Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2019/2104(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0030/2020

Pateikti tekstai :

A9-0030/2020

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0070

Priimti tekstai
PDF 163kWORD 52k
Ketvirtadienis, 2020 m. gegužės 14 d. - Briuselis Galutinė teksto versija
2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė
P9_TA(2020)0070A9-0030/2020
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2019/2104(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES bendrųjų įmonių kartu su bendrųjų įmonių atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Bendroji įmonė įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05763/2019 – C9-0070/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 209 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 71 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 559/2014, kuriuo įsteigiama II kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė(5), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje(6),

–  atsižvelgdamas į 2019 m. kovo 13 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/887 dėl viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigų, nurodytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 71 straipsnyje, pavyzdinio finansinio reglamento(7),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0030/2020),

1.  patvirtina II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės vykdomajam direktoriui, kad bendrosios įmonės 2018 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 426, 2019 12 18, p. 1.
(2) OL C 426, 2019 12 18, p. 42.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 169, 2014 6 7, p. 108.
(6) OL L 38, 2014 2 7, p. 2.
(7) OL L 142, 2019 5 29, p. 16.


2. 2020 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2019/2104(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2018 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES bendrųjų įmonių kartu su bendrųjų įmonių atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Bendroji įmonė įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05763/2019 – C9-0070/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 209 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 71 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 559/2014, kuriuo įsteigiama II kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė(5), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje(6),

–  atsižvelgdamas į 2019 m. kovo 13 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/887 dėl viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigų, nurodytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 71 straipsnyje, pavyzdinio finansinio reglamento(7),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0030/2020),

1.  pritaria II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2018 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 426, 2019 12 18, p. 1.
(2) OL C 426, 2019 12 18, p. 42.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(5) OL L 169, 2014 6 7, p. 108.
(6) OL L 38, 2014 2 7, p. 2.
(7) OL L 142, 2019 5 29, p. 16.


3. 2020 m. gegužės 14 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2019/2104(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0030/2020),

A.  kadangi Kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė (toliau – KEV BĮ) įsteigta 2008 m. gegužės mėn. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 521/2008(1) kaip viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įmonė, turinti veikti iki 2017 m. gruodžio 31 d., siekiant kurti rinkai tinkamus produktus ir taip palengvinti papildomas pramonės pastangas sparčiai diegti kuro elementų ir vandenilio technologijas; kadangi Reglamentas (EB) Nr. 521/2008 buvo panaikintas Tarybos reglamentu (ES) Nr. 559/2014(2);

B.  kadangi Reglamentu (ES) Nr. 559/2014 nustatyta, kad iki 2024 m. gruodžio 31 d. KEV BĮ pakeičiama 2014 m. gegužės mėn. įsteigta II kuro elementų ir vandenilio bendrąja įmone (toliau – II KEV BĮ);

C.  kadangi KEV BĮ narės steigėjos yra Sąjunga, atstovaujama Komisijos, Kuro elementų ir vandenilio bendros technologijų iniciatyvos pramonės grupė ir mokslinių tyrimų grupė „N.ERGHY“;

D.  kadangi II KEV BĮ narės steigėjos yra Sąjunga, atstovaujama Komisijos, naujoji pasaulio energetikos pramonės grupė AISBL (toliau – Pramonės grupė), 2016 m. pervadinta į „Hydrogen Europe“, ir naujoji Europos kuro elementų ir vandenilio mokslinių tyrimų grupė AISBL (toliau – Mokslinių tyrimų grupė);

E.  kadangi didžiausias Sąjungos įnašas į II KEV BĮ pirmąjį veiklos etapą yra 470 000 000 EUR iš Septintosios bendrosios programos lėšų; kadangi kitų narių įnašai turi būti ne mažesni už Sąjungos įnašą;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  pažymi, kad Audito Rūmų ataskaitoje dėl II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2018 m. metinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) nustatyta, jog II KEV BĮ metinėse ataskaitose jos finansinė būklė 2018 m. gruodžio 31 d. ir su tą dieną pasibaigusiais metais susijusių operacijų, pinigų srautų rezultatai ir grynojo turto pokyčiai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalaujama jos finansiniame reglamente ir Komisijos apskaitos pareigūno patvirtintose apskaitos taisyklėse; be to, pažymi, kad II KEV BĮ apskaitos taisyklės grindžiamos tarptautiniu mastu pripažintais viešojo sektoriaus apskaitos standartais;

2.  pažymi, kad II KEV BĮ galutinį 2018 finansinių metų biudžetą sudarė 85 504 157 EUR įsipareigojimų asignavimų ir 126 526 307 EUR mokėjimų asignavimų;

3.  pažymi, kad 2018 m. įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų biudžeto vykdymas siekė atitinkamai 93 proc. ir 83 proc.;

Daugiametis biudžeto vykdymas pagal Septintąją bendrąją programą

4.  pažymi, kad Sąjungos įnašas II KEV BĮ iš Septintosios bendrosios programos yra 421 300 000 EUR, įskaitant 19 000 000 EUR vertės nepiniginį įnašą, o pramonės ir mokslinių tyrimų grupių nariai skyrė 442 500 000 EUR vertės išteklių, iš kurių 420 000 000 sudarė nepiniginiai įnašai II KEV BĮ finansuojamiems projektams pagal Septintąją bendrąją programą ir 17 900 000 EUR piniginis įnašas administracinėms išlaidoms;

5.  kiek tai susiję su II KEV BĮ 2018 m. biudžetu, skirtu Septintosios bendrosios programos projektams, mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 79,6 proc. dėl vėlavimo pateikti įgyvendinamų Septintosios bendrosios programos projektų išlaidų deklaracijas;

Daugiametis biudžeto vykdymas pagal programą „Horizontas 2020“

6.  pažymi, kad Sąjungos įnašas II KEV BĮ iš programos „Horizontas 2020“ yra 318 800 000 EUR, o pramonės ir mokslinių tyrimų grupių nariai skyrė 649 400 000 EUR vertės išteklių, iš kurių 1 800 000 sudarė nepiniginiai įnašai į II KEV BĮ finansuojamus projektus pagal programą „Horizontas 2020“, 7 700 000 EUR – nepiniginiai įnašai papildomai veiklai ir 3 600 000 EUR piniginiai įnašai administracinėms išlaidoms;

7.  pastebi, kad pramonės sektoriaus narių pagrindinei veiklai skirtų nepiniginių įnašų lygis yra žemas dėl to, kad II KEV BĮ juos patvirtina kartu su galutiniais prašymais atlyginti išlaidas; todėl didžioji įsipareigotų nepiniginių įnašų dalis vykdant programą „Horizontas 2020“ bus patvirtinta vėliau, kai bus atliktas galutinis mokėjimas už projektus ir pateikti finansinių ataskaitų sertifikatai;

8.  pažymi, kad įsipareigojimų asignavimų panaudojimo lygis sudarė 95,8 proc., o mokėjimų asignavimų – 84,4 proc. pažymi, kad 2018 m. pagal Septintąją bendrąją programą atlikti 29 mokėjimai už tarpines ir daugiausia galutines periodines ataskaitas iš viso sudarė 21 400 000 EUR; pažymi, kad biudžeto vykdymo rodiklis (mokėjimo asignavimai) buvo 79,6 proc. (palyginti su 73,8 proc. 2017 m.);

9.  pažymi, kad mokėjimų asignavimų srityje pagal programą „Horizontas 2020“ atlikta 19 išankstinio finansavimo mokėjimų už projektus pagal 2017 m. ir 2018 m. kvietimus teikti pasiūlymus, įvykdyta 11 mokėjimų už tyrimus ir 2 – Jungtiniam tyrimų centrui; be to, pažymi, kad biudžeto vykdymo rodiklis (mokėjimai) siekė 83,4 proc. (palyginti su 93,3 proc. 2017 m.); pažymi, kad biudžeto vykdymas įsipareigojimų srityje siekė 95,8 proc. (palyginti su 98,3 proc. 2017 m.); tai lėmė kvietimų teikti paraiškas rezultatai (viena sritis nebuvo įtraukta) ir viešojo pirkimo planavimo vėlavimas;

10.  pažymi, kad II KEV BĮ parengė veiksmų planą, kurį II KEV BĮ valdyba patvirtino 2018 m. kovo mėn. ir kuris apima didelį spektrą veiksmų, kuriuos II KEV BĮ planuoja įgyvendinti (keletas numatytų veiksmų jau pradėti vykdyti); pažymi, kad didžioji tų veiksmų dalis turi būti įgyvendinta 2018 ir 2019 m., o kelių veiksmų įgyvendinimas bus perkeltas į kitą programavimo laikotarpį;

Veiklos rezultatai

11.  pažymi, kad II KEV BĮ, vertindama savo veiklos pridėtinę vertę (pavyzdžiui, atsinaujinančiosios energijos, galutinio energijos vartojimo efektyvumo, pažangiųjų tinklų ir energijos kaupimo srityse), tam tikras priemones naudoja kaip veiklos rodiklius; taip pat pažymi, kad II KEV BĮ naudoja ir kitas priemones, pavyzdžiui, vykdo parodomuosius projektus valstybėse narėse ir regionuose, gaunančiuose lėšų iš Sąjungos fondų; atkreipia dėmesį į 2018 m. II KEV BĮ patvirtintą pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių peržiūrą dėl pastaraisiais metais padarytos didelės technologinės pažangos ir naujų taikomųjų programų, kurios jau pradėtos naudoti;

12.  atkreipia dėmesį į tai, kad valdymo išlaidų santykis (administracinis ir veiklos biudžetas) išlieka mažesnis negu 5 proc., o tai rodo, kad II KEV BĮ organizacinė struktūra yra gana paprasta ir efektyvi;

13.  pažymi, kad 2018 m. sverto poveikio vertė buvo 1,36 ir viršijo reikalaujamą 0,56 vertę; be to, pažymi, kad jei atsižvelgtume į visų privačių partnerių nepiniginius įnašus į projektus, sverto poveikis siektų 1,96;

14.  palankiai vertina tai, kad visi kvietimai teikti pasiūlymus buvo paskelbti ir užbaigti laikantis atitinkamų darbo planų ir 2018 m. metinės darbo programos; į juos buvo įtraukta 20 temų;

15.  pažymi, kad 2018 m. pabaigoje II KEV BĮ dirbo 27 darbuotojai iš 10 valstybių narių, ir džiaugiasi galėdamas pažymėti, kad pasiekta darbuotojų lyčių pusiausvyra (51 proc. vyrų ir 49 proc. moterų); taip pat pažymi, kad 2018 m. programos „Horizontas 2020“ projektuose dalyvavo 31 proc. moterų, 26 proc. programų koordinatorių buvo moterys, 22 proc. II KEV BĮ valstybių narių atstovų grupės narių buvo moterys ir 33 proc. mokslinio komiteto narių sudarė moterys;

16.  pažymi, kad veiksminga komunikacija yra esminė sėkmingų Sąjungos finansuojamų projektų dalis; mano, kad svarbu didinti KEV BĮ pasiekimų matomumą ir skleisti informaciją apie jos pridėtinę vertę; ragina II KEV BĮ vykdyti aktyvią komunikacijos politiką ir skleisti savo mokslinių tyrimų rezultatus plačiajai visuomenei, pvz., per socialinę žiniasklaidą ar kitas žiniasklaidos priemones, ir taip siekti didinti visuomenės informuotumą apie Sąjungos paramos poveikį, ypatingą dėmesį skiriant taikymui rinkoje;

17.  pažymi, kad transporto srityje II KEV BĮ rėmė demonstracinę veiklą, susijusią su daugiau kaip 1 900 lengvųjų transporto priemonių, iš kurių daugiau kaip 630 jau buvo naudojamos 2018 m.; taip pat pažymi, kad II KEV BĮ 2018 m. pademonstravo 45 autobusus, naudojamus 10 Sąjungos miestų; džiaugdamasis pažymi, kad elektrinių kuro elementus naudojančių autobusų diegimas gali būti laikomas naujausia technologija pasaulyje ir kad įgyvendinant II KEV BĮ projektus padaryta reikšminga pažanga;

Vidaus auditas

18.  pažymi, kad 2018 m. II KEV BĮ baigė įgyvendinti visus veiksmų planus, parengtus siekiant vykdyti rekomendacijas dėl Vidaus audito tarnybos (VAT) 2016 m. atliktų veiklos rezultatų valdymo auditų, įskaitant rekomendaciją dėl daugiametės darbų programos peržiūros ir strateginių bei veiklos tikslų; pažymi, kad 2018 m. sausio mėn. II KEV BĮ vidaus audito tarnybai pateikė veiksmų planą, susijusį su trimis VAT pateiktomis rekomendacijomis dėl koordinavimo su centriniu pagalbos skyriumi ir jo priemonių bei paslaugų diegimo; pažymi, kad II KEV BĮ surengė pirmą praktinį seminarą su centriniu pagalbos skyriumi (kaip numatyta veiksmų plane); palankiai vertina tai, kad 2018 m. gruodžio mėn. II KEV BĮ pateikė VAT peržiūrėti visus veiksmų planus, kuriais įgyvendinamos 2017 m. audito ataskaitoje pateiktos rekomendacijos; be to, džiaugdamasis pažymi, kad 2019 m. VAT nusiuntė raštą valdybai, kuriame patvirtino, jog visos rekomendacijos ir veiksmų planai buvo sėkmingai įgyvendinti;

19.  pažymi, kad buvo toliau atliekami ex post auditai – pradėtas 141 Septintosios bendrosios programos auditas, iš kurių 132 buvo užbaigti, o likę turėjo būti užbaigti pirmą 2019 m. ketvirtį; bendra auditų aprėptis sudarė 23 proc. patvirtintų išlaidų deklaracijų vertės; pažymi kad likutinis klaidų lygis buvo mažesnis negu 2 proc.; pažymi, kad 2018 m. buvo pradėta 14 naujų su programa „Horizontas 2020“ susijusių auditų;

20.  pažymi, kad buvo atliktas Komisijos galutinis KEV BĮ 2008–2016 m. laikotarpio veiklos vertinimas ir tarpinis pagal programą „Horizontas 2020“ veikiančios II KEV BĮ 2014–2016 m. laikotarpio vertinimas, o 2018 m. kovo mėn. valdyba patvirtino veiksmų planą, kuriame numatyti keli veiksmai jau pradėti, ir tikimasi, kad didžioji programos dalis bus užbaigta 2018–2019 m., tačiau atsižvelgiama į tai, kad keli veiksmai numatyti įgyvendinti kitu programavimo laikotarpiu;

Vidaus kontrolė

21.  palankiai vertina tai, kad II KEV BĮ įdiegė finansinių ir pagrindinės veiklos dokumentų peržiūra ir dotacijų gavėjų ex post auditais grindžiamas Septintosios bendrosios programos biudžeto tarpinių ir galutinių mokėjimų bei programos „Horizontas 2020“ projektų išlaidų deklaracijų ex ante kontrolės procedūras, o Komisija atsako už ex post auditus; palankiai vertina tai, kad 2018 m. likutinis klaidų lygis atlikus ex post auditus buvo 1,10 proc. Septintosios bendrosios programos projektų atveju ir 0,46 proc. programos „Horizontas 2020“ projektų atveju, ir kad jis, Audito Rūmų nuomone, yra mažesnis už reikšmingumo lygį;

22.  pažymi, kad 2017 m. II KEV BĮ kartu su Komisijos Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio direktorato bendra audito tarnyba pradėjo pirmąjį atsitiktinės imties programos „Horizontas 2020“ tarpinių išlaidų deklaracijų ex post auditą; pažymi, kad II KEV BĮ įdiegė ex ante kontrolės procedūras, paremtas finansinių ir veiklos dokumentų peržiūra; pažymi, kad tarpinių ir galutinių mokėjimų pagal Septintąją bendrąją programą ex post auditus dotacijų gavėjų įstaigose atlieka II KEV BĮ, o Komisijos Bendra audito tarnyba yra atsakinga už pagal programą „Horizontas 2020“ vykdomų projektų išlaidų deklaracijų ex post auditą; vis dėlto susirūpinęs pažymi, kad 2018 m. pabaigoje dar nebuvo užbaigti du 2017 m. pradėti auditai, o II KEV BĮ šių auditų negalėjo užbaigti dėl vykstančių ginčų su paramos gavėjais, dėl kurių taip pat reikėjo koordinuoti veiksmus su kitomis Mokslinių tyrimų ir inovacijų GD tarnybomis, kad būtų užtikrinti nuoseklūs susijusių šalių audito rezultatai;

23.  prašo Audito Rūmų įvertinti nepiniginių įnašų apskaičiavimo ir vertinimo metodikos tinkamumą ir patikimumą ir nustatyti, kad atliekant vertinimą būtų įvertinama gairių dėl nepiniginio įnašo procedūros įgyvendinimo struktūra ir patikimumas, siekiant padėti planuoti nepiniginius įnašus, teikti apie juos ataskaitas ir juos sertifikuoti.

(1) 2008 m. gegužės 30 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 521/2008, įsteigiantis Kuro elementų ir vandenilio bendrąją įmonę (OL L 153, 2008 6 12, p. 1).
(2) 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 559/2014, kuriuo įsteigiama 2 kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė (OL L 169, 2014 6 7, p. 108).

Atnaujinta: 2020 m. liepos 31 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika