Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2104(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0030/2020

Ingivna texter :

A9-0030/2020

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P9_TA(2020)0070

Antagna texter
PDF 150kWORD 50k
Torsdagen den 14 maj 2020 - Bryssel Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet 2018: Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2
P9_TA(2020)0070A9-0030/2020
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 13 maj 2020 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 för budgetåret 2018 (2019/2104(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 för budgetåret 2018,

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om EU:s gemensamma företag för budgetåret 2018, med de gemensamma företagens svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2018 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2020 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2018 (05763/2019 – C9-0070/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 209,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 71,

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 559/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2(5), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 av den 30 september 2013 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/887 av den 13 mars 2019 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 71 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046(7),

–  med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0030/2020).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 ansvarsfrihet för genomförandet av det gemensamma företagets budget för budgetåret 2018.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 426, 18.12.2019, s. 1.
(2) EUT C 426, 18.12.2019, s. 42.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 169, 7.6.2014, s. 108.
(6) EUT L 38, 7.2.2014, s. 2.
(7) EUT L 142, 29.5.2019, s. 16.


2. Europaparlamentets beslut av den 13 maj 2020 om avslutande av räkenskaperna för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 för budgetåret 2018 (2019/2104(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 för budgetåret 2018,

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om EU:s gemensamma företag för budgetåret 2018, med de gemensamma företagens svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2018 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2020 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2018 (05763/2019 – C9-0070/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 209,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 71,

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 559/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2(5), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 av den 30 september 2013 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/887 av den 13 mars 2019 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 71 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046(7),

–  med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0030/2020).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 för budgetåret 2018.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 426, 18.12.2019, s. 1.
(2) EUT C 426, 18.12.2019, s. 42.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 169, 7.6.2014, s. 108.
(6) EUT L 38, 7.2.2014, s. 2.
(7) EUT L 142, 29.5.2019, s. 16.


3. Europaparlamentets resolution av den 14 maj 2020 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 för budgetåret 2018 (2019/2104(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 för budgetåret 2018,

–  med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0030/2020), och av följande skäl:

A.  Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (nedan kallat FCH) bildades i maj 2008 som ett offentligt-privat partnerskap genom rådets förordning (EG) nr 521/2008(1) för perioden fram till den 31 december 2017 för att fokusera på att utveckla marknadstillämpningar och underlätta ytterligare insatser från näringslivet för en snabb utveckling av bränslecells- och vätgasteknik. Förordning (EG) nr 521/2008 upphävdes genom rådets förordning (EU) nr 559/2014(2).

B.  Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 (nedan kallat FCH2) inrättades genom rådets förordning (EU) nr 559/2014 i maj 2014 för att ersätta FCH fram till den 31 december 2024.

C.  FCH:s medlemmar var unionen, företrädd av kommissionen, näringslivsgruppen Fuel Cell and Hydrogen Joint Technology Initiative Industry Grouping och forskningsgruppen N.ERGHY.

D.  FCH2:s medlemmar är unionen, företrädd av kommissionen, näringslivsgruppen New Energy World Industry Grouping AISBL, vilken 2016 bytte namn till Hydrogen Europe, samt forskningsgruppen New European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen AISBL.

E.  Det maximala bidraget från unionen till FCH2:s första verksamhetsfas är 470 000 000 EUR från det sjunde ramprogrammet. Bidragen från de övriga medlemmarna måste vara minst lika stora som unionens bidrag.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten i sin rapport om årsredovisningen för FCH2 anser att räkenskaperna för 2018 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av FCH2:s finansiella ställning per den 31 december 2018, det finansiella resultatet, kassaflödena och förändringarna i nettotillgångar för det budgetår som slutade detta datum, i enlighet med FCH2:s budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens räkenskapsförare. Parlamentet noterar dessutom att FCH2:s redovisningsregler baseras på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för den offentliga sektorn.

2.  Europaparlamentet noterar att FCH2:s slutliga budget för budgetåret 2018 innehöll åtagandebemyndiganden på 85 504 157 EUR och betalningsbemyndiganden på 126 526 307 EUR.

3.  Europaparlamentet noterar att det övergripande budgetgenomförandet 2018 för åtagande- och betalningsbemyndiganden uppgick till 93 % respektive 83 %.

Genomförandet av den fleråriga budgeten inom det sjunde ramprogrammet

4.  Europaparlamentet noterar att unionens bidrag till FCH2 är 421 300 000 EUR från sjunde ramprogrammet, inklusive 19 100 000 i naturabidrag och att medlemmarna i näringslivs- och forskningsgrupperna bidrar med resurser på omkring 442 500 000 EUR, vilket omfattar 420 000 000 EUR i naturabidrag till de projekt inom sjunde ramprogrammet som finansieras av FCH2 och 17 900 000 EUR i kontanter till administrativa kostnader.

5.  När det gäller FCH2:s budget för 2018 som finns tillgänglig för projekt inom sjunde ramprogrammet var genomförandegraden för betalningsbemyndiganden 79,6 % på grund av förseningar i inlämning av ersättningsanspråk för pågående projekt inom sjunde ramprogrammet.

Genomförandet av den fleråriga budgeten inom Horisont 2020

6.  Europaparlamentet noterar att unionens bidrag till FCH2 från Horisont 2020 är 318 800 000 EUR, och att medlemmarna i näringslivs- och forskningsgrupperna bidrar med resurser som uppgår till 649 400 000 EUR, vilket omfattar naturabidrag på 1 800 000 EUR till de Horisont 2020-projekt som finansieras av FCH2, naturabidrag på 7 700 000 EUR till kompletterande verksamhet samt kontantbidrag på 3 600 000 EUR till administrativa kostnader.

7.  Europaparlamentet konstaterar att den låga nivån på industrins medlemmars naturabidrag till operativ verksamhet beror på att FCH2 certifierar dem tillsammans med de slutliga ersättningsanspråken. Certifieringen av de flesta naturabidrag som man ingått åtaganden för kommer därför att ske senare i Horisont 2020-programmet när slutbetalningen för projekten görs och intygen om redovisning förfaller.

8.  Europaparlamentet konstaterar att genomförandegraden för åtagandebemyndigandena var 95,8 % och för betalningsbemyndigandena 84,4 %. Parlamentet noterar att 29 betalningar om totalt 21 400 000 EUR för delrapporter och främst slutrapporter gjordes i slutet av 2018 för sjunde ramprogrammet. Parlamentet noterar att budgetgenomförandet (i fråga om betalningsbemyndiganden) var 79,6 % (jämfört med 73,8 % för 2017).

9.  Europaparlamentet noterar att i fråga om betalningsbemyndiganden gjordes 19 utbetalningar av förfinansiering för projekt i 2017 och 2018 års ansökningsomgångar samt elva betalningar till studier och två till det gemensamma forskningscentrumet för Horisont 2020. Parlamentet noterar vidare att budgetgenomförandet (i fråga om betalningar) uppgick till 83,4 % (jämfört med 93,3 % för 2017). Parlamentet noterar att i fråga om betalningsbemyndiganden uppgick budgetgenomförandet till 95,8 % (jämfört med 98,3 % för 2017) vilket berodde på resultatet av varje ansökningsomgång, där ett ämne inte togs upp, och på förseningen i upphandlingsplaneringen.

10.  Europaparlamentet konstaterar att FCH2 utarbetade en handlingsplan som godkändes av FCH2:s styrelse i mars 2018 och som omfattar en rad olika åtgärder som ska genomföras av FCH2, varav några verksamheter redan har påbörjats. Parlamentet noterar att merparten av dessa verksamheter ska genomföras under 2018 och 2019. Ett litet antal kommer att tas upp under nästa programperiod.

Verksamhetsresultat

11.  Europaparlamentet noterar att FCH2 använder vissa åtgärder som centrala resultatindikatorer för att bedöma det mervärde som dess verksamheter ger såsom förnybar energi, effektiv slutanvändning av energi, smarta nät och lagring. Dessutom använder sig FCH2 av andra åtgärder såsom att låta demonstrationsprojekt i medlemsstater och regioner få unionsmedel. Parlamentet noterar den översyn av centrala resultatindikatorer som FCH2 godkände 2018 på grund av de senaste årens betydande tekniska utveckling och de nya tillämpningar som har börjat komma.

12.  Europaparlamentet noterar att förvaltningskostnadsgraden (administrativ och operativ budget) ligger kvar under 5 %, vilket tyder på att FCH2:s organisationsstruktur är relativt smidig och effektiv.

13.  Europaparlamentet noterar 2018 års värde på hävstångseffekten på 1.36 jämfört med kravet på 0.56. Parlamentet noterar dessutom att med beaktande av naturabidragen till projekt från alla privata partner nådde hävstångseffekten 1.96.

14.  Europaparlamentet välkomnar att alla ansökningsomgångar offentliggjordes och avslutades i enlighet med respektive arbetsplan och det årliga arbetsprogrammet för 2018, som inbegrep 20 ämnen.

15.  Europaparlamentet noterar att FCH2 i slutet av 2018 hade 27 anställda från 10 medlemsstater och noterar med tillfredsställelse att en jämn könsfördelning bland personalen har uppnåtts (51 % män och 49 % kvinnor). Parlamentet noterar vidare att år 2018 var andelen kvinnor som deltog i Horisont 2020-projekt 31 %, andelen kvinnliga programsamordnare 26 %, andelen kvinnliga medlemmar i medlemsstaternas grupp för företrädare i FCH2 22 % och andelen kvinnliga ledamöter i den vetenskapliga kommittén 33 %.

16.  Europaparlamentet noterar att effektiv kommunikation är en viktig del av framgångsrika unionsfinansierade projekt. Parlamentet anser att det är viktigt att i högre grad synliggöra vad FCH har åstadkommit och sprida information om dess mervärde. Parlamentet uppmanar FCH2 att driva en proaktiv kommunikationsstrategi och sprida sina forskningsresultat till allmänheten, t.ex. med hjälp av sociala medier eller andra medier, i syfte att öka allmänhetens medvetenhet om effekterna av unionens stöd, med särskild hänsyn till spridningen på marknaden.

17.  Europaparlamentet konstaterar att på transportområdet stödde FCH2 demonstrationsverksamhet för över 1 900 lätta motorfordon, varav över 630 redan var i drift 2018. Parlamentet noterar också att FCH2 har demonstrerat 45 bussar i drift i 10 städer i unionen under 2018. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att användningen av bränslecellsbussar kan betraktas som den absolut senaste tekniken globalt sett och att det har gjorts betydande framsteg under alla FCH2-projekt.

Internrevision

18.  Europaparlamentet noterar att FCH2 under 2018 slutförde genomförandet av alla handlingsplaner, för att följa upp de rekommendationer från tjänsten för internrevision (IAS), som följde av en revision av resultatstyrningen 2016, inklusive en rekommendation om en översyn av det fleråriga arbetsprogrammet och av de strategiska och operativa målen. Parlamentet noterar att FCH2 i januari 2018 lämnade in en handlingsplan till IAS avseende tre rekommendationer som tagits upp av IAS om samordning med den centrala stödtjänsten och genomförande av dess verktyg och tjänster. Parlamentet konstaterar att FCH2, som en del av handlingsplanen, anordnade sin första workshop med CSC. Parlamentet välkomnar att FCH2 i december 2018 lämnade in alla handlingsplaner som följde av rekommendationerna från 2017 års granskningsrapport till IAS för en översyn. Parlamentet noterar vidare med tillfredsställelse att IAS under 2019 skickade en skrivelse till styrelsen som bekräftade att alla rekommendationer och handlingsplaner hade genomförts framgångsrikt.

19.  Europaparlamentet noterar att efterhandsrevisionerna genomfördes i och med inledandet av 141 revisioner av bidrag från sjunde ramprogrammet, varav 132 avslutades och de återstående ska avslutas under det första kvartalet 2019, vilket innebär en kumulativ revisionstäckning på 23 % av värdet på godkända ersättningsanspråk. Den kvarstående felprocenten var under 2 %. Parlamentet konstaterar att 14 nya revisioner för Horisont 2020 inleddes 2018.

20.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionens slutliga utvärdering av FCH för perioden 2008–2016 och halvtidsutvärderingen av FCH2 inom ramen för Horisont 2020, som omfattar perioden 2014–2016, genomfördes med en handlingsplan som godkänts av styrelsen i mars 2018, varav flera åtgärder redan har inletts. Huvuddelen av programmet förväntas slutföras mellan 2018 och 2019, men några få åtgärder förväntas genomföras före nästa programperiod.

Internkontroller

21.  Europaparlamentet välkomnar att FCH2 har infört förfaranden för förhandskontroll, som bygger på finansiella och operativa skrivbordsgranskningar och efterhandsrevisioner hos stödmottagare som beviljats bidrag, för mellanliggande betalningar och slutbetalningar inom sjunde ramprogrammet och för ersättningsanspråk för Horisont 2020-projekt, medan kommissionen ansvarar för efterhandsrevisionerna. Parlamentet välkomnar att den kvarstående felprocenten för efterhandsrevisionerna i slutet av 2018 var 1,10 % för det sjunde ramprogrammet och 0,46 % för Horisont 2020, vilket revisionsrätten anser ligga under väsentlighetskriterierna.

22.  Europaparlamentet noterar att FCH2, tillsammans med den gemensamma revisionstjänsten vid kommissionens GD forskning och innovation, under 2017 inledde den första efterhandsrevisionen av ett slumpmässigt urval av ansökningar om mellanliggande ersättningsanspråk för Horisont 2020. Parlamentet noterar att FCH2 har infört förfaranden för förhandskontroll som bygger på finansiella och operativa skrivbordsgranskningar. Parlamentet noterar att FCH2, när det gäller mellanliggande betalningar och slutbetalningar inom sjunde ramprogrammet, utför efterhandsrevisioner hos stödmottagarna, medan när det gäller ersättningsanspråk för Horisont 2020-projekt ansvarar den gemensamma revisionstjänsten för efterhandsrevisioner. Parlamentet noterar dock med oro att det i slutet av 2018 fanns två oavslutade revisioner som inleddes 2017 och att FCH2 inte avslutade dessa revisioner på grund av pågående diskussioner med stödmottagare som också krävde samordning med andra enheter inom GD Forskning och innovation för att säkerställa enhetliga revisionsresultat från olika berörda parter.

23.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att göra en bedömning av hur välfungerande och tillförlitlig metoden för beräkning och utvärdering av naturabidrag är, och att denna bedömning ska utvärdera hur vägledningen för bidragsförfarandets genomförande är utformad och hur robust denna vägledning är, i syfte att bistå i processen för planering, rapportering och certifiering av naturabidrag.

(1) Rådets förordning (EG) nr 521/2008 av den 30 maj 2008 om bildande av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (EUT L 153, 12.6.2008, s. 1).
(2) Rådets förordning (EU) nr 559/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 (EUT L 169, 7.6.2014, s. 108).

Senaste uppdatering: 31 juli 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy