Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2101(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0032/2020

Внесени текстове :

A9-0032/2020

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2020)0071

Приети текстове
PDF 178kWORD 55k
Четвъртък, 14 май 2020 г. - Брюксел Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Съвместно предприятие „Чисто небе 2“
P9_TA(2020)0071A9-0032/2020
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ за финансовата 2018 година (2019/2101(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно съвместните предприятия на ЕС за финансовата 2018 година, придружен от отговора на съвместното предприятие(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, представена от Сметната палата за финансовата 2018 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2020 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година (05763/2019 – C9‑0067/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 209 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 71 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 558/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместното предприятие „Чисто небе 2“(5), и по-специално член 12 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6),

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по транспорт и туризъм,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0032/2020),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за финансовата 2018 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на съвместното предприятие „Чисто небе 2“, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 426, 18.12.2019 г., стр. 1.
(2) ОВ C 426, 18.12.2019 г., стр. 32.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) ОВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 77.
(6) ОВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.


2. Решение на Европейския парламент от 13 май 2020 г. относно приключването на сметките на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ за финансовата 2018 година (2019/2101(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно съвместните предприятия на ЕС за финансовата 2018 година, придружен от отговора на съвместното предприятие(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, представена от Сметната палата за финансовата 2018 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 18 февруари 2020 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година (05763/2019 – C9‑0067/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 209 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 71 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 558/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместното предприятие „Чисто небе 2“(5), и по-специално член 12 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6),

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по транспорт и туризъм,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0032/2020),

1.  одобрява приключването на сметките на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ за финансовата 2018 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на съвместното предприятие „Чисто небе 2“, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 426, 18.12.2019 г., стр. 1.
(2) ОВ C 426, 18.12.2019 г., стр. 32.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(5) ОВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 77.
(6) ОВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.


3. Резолюция на Европейския парламент от 14 май 2020 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ за финансовата 2018 година (2019/2101(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ за финансовата 2018 година,

–  като взе предвид член 100 от и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по транспорт и туризъм,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0032/2020),

A.  като има предвид, че съвместното предприятие започна самостоятелна дейност на 16 ноември 2009 г.;

Б.  като има предвид, че съвместното предприятие „Чисто небе 2“ („съвместното предприятие“), създадено по силата на Регламент (ЕС) № 558/2014 на Съвета(1), заменя, считано от 27 юни 2014 г., съвместното предприятие „Чисто небе“ в рамките на „Хоризонт 2020“;

В.  като има предвид, че основните цели на съвместно предприятие са да подобри значително въздействието на въздухоплавателните технологии върху околната среда и да укрепи конкурентоспособността на европейската авиация; като има предвид, че срокът на дейността на съвместното предприятие беше удължен до 31 декември 2024 г.;

Г.  като има предвид, че учредителите на съвместното предприятие са Съюзът, представляван от Комисията, водачите на „Интегрирани технологични демонстрационни системи“ (ИТДС), „Платформи за разработване на новаторски въздухоплавателни средства“ и хоризонталните дейности (ХД), както и асоциираните членове на ИТДС;

Д.  като има предвид, че максималната вноска от Съюза за втората фаза от дейността на съвместното предприятие е в размер на 1 755 000 000 EUR, платими от бюджета на „Хоризонт 2020“;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва, че Сметната палата („Палатата“) заявява, че отчетите на съвместното предприятие за годината, приключила на 31 декември 2018 г., дават вярна представа във всички съществени аспекти за неговото финансово състояние към 31 декември 2018 г., както и за резултатите от неговата дейност, паричните потоци и промените в нетните активи за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на финансовия регламент на съвместното предприятие и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията;

2.  отбелязва, че Палатата, в своя доклад („доклада на Палатата“) относно съвместното предприятие „Чисто небе 2“, посочва, че операциите, свързани с годишните отчети, са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

3.  отбелязва, че окончателният бюджет на съвместното предприятие за финансовата 2018 година включва бюджетни кредити за поети задължения в размер на 371 100 000 EUR и бюджетни кредити за плащания в размер на 343 786 573 EUR; отбелязва, че 98,7% от бюджетните кредити за поети задължения и 98,6% от бюджетните кредити за плащания се състоят от субсидии от Комисията и пренос от предходни години;

4.  отбелязва, че процентът на усвояване на бюджетните кредити за поети задължения е бил 99,2% (в сравнение с 99,6% през 2017 г.), а на бюджетните кредити за плащания – 97,3% (в сравнение с 98,5% през 2017 г.); отбелязва намаляването на процента на изпълнение на бюджетните кредити за плащания за административни разходи до 79,23% (от 93,13% през 2017 г.);

5.  отбелязва със задоволство, че съвместното предприятие е въвело различни инструменти за наблюдение на изпълнението на програмата по отношение на производителността, постиженията, планирането и рисковете на операциите;

Изпълнение на многогодишния бюджет по Седмата рамкова програма

6.  отбелязва, че вноската на Съюза е 800 000 000 EUR от Седмата рамкова програма, а членовете на промишлената група и на научноизследователската група внасят средства в размер на 608 300 000 EUR, включително 594 100 000 EUR непарични вноски, в проектите по Седмата рамкова програма, финансирани от „Горивни клетки и водород 2“ (ГКВ2), и 14 900 000 EUR парични вноски за административни разходи;

7.  отбелязва, че Седмата рамкова програма е официално приключена през 2017 г. със степен на изпълнение от около 100%; отбелязва, че през 2018 г. съвместното предприятие все още е осъществило вземания в размер на около 850 000 EUR, произтичащи от дължими предварителни финансирания и резултати от последващи одити;

Изпълнение на многогодишния бюджет по програма „Хоризонт 2020“

8.  отбелязва, че до края на 2018 г. от общо 2 064 000 000 EUR за дейностите, финансирани по „Хоризонт 2020“, паричната вноска на Съюза е 816 700 000 EUR, а паричната вноска от частни членове е 14 100 000 EUR; отбелязва, че в края на 2018 г. управителният съвет е валидирал непарични вноски в размер на 273 900 000 EUR и са били докладвани, но все още не са били валидирани, допълнителни 157 600 000 EUR, а така също и 801 700 000 EUR непарични вноски от членовете на отрасъла за допълнителни дейности;

Покани за представяне на предложения

9.  отбелязва, че през 2018 г. съвместното предприятие е обявило две покани за представяне на предложения, получило е 417 допустими предложения (от общо 420) и е подбрало 131 проекта, които да бъдат финансирани;

10.  отбелязва успешното приключване на четирите покани за основни партньори през 2017 г.; отбелязва, че дейността през 2018 г. се отнася до включването в новото споразумение с партньори за отпускане на безвъзмездна финансова помощ на всички избрани основни партньори, няколко от които са станали активни членове през 2018 г.; отбелязва, че в резултат от четирите покани и включването на спечелилите предприятия като членове основните партньори са станали 183, от които 49 са свързани предприятия или свързани трети страни;

11.  отбелязва, че до края на 2018 г. са стартирани девет покани за представяне на предложения, осем от които са оценени и изцяло осъществени или се намират на окончателен етап; отбелязва, че тези осем покани за представяне на предложения включват над 560 партньора от 27 различни държави; отбелязва, че седмата покана за представяне на предложения е осъществена през октомври 2018 г. със 198 участника; осмата покана за представяне на предложения стартира през ноември 2018 г. със 182 участника; освен това през ноември 2018 г. стартира деветата покана за представяне на предложения, като оценката ще бъде направена през март 2019 г.;

Резултати от дейността

12.  отбелязва, че все още не е на разположение информация относно някои ключови показатели за ефективност (КПЕ) поради естеството на проектите; приветства факта, че повечето от специфичните КПЕ са постигнати или са в процес на постигане; отбелязва призива на експертите за допълнителна дейност за мониторинг и анализ, като се прави ясно разграничение между действително постигнатите КПЕ в края на всяка година и прогнозните КПЕ;

13.  отбелязва, че съотношението на разходите за управление (административен и оперативен бюджет) остава под 5%, което е знак за доста стройната и ефективна организационна структура на съвместното предприятие;

14.  отбелязва факта, че през 2017 и 2018 г. равнището на текучество на срочно наетите служители и договорно наетите служители в съвместното предприятие е било високо; отбелязва, че за срочно наетите служители равнището на текучество е нараснало с почти 17%; освен това използването на услуги на временен персонал почти се е удвоило през 2018 г.;

15.  отбелязва, че в годишния отчет за дейността на съвместното предприятие за 2018 г. ключовите показатели за ефективност по отношение на баланса между половете през 2017 и 2018 г. показват, че равнището на участие на жените, макар и стабилно, е доста ниско: жените са 22% от участниците в програмата, 13% от координаторите на програми и 18 – 25% от консултантите и експертите, които извършват оценки и анализи и работят в научния комитет; препоръчва да се полагат постоянни усилия за увеличаване на участието на жените в програмата;

16.  приветства факта, че съвместното предприятие ангажира най-добрите таланти и ресурси в Европа; отбелязва, че то използва ключовите умения и знания на водещите европейски изследователски центрове и академични среди в областта на въздухоплаването;

Основни проверки и системи за надзор

17.  отбелязва, че съвместното предприятие е въвело процедури за предварителен контрол въз основа на финансови и оперативни документни проверки, последващи одити при бенефициентите на безвъзмездни средства за междинни и окончателни плащания по Седмата рамкова програма, докато отговорността за последващите одити на заявените проектни разходи по проекти по „Хоризонт 2020“ се пада на Общата служба за одит на Комисията;

18.  отбелязва, че остатъчният процент грешки за последващите одити, докладван от съвместното предприятие, е 1,21% за проектите по Седмата рамкова програма и 1,11% за проектите по програма „Хоризонт 2020“, като и двете стойности са под прага на същественост от 2%;

Стратегия за борба с измамите

19.  отбелязва, че съвместното предприятие обръща особено внимание на предотвратяването и откриването на измами; в резултат на това ГД „Научни изследвания и иновации“ прилага стратегията за борба с измамите за 2020 г. заедно със заинтересованите страни с цел откриване и предотвратяване на двойно финансиране; при все това отбелязва със загриженост, че през 2018 г. са били открити три случая на предполагаема измама във връзка с получаване на финансиране от съвместното предприятие и те са били съобщени на Европейската служба за борба с измамите (OLAF);

Вътрешен одит

20.  отбелязва, че през 2018 г. Службата за вътрешен одит (IAS) е извършила одит на координацията с Общия център за подкрепа (ОЦП), за да оцени адекватността на управлението на съвместното предприятие, управлението на риска и вътрешните процеси; отбелязва със задоволство, че Службата за вътрешен одит е определила като положителна активната роля на съвместното предприятие в обмена на информация с ОЦП; отбелязва освен това, че одиторите са взели под внимание съвместните подходи на директорите за изразяване на техните потребности по важни въпроси като поверителността; освен това са били отправени няколко препоръки до IAS за допълнително адаптиране на информационните системи на Комисията, за да се премахнат оставащите ограничения пред предаването на данни; призовава съвместното предприятие да финализира разработването на критерии и процедури за обработка на поверителни данни за своите бенефициенти;

Други коментари

21.  отбелязва разширяването на двустранните контакти на съвместното предприятие с редица държави членки и региони въз основа на картографирането на приоритетите на стратегиите за научни изследвания и иновации за интелигентна специализация (RIS3), изготвено от съвместното предприятие, в което са включени над 60 региона, уведомили съвместното предприятие, че аеронавтиката или свързани с нея области са сред техните приоритети за научни изследвания и иновации; освен това отбелязва със задоволство, че през 2018 г. е подписан допълнителен меморандум за разбирателство с регион в Германия, с което броят на меморандумите за разбирателство в сила към 31 декември 2018 г. става 17; отбелязва, че това е последвано от подписването на меморандум за разбирателство с френския регион Нувел Акитен (Nouvelle Aquitaine) през юни 2019 г.;

22.  отбелязва, че ефективната комуникация е съществен елемент на успешните проекти, финансирани от ЕС; счита, че е важно да се повиши видимостта на постиженията на съвместното предприятие и разпространяването на информация за добавената стойност; призовава съвместното предприятие да води проактивна комуникационна политика, която да разпространява резултатите от неговите научни изследвания сред широката общественост, например чрез социалните или други медии, като по този начин се стреми да повиши обществената осведоменост относно въздействието на подкрепата на Съюза, по-специално по отношение на навлизането на пазара;

23.  отправя искане към Палатата да оцени стабилността и надеждността на методологията за изчисляване и оценка на непаричните вноски; в оценката следва да се разгледат структурата и солидността на насоките за прилагане на процедурата за непарични вноски, с цел подпомагане на процеса на планиране, докладване и сертифициране на непаричните вноски;

Транспорт и туризъм

24.  подчертава, че целите на съвместното предприятие следва да бъдат коригирани с цел вземане предвид на необходимостта от прогресивна декарбонизация и че автоматично следва да бъдат предоставяни необходимите финансови и човешки ресурси, за да се гарантира, че съвместното предприятие има достатъчен капацитет за всяка направена корекция;

25.  отбелязва, че съвместното предприятие представлява публично-частно партньорство между Съюза и въздухоплавателната промишленост, чиято цел е разработването на революционни технологии за значително увеличаване на екологичните показатели на самолетите и въздушния транспорт; отбелязва, че то беше създадено като „съвместно предприятие „Чисто небе“ през 2007 г. по Седмата рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие (наричана по-нататък „Седмата рамкова програма“) и стана „съвместно предприятие „Чисто небе 2“ през 2014 г. по рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“;

26.  отбелязва, че програмите на съвместното предприятие се финансират съвместно по „Хоризонт 2020“ (за периода 2014 – 2020 г.) чрез субсидии от Съюза в размер до 1 755 милиона евро и непарични вноски от частните членове, възлизащи на най-малко 2 193,75 милиона евро; отбелязва, че Съюзът и частните членове си поделят поравно административните разходи, които не трябва да надхвърлят 78 милиона евро за този период;

27.  приветства големия принос на съвместното предприятие за подобряването на ефективността в сектора на въздухоплаването; подчертава много добрите резултати и съществената роля, която съвместното предприятие играе в Европа за гарантиране на нетни ускорения в областта на зелените технологии, които имат за цел да намалят емисиите на CO2, емисиите на газ и нивата на шум, генерирани от въздухоплавателните средства; подчертава стратегическото значение, което следва да придобие съвместното предприятие в рамките на бъдещата програма „Хоризонт Европа“ с оглед допринасяне за постигането на новите цели за „неутралност по отношение на климата“ за 2050 г. и за планираното намаляване на емисиите на CO2 в резултат на технологичния напредък;

28.  подчертава, че използването в световен мащаб на технологии, създадени и ръководени от съвместното предприятие, би могло да елиминира еквивалента на общите емисии на CO2 на Нидерландия;

29.  подчертава, че технологиите „Чисто небе I“ са намалили емисиите на CO2 на пътник с 19% за полетите на дълги разстояния и с 40% за полетите на средни разстояние; призовава на съвместното предприятие да се предоставят всички необходими човешки и финансови ресурси, за да може да то продължи да прилага този успешен подход;

30.  отбелязва, че до 40% от финансирането на съвместното предприятие се разпределя на неговите 16 „водачи“ и свързани с тях субекти, т.е. промишлените предприятия, които са поели ангажимент да осигурят цялостното изпълнение на програмата „Чисто небе 2“ по време на целия ѝ срок; отбелязва, че 30% от финансирането на съвместното предприятие следва да се отпуска чрез покани за представяне на предложения и покани за участие в търг, отправени до неговите основни партньори (избрани за дългосрочните им ангажименти към програмата); освен това отбелязва, че останалите 30% от финансирането следва да се отпускат чрез покани за представяне на предложения и покани за участие в търг, отправени до други партньори (участващи в конкретни области и проекти в контекста на строго определен, ограничен ангажимент);

31.  отбелязва, че от крайната дата за междинните отчети за 2018 г. (края на февруари 2019 г.) частните членове на съвместното предприятие са докладвали обща стойност на сумите на непаричните вноски за оперативни дейности в размер на 399 милиона евро и че съвместното предприятие е валидирало заверена вноска в размер на 279,9 милиона евро; отбелязва също така, че частните членове са докладвали общо 827,9 милиона евро непарични вноски за допълнителни дейности, от които 620 милиона евро са били валидирани от съвместното предприятие;

32.  отбелязва, че понастоящем съвместното предприятие има 16 „водачи“ и 193 основни партньори (в това число 50 МСП) и че са стартирани девет покани за представяне на предложения (за разпределяне на оставащото финансиране на други партньори); отбелязва, че осем от тези покани са били оценени, което е довело до избирането на 560 партньори (включително 31% МСП, които получават 25% от финансирането) от 27 държави;

33.  отбелязва, че съвместното предприятие планира да преразгледа своите финансови правила, за да ги приведе в съответствие с новите финансови правила, приложими за общия бюджет на Съюза в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(2);

34.  отбелязва, че Службата за вътрешен одит е отправила много важна препоръка към съвместното предприятие и е призовала за изготвяне на консолидиран регистър на риска, който да обхване риска, засягащ програмата и съвместното предприятие като самостоятелен субект; отбелязва, че вътрешният одитор е сигнализирал пред ръководството на съвместното предприятие за липса на обективност поради многократното участие на ръководителите в управленски задачи и във връзка с процедурите за управление на качеството; настоятелно призовава съвместното предприятие незабавно да разреши този проблем и да изпълни изцяло препоръката на вътрешния одитор;

35.  отбелязва със загриженост, че вътрешният одитор е установил няколко рискови области, които изискват действия от страна на ръководството на съвместното предприятие; очаква ръководството на съвместното предприятие да вземе всички необходими мерки за намаляване на тези рискове;

36.  отбелязва, че през 2018 г. са били разкрити три случая на предполагаема измама във връзка с бенефициенти, получаващи средства от съвместното предприятие, като тези случаи са били съобщени на OLAF; призовава съвместното предприятие да предприеме всички необходими мерки за предотвратяване на случаи на измама в бъдеще.

(1) Регламент (ЕС) № 558/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ (OВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 77).
(2) Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

Последно осъвременяване: 31 юли 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност