Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2019/2104(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0030/2020

Esitatud tekstid :

A9-0030/2020

Arutelud :

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0070

Vastuvõetud tekstid
PDF 149kWORD 50k
Neljapäev, 14. mai 2020 - Brüssel Lõplik väljaanne
2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõte
P9_TA(2020)0070A9-0030/2020
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 13. mai 2020. aasta otsus kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõtte 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2019/2104(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõtte 2018. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet ELi ühisettevõtete eelarveaasta 2018 kohta koos ühisettevõtete vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2020. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2018. aasta eelarve täitmisel (05763/2019 – C9‑0070/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 209,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 71,

–  võttes arvesse nõukogu 6. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 559/2014 kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõtte asutamise kohta(5), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta(6),

–  võttes arvesse komisjoni 13. märtsi 2019. aasta delegeeritud määrust (EL) 2019/887 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artiklis 71 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta(7),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0030/2020),

1.  annab heakskiidu kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõtte tegevdirektori tegevusele ühisettevõtte 2018. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõtte tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 426, 18.12.2019, lk 1.
(2) ELT C 426, 18.12.2019, lk 42.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) ELT L 169, 7.6.2014, lk 108.
(6) ELT L 38, 7.2.2014, lk 2.
(7) ELT L 142, 29.5.2019, lk 16.


2. Euroopa Parlamendi 13. mai 2020. aasta otsus kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõtte 2018. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2019/2104(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõte 2018. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet ELi ühisettevõtete eelarveaasta 2018 kohta koos ühisettevõtete vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2020. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2018. aasta eelarve täitmisel (05763/2019 – C9‑0070/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 209,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 71,

–  võttes arvesse nõukogu 6. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 559/2014 kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõtte asutamise kohta(5), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta(6),

–  võttes arvesse komisjoni 13. märtsi 2019. aasta delegeeritud määrust (EL) 2019/887 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artiklis 71 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta(7),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0030/2020),

1.  annab heakskiidu kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõtte 2018. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõtte tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 426, 18.12.2019, lk 1.
(2) ELT C 426, 18.12.2019, lk 42.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) ELT L 169, 7.6.2014, lk 108.
(6) ELT L 38, 7.2.2014, lk 2.
(7) ELT L 142, 29.5.2019, lk 16.


3. Euroopa Parlamendi 14. mai 2020. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on kütuseelementide ja vesiniku valdkonna ühisettevõtte 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2019/2104(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõtte 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0030/2020),

A.  arvestades, et Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõte (edaspidi „FCH“) asutati 2008. aasta mais nõukogu määrusega (EÜ) nr 521/2008(1) avaliku ja erasektori partnerlusena ajavahemikuks kuni 31. detsembrini 2017, et välja töötada turukõlblikke rakendusi ning toetada tööstuse püüdlusi kütuseelementide- ja vesinikutehnoloogiate kiireks kasutuselevõtmiseks; arvestades, et määrus (EÜ) nr 521/2008 tunnistati kehtetuks nõukogu määrusega (EL) nr 559/2014(2);

B.  arvestades, et määrusega (EL) nr 559/2014 loodi 2014. aasta mais kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõte (edaspidi „FCH2“) kui FCH asendaja ja õigusjärglane kuni 31. detsembrini 2024;

C.  arvestades, et FCHs osalesid liit, keda esindas Euroopa Komisjon, kütuseelementide ja vesiniku ühise tehnoloogiaalgatuse tööstusrühmitus ning teadusrühmitus N.ERGHY;

D.  arvestades, et FCH2s osalevad Euroopa Liit, keda esindab Euroopa Komisjon, New Energy World Industry AISBL (edaspidi „tööstusrühmitus“), mille uueks nimeks sai 2016. aastal Hydrogen Europe, ning mittetulundusühing New European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen AISBL (edaspidi „teadusrühmitus“);

E.  arvestades, et liidu maksimaalne toetus FCH2 esimese etapi tegevusele on 470 000 000 eurot seitsmendast raamprogrammist; arvestades, et muude liikmete osalus peab olema vähemalt võrdne liidu osalusega;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib, et FCH2 raamatupidamise aastaaruannet käsitleva kontrollikoja aruande (edaspidi „kontrollikoja aruanne“) kohaselt annab 2018. aasta raamatupidamise aruanne kõigis olulistes aspektides õiglase pildi FCH2 finantsolukorrast 31. detsembri 2018. aasta seisuga ning finantstulemustest, rahavoogudest ja netovara muutustest sel kuupäeval lõppenud aastal vastavalt FCH2 finantsmäärusele ja komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud arvestuseeskirjadele; märgib lisaks, et FCH2 raamatupidamiseeskirjad põhinevad rahvusvaheliselt tunnustatud avaliku sektori raamatupidamisstandarditel;

2.  võtab teadmiseks, et FCH2 2018. aasta lõplik eelarve sisaldas 85 504 157 euro ulatuses kulukohustuste assigneeringuid ja 126 526 307 euro ulatuses maksete assigneeringuid;

3.  märgib, et 2018. aasta kulukohustuste ja maksete assigneeringute kasutusmäärad olid vastavalt 93 % ja 83 %;

Mitmeaastane eelarve täitmine seitsmenda raamprogrammi raames

4.  märgib, et FCH2 raames on liidu toetus 421 300 000 eurot seitsmendast raamprogrammist, sealhulgas 19 100 000 euro suurune mitterahaline osalus, ning tööstus- ja teadusrühmituste liikmed panustavad 442 500 000 eurot, millest 420 000 000 eurot on mitterahaline osalus FCH2 kaudu rahastatavates seitsmenda raamprogrammi projektides, ja 17 900 000 eurot on ette nähtud halduskulude katteks;

5.  seitsmenda raamprogrammi projektide jaoks ette nähtud FCH2 2018. aasta eelarve puhul oli maksete assigneeringute täitmise määr 79,6 %, mis on tingitud pooleli olevate seitsmenda raamprogrammi projektide maksetaotluste hilisest esitamisest;

Mitmeaastane eelarve täitmine programmi „Horisont 2020“ raames

6.  märgib, et FCH2 raames on liidu toetus programmist „Horisont 2020“ 318 800 000 eurot ning tööstusrühmituse ja teadusrühmituse liikmed panustavad 649 400 000 eurot, millest 1 800 000 eurot on mitterahaline osalus FCH2 kaudu rahastatavates programmi „Horisont 2020“ projektides, 7 700 000 eurot on mitterahaline osalus lisategevustes ja 3 600 000 eurot on rahaline toetus halduskuludeks;

7.  märgib, et tööstusrühmituse liikmete väike mitterahaline osalus põhitegevuses on tingitud asjaolust, et FCH2 kinnitab need koos lõplike kulutaotlustega; seetõttu kinnitatakse enamik kulukohustustega seotud mitterahalisest osalusest hiljem programmi „Horisont 2020“ raames, kui tehakse projektide lõppmakseid ja esitatakse finantsaruande õigsust kinnitavad kontrollitõendid;

8.  võtab teadmiseks, et kulukohustuste assigneeringute kasutusmäär oli 95,8 % ning maksete assigneeringute kasutusmäär oli 84,4 %; märgib, et seitsmenda raamprogrammi osas tehti 2018. aasta lõpus 29 makset (seoses vahe- ja peamiselt lõpparuannetega) kogusummas 21 400 000 eurot; märgib, et eelarve täitmise määr (maksete assigneeringute osas) oli 79,6 % (võrreldes 73,8 %-ga 2017. aastal);

9.  märgib, et programmi „Horisont 2020“ maksete assigneeringute osas tehti 2017. aasta ja 2018. aasta projektikonkursi alusel rakendatavate projektide eelmakseteks 19 makset ning veel 11 makset uuringute ja 2 Teadusuuringute Ühiskeskuse jaoks; märgib ühtlasi, et eelarve täitmise määr (maksete osas) oli 83,4 % (võrreldes 93,3 %-ga 2017. aastal); märgib, et kulukohustuste assigneeringute osas oli eelarve täitmise määr 95,8 % (võrreldes 98,3 %-ga 2017. aastal), mis oli tingitud projektikonkursi tulemusest, mille kohaselt ei olnud hõlmatud üks teema, ning viivitusest hangete kavandamisel;

10.  märgib, et FCH2 koostas tegevuskava, mille FCH2 juhatus 2018. aasta märtsis heaks kiitis ja mis sisaldab suurt hulka FCH2 rakendatavaid meetmeid, mille jaoks on juba algatatud teatav hulk tegevusi; märgib, et enamik neist tegevustest on kavas läbi viia 2018. ja 2019. aastal, samas kui mõnda neist kaalutakse järgmisel programmitöö perioodil;

Tulemuslikkus

11.  märgib, et FCH2 kasutab oma tegevuse lisaväärtuse hindamiseks võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajatena teatavaid tegevusvaldkondi, näiteks taastuvenergiat, lõpptarbija energiatõhusust, arukaid võrke ja salvestamist; märgib lisaks, et FCH2 kasutab ka muid meetmeid, nagu näidisprojektide läbiviimine liikmesriikides ja piirkondades, mis saavad toetust liidu vahenditest; märgib ära FCH2 poolt 2018. aastal heaks kiidetud peamiste tulemusnäitajate läbivaatamise, tingituna viimaste aastate märkimisväärsest tehnoloogilisest arengust ja uutest rakendustest, mida on hakatud kasutama;

12.  märgib, et halduskulude osakaal (haldus- ja tegevuseelarve) jääb alla 5 %, mis viitab sellele, et FCH2 organisatsiooniline struktuur on suhteliselt optimaalne ja tõhus;

13.  võtab teadmiseks, et 2018. aasta finantsvõimenduse väärtus oli 1,36 võrreldes nõutud 0,56-ga; märgib lisaks, et võttes arvesse kõigi erasektori partnerite mitterahalist osalust projektides, ulatus finantsvõimendus 1,96‑ni;

14.  väljendab heameelt asjaolu üle, et kõik konkursikutsed avaldati ja lõpetati kooskõlas vastavate töökavade ja 2018. aasta tööprogrammiga, hõlmates 20 teemat;

15.  märgib, et 2018. aasta lõpus oli ühisettevõttes FCH2 27 töötajat 10 liikmesriigist, ning märgib rahuloluga, et töötajate hulgas valitseb sooline tasakaal (51 % mehi ja 49 % naisi); märgib samuti, et 2018. aastal olid programmi „Horisont 2020“ projektides osalejatest 31 % naised, et 26 % programmi koordinaatoritest olid naised, et 22 % FCH2 liikmesriikide esindajate rühma liikmetest olid naised ning et 33 % teaduskomitee liikmetest olid naised;

16.  märgib, et tulemuslik teabevahetus on edukate liidu rahastatavate projektide ülioluline osa; peab oluliseks suurendada FCH saavutuste nähtavust ning levitada teavet selle lisaväärtuse kohta; kutsub FCH2 üles järgima proaktiivset kommunikatsioonipoliitikat, levitades oma teadusuuringute tulemusi üldsusele, näiteks sotsiaalmeedia või muude meediakanalite kaudu, et suurendada üldsuse teadlikkust liidu toetuse mõjust, pöörates erilist tähelepanu turuleviimisele;

17.  märgib, et transpordisektoris toetas FCH2 rohkem kui 1900 kergeveoki tutvustamistegevust ning et enam kui 630 neist olid 2018. aastal juba kasutusel; märgib samuti, et FCH2 on tutvustanud 45 bussi, mis 2018. aastal tegutsesid ELi 10 linnas; märgib rahuloluga, et kütuseelementidel põhinevate elektribusside kasutuselevõttu võib lugeda tipptasemeks kogu maailmas ning et see on märkimisväärses osas saavutatud FCH2 projektide kaudu;

Siseaudit

18.  märgib, et 2018. aastal viis FCH2 lõpule kõigi tegevuskavade rakendamise, võttes arvesse siseauditi talituse poolt 2016. aastal läbi viidud tulemusjuhtimise auditite raames esitatud soovitusi, sealhulgas soovitust mitmeaastase tööprogrammi ning strateegiliste ja tegevuseesmärkide läbivaatamise kohta; märgib, et 2018. aasta jaanuaris esitas FCH2 siseauditi talitusele tegevuskava seoses siseauditi talituse esitatud kolme soovitusega koordineerimise kohta keskse tugiteenistusega ning keskse tugiteenistuse vahendite ja teenuste rakendamise kohta; võtab teadmiseks, et osana tegevuskavast korraldas FCH2 oma esimese seminari koos keskse tugiteenistusega; väljendab heameelt asjaolu üle, et FCH2 esitas 2018. aasta detsembris läbivaatamiseks kõik tegevuskavad, mis käsitlevad siseauditi talituse 2017. aasta auditiaruandes esitatud soovitusi; märgib lisaks rahuloluga, et siseauditi talitus saatis 2019. aastal juhatusele kirja, milles kinnitas, et kõik soovitused ja tegevuskavad on edukalt rakendatud;

19.  märgib, et järelauditit jätkati, algatades seitsmenda raamprogrammi toetuste puhul 141 auditit, millest 132 viidi lõpule ja ülejäänud viiakse lõpule 2019. aasta esimeses kvartalis, mis tähendab, et audit hõlmab kokku 23 % kinnitatud väljamaksetaotluste väärtusest; märgib, et jääkvigade määr oli alla 2 %; märgib, et 2018. aastal käivitati programmi „Horisont 2020“ jaoks 14 uut auditit;

20.  märgib, et läbi on viidud komisjoni lõplik hindamine FCH suhtes ajavahemikul 2008–2016 ja programmi „Horisont 2020“ raames tegutseva FCH2 vahehindamine, mis hõlmab ajavahemikku 2014–2016, et ühisettevõtte juhatus kinnitas 2018. aasta märtsis tegevuskava, millest on juba alustatud mitmeid meetmeid, ning eeldatavasti viiakse enamik programmist ajavahemikul 2018–2019 lõpule, kuid et tuleb võtta arvesse, et mõned meetmed rakendatakse ilmselt järgmisel programmitöö perioodil;

Sisekontroll

21.  väljendab heameelt selle üle, et FCH2 on kehtestanud finants- ja tegevusalaste dokumentide kontrollil põhinevad eelkontrollimenetlused ning seitsmenda raamprogrammi vahe- ja lõppmaksete saajate ja programmi „Horisont 2020“ projektikulude väljamaksetaotluste järelauditid, ning et järelauditite eest on vastutav komisjon; väljendab heameelt asjaolu üle, et järelauditite allesjäänud veamäär 2018. aasta lõpus oli seitsmenda raamprogrammi projektide puhul 1,10 % ja programmi „Horisont 2020“ projektide puhul 0,46 %, mida kontrollikoda ei lugenud oluliseks veamääraks;

22.  märgib, et 2017. aastal algatas FCH2 koos komisjoni teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraadi ühise audititalitusega esimese järelauditi, mis käsitles programmi „Horisont 2020“ vahemaksetaotluste juhuslikku valimit; märgib, et FCH2 on loonud finants- ja tegevusalaste dokumentide kontrollil põhinevad eelkontrollimenetlused; märgib, et seitsmenda raamprogrammi vahe- ja lõppmaksete puhul teeb FCH2 järelauditeid toetusesaajate juures, programmi „Horisont 2020“ projektide väljamaksetaotluste järelauditite eest vastutab aga komisjoni ühine audititeenistus; märgib siiski murelikult, et 2018. aasta lõpuks oli 2017. aastal algatatud kaks avatud auditit ja FCH2 ei lõpetanud neid auditeid toetusesaajatega peetavate arutelude tõttu, mis nõudsid kooskõlastamist ka teiste teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraadi talitustega, et tagada eri sidusrühmade audititulemuste sidusus;

23.  palub kontrollikojal hinnata mitterahalise osaluse arvutamise ja hindamise metoodika korrektsust ja usaldusväärsust ning seda, et hindamise käigus hinnatakse mitterahalise osaluse menetluse rakendamise suuniste ülesehitust ja usaldusväärsust, et aidata kaasa mitterahalise osaluse kavandamis-, aruandlus- ja sertifitseerimisprotsessile.

(1) Nõukogu 30. mai 2008. aasta määrus (EÜ) nr 521/2008, millega luuakse kütuseelementide ja vesiniku valdkonna ühisettevõte (ELT L 153, 12.6.2008, lk 1).
(2) Nõukogu 6. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 559/2014 kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teise ühisettevõtte asutamise kohta (ELT L 169, 7.6.2014, lk 108).

Viimane päevakajastamine: 31. juuli 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika