Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2104(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0030/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0030/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0070

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 172kWORD 54k
Πέμπτη 14 Μαΐου 2020 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Απαλλαγή 2018: Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2»
P9_TA(2020)0070A9-0030/2020
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2104(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις κοινές επιχειρήσεις της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της κοινής επιχείρησης(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (05763/2019 – C9-0070/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 71,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 559/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2»(5), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/887 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2019, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 71 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0030/2020),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2018·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2», στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 426 της 18.12.2019, σ. 1.
(2) ΕΕ C 426 της 18.12.2019, σ. 42.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 108.
(6) ΕΕ L 38 της 7.2.2014, σ. 2.
(7) ΕΕ L 142 της 29.5.2019, σ. 16.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2104(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις κοινές επιχειρήσεις της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της κοινής επιχείρησης(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (05763/2019 – C9-0070/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 71,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 559/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2»(5), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/887 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2019, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 71 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0030/2020),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» για το οικονομικό έτος 2018·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2», στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 426 της 18.12.2019, σ. 1.
(2) ΕΕ C 426 της 18.12.2019, σ. 42.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 108.
(6) ΕΕ L 38 της 7.2.2014, σ. 2.
(7) ΕΕ L 142 της 29.5.2019, σ. 16.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαΐου 2020 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2104(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0030/2020),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» («ΚΚΥ») συστάθηκε τον Μάιο του 2008, ως σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 521/2008 του Συμβουλίου(1), για χρονική περίοδο που θα έληγε την 31η Δεκεμβρίου 2017, με σκοπό να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη εμπορικών εφαρμογών και συνεπώς να διευκολύνει τις περαιτέρω προσπάθειες της βιομηχανίας για ταχεία διάδοση των τεχνολογιών κυψελών καυσίμου και υδρογόνου· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 521/2008 καταργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 559/2014 του Συμβουλίου(2)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 559/2014 ιδρύθηκε η κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» («ΚΚΥ2») τον Μάιο του 2014 με σκοπό να αντικαταστήσει και να διαδεχθεί την ΚΚΥ για το χρονικό διάστημα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη της ΚΚΥ είναι η Ένωση, εκπροσωπούμενη από την Επιτροπή, ο Βιομηχανικός Όμιλος της Κοινής Τεχνολογικής Πρωτοβουλίας για τις Κυψέλες Καυσίμου και το Υδρογόνο και ο Ερευνητικός Όμιλος N.ERGHY·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη της ΚΚΥ2 είναι η Ένωση, εκπροσωπούμενη από την Επιτροπή, ο όμιλος New Energy World Industry Grouping AISBL («βιομηχανικός όμιλος»), που μετονομάστηκε σε Hydrogen Europe το 2016, και ο New European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen AISBL («ερευνητικός όμιλος»)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέγιστη εισφορά της Ένωσης για την πρώτη φάση των δραστηριοτήτων της ΚΚΥ2 ανέρχεται σε 470 000 000 EUR από το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεισφορές των άλλων μελών πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσες με τη συνεισφορά της Ένωσης·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της ΚΚΥ2, οι ετήσιοι λογαριασμοί της για το 2018 παρέχουν πιστή εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασης της ΚΚΥ2 την 31η Δεκεμβρίου 2018, των αποτελεσμάτων των πράξεών της, των ταμειακών ροών της και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις των δημοσιονομικών κανόνων της ΚΚΥ2 και σύμφωνα με τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής· παρατηρεί εξάλλου, ότι οι λογιστικοί κανόνες της ΚΚΥ2 βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα·

2.  σημειώνει ότι ο οριστικός προϋπολογισμός της ΚΚΥ2 για το οικονομικό έτος 2018 περιλάμβανε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ύψους 85 504 157 EUR και πιστώσεις πληρωμών ύψους 126 526 307 EUR·

3.  επισημαίνει ότι τα συνολικά ποσοστά εκτέλεσης των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό 2018 ανήλθαν σε 93 % και 83 % αντίστοιχα·

Πολυετής εκτέλεση του προϋπολογισμού στο πλαίσιο του εβδόμου προγράμματος-πλαισίου

4.  σημειώνει ότι η συνεισφορά της Ένωσης στην ΚΚΥ2 ανέρχεται σε 421 300 000 EUR από το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο, εκ των οποίων 19 100 000 EUR είναι συνεισφορές σε είδος, και ότι τα μέλη από τον βιομηχανικό και τον ερευνητικό όμιλο συνεισφέρουν με πόρους ύψους 442 500 000 EUR, εκ των οποίων 420 000 000 EUR είναι συνεισφορές σε είδος, στα έργα του έβδομου προγράμματος-πλαισίου που χρηματοδοτούνται από την ΚΚΥ2, και με 17 900 000 EUR σε μετρητά στις διοικητικές δαπάνες·

5.  όσον αφορά τον προϋπολογισμό της ΚΚΥ2 για το 2018 που διατίθεται για έργα του έβδομου προγράμματος-πλαισίου, το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 79,6 % λόγω των καθυστερήσεων στην υποβολή των δηλώσεων δαπανών για τα τρέχοντα έργα του έβδομου προγράμματος-πλαισίου·

Πολυετής εκτέλεση του προϋπολογισμού στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020»

6.  σημειώνει ότι η συνεισφορά της Ένωσης ανέρχεται σε 318 800 000 EUR από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και ότι τα μέλη από τον βιομηχανικό και τον ερευνητικό όμιλο συνεισφέρουν με πόρους ύψους 649 400 000 EUR, εκ των οποίων 1 800 000 EUR είναι συνεισφορές σε είδος, στα έργα του προγράμματος «Ορίζων 2020» που χρηματοδοτούνται από την ΚΚΥ2, με 7 700 000 EUR σε συνεισφορές σε είδος σε πρόσθετες δραστηριότητες και με 3 600 000 EUR σε συνεισφορές σε χρήμα στις διοικητικές δαπάνες·

7.  παρατηρεί ότι το χαμηλό επίπεδο των συνεισφορών σε είδος των μελών του κλάδου για επιχειρησιακές δραστηριότητες οφείλεται στο γεγονός ότι η ΚΚΥ2 τις πιστοποιεί μαζί με τις τελικές δηλώσεις δαπανών· ως εκ τούτου, η πιστοποίηση των περισσότερων από τις ανειλημμένες συνεισφορές σε είδος θα πραγματοποιηθεί αργότερα στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020» όταν πραγματοποιηθεί η τελική πληρωμή για τα έργα και έρθει η στιγμή της έκδοσης των πιστοποιητικών των οικονομικών καταστάσεων·

8.  παρατηρεί ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων ήταν 95,8 %, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των πιστώσεων πληρωμών ήταν 84,4 %· παρατηρεί ότι, μέχρι τα τέλη του 2018, είχαν πραγματοποιηθεί 29 πληρωμές για ενδιάμεσες και κυρίως για τελικές περιοδικές εκθέσεις, συνολικού ύψους 21 400 000 EUR· παρατηρεί ότι το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού (σε όρους πιστώσεων πληρωμών) ήταν 79,6 % (σε σύγκριση με 73,8 % το 2017)·

9.  παρατηρεί ότι, σε ό,τι αφορά τις πιστώσεις πληρωμών, πραγματοποιήθηκαν 19 προχρηματοδοτήσεις για τα έργα των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων του 2017 και του 2018, 11 πληρωμές για μελέτες και 2 για το Κοινό Κέντρο Ερευνών για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»· παρατηρεί επιπλέον ότι το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού (σε όρους πιστώσεων πληρωμών) ήταν 83,4 % (σε σύγκριση με 93,3 % το 2017)· σημειώνει ότι, όσον αφορά τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού ανήλθε σε 95,8 % (σε σύγκριση με 98,3 % το 2017), λόγω της έκβασης της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, στην οποία δεν καλύφθηκε ένα θέμα, καθώς και λόγω της καθυστέρησης στον σχεδιασμό της σύναψης συμβάσεων·

10.  παρατηρεί ότι η ΚΚΥ2 κατάρτισε σχέδιο δράσης που εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της ΚΚΥ2 κατά τη διάρκεια του Μαρτίου του 2018, το οποίο περιλαμβάνει ευρεία δέσμη δράσεων που καλείται να εφαρμόσει η ΚΚΥ2 και για την οποία έχουν ήδη ξεκινήσει ορισμένες δραστηριότητες· σημειώνει ότι η πλειονότητα των εν λόγω δράσεων προβλέπεται να εκτελεστεί το 2018 και το 2019, ενώ ένας μικρός αριθμός θα ληφθεί υπόψη για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού·

Επιδόσεις

11.  σημειώνει ότι η ΚΚΥ2 χρησιμοποιεί ορισμένα μέτρα ως βασικούς δείκτες επιδόσεων για να αξιολογείται η προστιθέμενη αξία που παρέχουν οι δραστηριότητές της, όπως η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, η ενεργειακή απόδοση των τελικών χρηστών, τα έξυπνα δίκτυα και η αποθήκευση· σημειώνει, επιπλέον, ότι η ΚΚΥ2 χρησιμοποιεί άλλα μέτρα όπως τα έργα επίδειξης τα οποία φιλοξενούνται σε κράτη μέλη και περιφέρειες που επωφελούνται από τα κονδύλια της Ένωσης· σημειώνει την αναθεώρηση των βασικών δεικτών επιδόσεων οι οποίοι είχαν εγκριθεί από την ΚΚΥ2 το 2018, λόγω της ουσιαστικής τεχνολογικής προόδου που σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια και των νέων εφαρμογών που έχουν αρχίσει να εμφανίζονται·

12.  παρατηρεί ότι η αναλογία κόστους διαχείρισης (διοικητικός/επιχειρησιακός προϋπολογισμός) παραμένει χαμηλότερη από 5 %, πράγμα που καταδεικνύει την μάλλον λιτή και αποτελεσματική οργανωτική διάρθρωση της ΚΚΥ2·

13.  σημειώνει την τιμή του αποτελέσματος μόχλευσης που ανέρχεται σε 1,36 σε σύγκριση με την απαίτηση του 0,56· σημειώνει, επιπλέον, ότι, εάν ληφθούν υπόψη οι συνεισφορές σε είδος όλων των ιδιωτικών εταίρων στα έργα, η μόχλευση ανήλθε σε 1,96·

14.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι όλες οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων δημοσιεύθηκαν και περατώθηκαν σύμφωνα με τα αντίστοιχα προγράμματα εργασίας και με βάση το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για το 2018, συμπεριλάμβαναν 20 θέματα·

15.  σημειώνει ότι, στο τέλος του 2018, η ΚΚΥ2 είχε 27 υπαλλήλους από 10 κράτη μέλη της ΕΕ και διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι υπάρχει ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στο προσωπικό (51 % άνδρες και 49 % γυναίκες)· σημειώνει επίσης ότι το 2018 το ποσοστό των γυναικών που συμμετείχαν σε έργα του προγράμματος «Ορίζων 2020» ήταν 31 %, ότι το 26 % των συντονιστών των προγραμμάτων ήταν γυναίκες, ότι το 22 % των μελών της ομάδας εκπροσώπων των κρατών μελών της ΚΚΥ2 ήταν γυναίκες και ότι το 33 % των μελών της επιστημονικής επιτροπής ήταν γυναίκες·

16.  επισημαίνει ότι η αποτελεσματική επικοινωνία αποτελεί ουσιαστική συνιστώσα των επιτυχημένων ενωσιακά χρηματοδοτούμενων έργων· θεωρεί σημαντικό να αυξηθούν η προβολή των επιτευγμάτων της ΚΚΥ και η διάδοση των πληροφοριών σχετικά με την προστιθέμενη αξία της· καλεί την ΚΚΥ2 να εφαρμόσει μια προορατική επικοινωνιακή πολιτική, διαχέοντας τα αποτελέσματα της έρευνάς της στο ευρύ κοινό, π.χ. κάνοντας χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή άλλων μέσων ενημέρωσης, με σκοπό να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τον αντίκτυπο της στήριξης της Ένωσης, με ιδιαίτερη έμφαση στη διείσδυση στην αγορά·

17.  παρατηρεί ότι, όσον αφορά τις μεταφορές, η ΚΚΥ2 στήριξε δραστηριότητες επίδειξης που αφορούσαν πάνω από 1 900 ελαφρά οχήματα, περισσότερα από 630 εκ των οποίων είχαν ήδη τεθεί σε λειτουργία το 2018· σημειώνει επίσης ότι η ΚΚΥ2 έχει επιδείξει 45 λεωφορεία τα οποία λειτουργούσαν σε 10 πόλεις της Ένωσης το 2018· σημειώνει με ικανοποίηση ότι η ανάπτυξη ηλεκτρικών λεωφορείων με κυψέλες καυσίμου μπορεί να θεωρηθεί υπερσύγχρονη σε παγκόσμιο επίπεδο και ότι έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο σε όλα τα έργα της ΚΚΥ2·

Εσωτερικός έλεγχος

18.  σημειώνει ότι το 2018 η ΚΚΥ2 ολοκλήρωσε την εφαρμογή όλων των σχεδίων δράσης με τα οποία δόθηκε συνέχεια στις συστάσεις σχετικά με τους ελέγχους της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου (IAS) που αφορούσαν τη διαχείριση των επιδόσεων και διενεργήθηκαν από την IAS το 2016, συμπεριλαμβανομένης μιας σύστασης για την αναθεώρηση του πολυετούς προγράμματος εργασίας και των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων· σημειώνει ότι, τον Ιανουάριο του 2018, η ΚΚΥ2 υπέβαλε στην IAS σχέδιο δράσης που αφορούσε τρεις συστάσεις που διατύπωσε η IAS όσον αφορά τον συντονισμό με την κεντρική υπηρεσία υποστήριξης (CSC) και την εφαρμογή των εργαλείων και υπηρεσιών της CSC· παρατηρεί ότι, στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης, η ΚΚΥ2 διοργάνωσε το πρώτο της εργαστήριο με την CSC· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, τον Δεκέμβριο του 2018, η ΚΚΥ2 υπέβαλε στην IAS για επανεξέταση όλα τα σχέδια δράσης που αφορούσαν τις συστάσεις της έκθεσης ελέγχου του 2017· σημειώνει, επίσης, με ικανοποίηση ότι το 2019 η IAS απέστειλε επιστολή στο διοικητικό συμβούλιο επιβεβαιώνοντας ότι όλες οι συστάσεις και τα σχέδια δράσης έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία·

19.  σημειώνει ότι η προσπάθεια για τη διενέργεια κατασταλτικών ελέγχων συνεχίστηκε με τη δρομολόγηση 141 ελέγχων για τις επιχορηγήσεις του έβδομου προγράμματος πλαισίου, εκ των οποίων ολοκληρώθηκαν 132 και οι υπόλοιποι προβλεπόταν να ολοκληρωθούν το πρώτο τρίμηνο του 2019, αντιπροσωπεύοντας σωρευτική κάλυψη λογιστικού ελέγχου ίση με το 23 % της αξίας των επικυρωμένων δηλώσεων δαπανών· παρατηρεί ότι το εναπομένον ποσοστό σφάλματος ήταν μικρότερο από 2 %· παρατηρεί ότι το 2018 δρομολογήθηκαν 14 νέοι έλεγχοι στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020»·

20.  παρατηρεί ότι η τελική αξιολόγηση της Επιτροπής σχετικά με την ΚΚΥ για την περίοδο μεταξύ 2008 και 2016 και η ενδιάμεση αξιολόγηση της ΚΚΥ2 που λειτουργεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», η οποία καλύπτει την περίοδο από το 2014 έως το 2016, υλοποιήθηκαν με σχέδιο δράσης που εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο τον Μάρτιο του 2018, πολλές από τις δράσεις του οποίου έχουν ήδη ξεκινήσει, με την προσδοκία να ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος από το 2018 έως το 2019, λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι ένας μικρός αριθμός δράσεων αναμένεται να υλοποιηθεί έως την επόμενη περίοδο προγραμματισμού·

Εσωτερικοί έλεγχοι

21.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ΚΚΥ2 καθιέρωσε διαδικασίες προληπτικού ελέγχου με βάση τις οικονομικές και επιχειρησιακές επισκοπήσεις και τους κατασταλτικούς ελέγχους σε δικαιούχους επιχορηγήσεων για το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο, τις ενδιάμεσες και τελικές πληρωμές και τις δηλώσεις δαπανών του προγράμματος «Ορίζων 2020», ενώ η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τους κατασταλτικούς ελέγχους· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το εναπομένον ποσοστό σφάλματος για τους κατασταλτικούς λογιστικούς ελέγχους στα τέλη του 2018 ήταν 1,10 % για το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο και 0,46 % για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», το οποίο το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν θεωρεί ουσιώδες·

22.  σημειώνει ότι το 2017, η ΚΚΥ2, από κοινού με την κοινή υπηρεσία ελέγχου της ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας της Επιτροπής (CAS), δρομολόγησε τον πρώτο κατασταλτικό έλεγχο επί τυχαίου δείγματος ενδιάμεσων δηλώσεων δαπανών στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020»· σημειώνει ότι η ΚΚΥ2 εφαρμόζει διαδικασίες προληπτικών ελέγχων οι οποίες βασίζονται σε εξέταση εγγράφων σε σχέση με χρηματοοικονομικές και επιχειρησιακές πτυχές· παρατηρεί ότι, όσον αφορά τις ενδιάμεσες και τελικές πληρωμές του έβδομου προγράμματος πλαισίου, η ΚΚΥ2 διενεργεί κατασταλτικούς ελέγχους στο επίπεδο των δικαιούχων, ενώ όσον αφορά τις δηλώσεις δαπανών των έργων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» υπεύθυνη για τους κατασταλτικούς ελέγχους είναι η CAS· σημειώνει, ωστόσο, με ανησυχία ότι, έως το τέλος του 2018, δεν είχαν ακόμα περατωθεί δύο έλεγχοι που είχαν ξεκινήσει το 2017 και ότι η ΚΚΥ2 δεν ολοκλήρωσε τους ελέγχους αυτούς λόγω των εν εξελίξει συζητήσεων με τους δικαιούχους που απαιτούσαν επίσης συντονισμό με άλλες υπηρεσίες της ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας για τη διασφάλιση συνεκτικών αποτελεσμάτων ελέγχου μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών.

23.  ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να αξιολογήσει την ορθότητα και την αξιοπιστία της μεθοδολογίας υπολογισμού και εκτίμησης των συνεισφορών σε είδος και επισημαίνει ότι η εν λόγω αξιολόγηση θα πρέπει να εκτιμά τον σχεδιασμό και την ευρωστία των κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή της διαδικασίας συνεισφορών σε είδος, προκειμένου να συμβάλει στη διαδικασία προγραμματισμού, υποβολής εκθέσεων και πιστοποίησης των συνεισφορών σε είδος.

(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 521/2008 του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2008, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» (ΕΕ L 153 της 12.6.2008, σ. 1).
(2) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 559/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» (ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 108).

Τελευταία ενημέρωση: 31 Ιουλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου