(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0100/2020

Ingediende teksten :

A9-0100/2020

Debatten :

Stemmingen :

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0068

Aangenomen teksten
PDF 115kWORD 41k
Woensdag 13 mei 2020 - Brussel Definitieve uitgave
Geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in het Verenigd Koninkrijk *
P9_TA(2020)0068A9-0100/2020

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 13 mei 2020 over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in het Verenigd Koninkrijk (14247/2019 – C9-0198/2019 – 2019/0819(CNS))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van de Raad (14247/2019),

–  gezien artikel 39, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, zoals gewijzigd bij het Verdrag van Amsterdam, en artikel 9 van Protocol nr. 36 betreffende de overgangsbepalingen, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C9-0198/2019),

–  gezien Besluit 2008/615/JBZ van de Raad van 23 juni 2008 inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit(1), en met name artikel 33,

–  gezien artikel 82 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A9-0100/2020),

1.  verwerpt het ontwerp van de Raad;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB L 210 van 6.8.2008, blz. 1.

Laatst bijgewerkt op: 14 juli 2020Juridische mededeling - Privacybeleid