Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2019/2101(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0032/2020

Indgivne tekster :

A9-0032/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0071

Vedtagne tekster
PDF 159kWORD 57k
Torsdag den 14. maj 2020 - Bruxelles Endelig udgave
Decharge 2018: Fællesforetagendet Clean Sky 2
P9_TA(2020)0071A9-0032/2020
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 13. maj 2020 om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Clean Sky 2 for regnskabsåret 2018 (2019/2101(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet Clean Sky 2 for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-fællesforetagenderne for regnskabsåret 2018, med fællesforetagendernes svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2018 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05763/2019 – C9-0067/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 209,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 71,

–  der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 558/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet Clean Sky 2(5), særlig artikel 12,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0032/2020),

1.  meddeler den administrerende direktør for fællesforetagendet Clean Sky 2 decharge for gennemførelsen af fællesforetagendets budget for regnskabsåret 2018;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for fællesforetagendet Clean Sky 2, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 426 af 18.12.2019, s. 1.
(2) EUT C 426 af 18.12.2019, s. 32.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 169 af 7.6.2014, s. 77.
(6) EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 13. maj 2020 om afslutning af regnskaberne for fællesforetagendet Clean Sky 2 for regnskabsåret 2018 (2019/2101(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet Clean Sky 2 for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-fællesforetagenderne for regnskabsåret 2018, med fællesforetagendernes svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2018 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05763/2019 – C9-0067/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 209,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 71,

–  der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 558/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet Clean Sky 2(5), særlig artikel 12,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0032/2020),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for fællesforetagendet Clean Sky 2 for regnskabsåret 2018;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for fællesforetagendet Clean Sky 2, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 426 af 18.12.2019, s. 1.
(2) EUT C 426 af 18.12.2019, s. 32.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(5) EUT L 169 af 7.6.2014, s. 77.
(6) EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 14. maj 2020 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Clean Sky 2 for regnskabsåret 2018 (2019/2101(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Clean Sky 2 for regnskabsåret 2018,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0032/2020),

A.  der henviser til, at fællesforetagendet begyndte at arbejde uafhængigt den 16. november 2009;

B.  der henviser til, at fællesforetagendet Clean Sky 2 ("fællesforetagendet"), der blev oprettet ved Rådets forordning (EU) nr. 558/2014(1), med virkning fra den 27. juni 2014 erstattede fællesforetagendet Clean Sky under Horisont 2020;

C.  der henviser til, at de vigtigste målsætninger for fællesforetagendet er at forbedre luftfartsteknologiens miljøpåvirkning væsentligt og styrke den europæiske luftfarts konkurrenceevne; der henviser til, at den periode, fællesforetagendet er oprettet for, er blevet forlænget frem til den 31. december 2024;

D.  der henviser til, at de stiftende medlemmer af fællesforetagendet er Den Europæiske Union, repræsenteret ved Kommissionen, lederne af de "integrerede teknologidemonstratorer" (ITD'erne), udviklingsplatformene for innovative luftfartøjer (IADP'erne) og de tværgående områder (TA'erne) samt de associerede medlemmer af ITD'erne;

E.  der henviser til, at Unionens maksimale bidrag til fællesforetagendets anden aktivitetsfase er 1 755 000 000 EUR, som afholdes over budgettet for Horisont 2020;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  noterer sig, at Revisionsretten konstaterede, at fællesforetagendets årsregnskab for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2018, i alt væsentligt giver et retvisende billede af fællesforetagendets finansielle stilling pr. 31. december 2018 og af resultaterne af dets transaktioner, pengestrømme og bevægelser i nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med dets finansforordning og de regnskabsregler, som Kommissionens regnskabsfører har fastlagt;

2.  bemærker, at Revisionsretten i sin beretning om Clean Sky 2 ("Revisionsrettens beretning") har angivet, at de transaktioner, der ligger til grund for årsregnskabet, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige;

3.  bemærker, at der på fællesforetagendets endelige budget for 2018 var opført 371 100 000 EUR i forpligtelsesbevillinger og 343 786 573 EUR i betalingsbevillinger; bemærker, at 98,7 % af forpligtelsesbevillingerne og 98,6 % af betalingsbevillingerne består af tilskud fra Kommissionen og fremførsler fra tidligere år;

4.  bemærker, at udnyttelsesgraden for forpligtelsesbevillingerne var på 99,2 % (mod 99,6 % i 2017), og at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 97,3 % (mod 98,5 % i 2017); bemærker, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger til administrative udgifter er faldet til 79,23 % (fra 93,13 % i 2017);

5.  noterer sig med tilfredshed, at fællesforetagendet har indført forskellige værktøjer til at overvåge gennemførelsen af programmet for så vidt angår produktivitet, resultater, planlægning og risici i forbindelse med operationerne;

Gennemførelse af det flerårige budget under det syvende rammeprogram

6.  noterer sig, at Unionens bidrag fra det syvende rammeprogram er på 800 000 000 EUR, og at medlemmerne af industri- og forskningsgrupperne bidrager med 608 300 000 EUR, herunder 594 100 000 EUR i bidrag i naturalier til projekter under det syvende rammeprogram, der finansieres af fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 (BCB2), og 14 900 000 EUR i kontantbidrag til administrationsomkostninger;

7.  bemærker, at det syvende rammeprogram formelt blev afsluttet i 2017 med et gennemførelsesniveau på ca. 100 %; bemærker, at fællesforetagendet i 2018 stadig foretog inddrivelser i størrelsesordenen 850 000 EUR i forbindelse med udestående forfinansieringer og resultater af efterfølgende revision;

Gennemførelse af det flerårige budget under Horisont 2020

8.  bemærker, at Unionens kontantbidrag ud af det samlede beløb på 2 064 000 000 EUR for de aktiviteter, der skal finansieres under Horisont 2020, ved udgangen af 2018 beløb sig til 816 700 000 EUR og til 14 100 000 EUR i kontantbidrag fra private medlemmer; bemærker, at bestyrelsen ved udgangen af 2018 havde valideret bidrag i naturalier på 273 900 000 EUR, og at yderligere 157 600 000 EUR var blevet rapporteret, men endnu ikke valideret, samt 801 700 000 EUR i bidrag i naturalier til supplerende aktiviteter fra industrimedlemmerne;

Indkaldelser af forslag

9.  bemærker, at fællesforetagendet i 2018 iværksatte to indkaldelser af forslag, modtog 417 støtteberettigede forslag (ud af i alt 420) og udvalgte 131 forslag, der skulle finansieres;

10.  noterer sig den vellykkede afslutning på de fire centrale partneres indkaldelser i 2017; bemærker, at aktiviteten i 2018 vedrørte integrationen af alle udvalgte centrale partnere i den nye tilskudsaftale for medlemmer, hvoraf et lille antal blev givet status som et aktivt medlem 2018; bemærker, at resultaterne af alle fire indkaldelser og de vindende enheders tiltrædelse resulterede i 183 centrale partnere, hvoraf 49 er forbundne enheder og tilknyttede tredjeparter;

11.  bemærker, at der ved udgangen af 2018 blev iværksat ni indkaldelser af forslag, hvoraf otte er blevet evalueret og gennemført fuldt ud eller befinder sig i sidste fase, og bemærker, at disse otte indkaldelser involverer mere end 560 partnere fra 27 forskellige lande; bemærker, at den syvende indkaldelse af forslag blev gennemført i oktober 2018 med 198 deltagere; bemærker endvidere, at den ottende indkaldelse af forslag blev iværksat i november 2018 med 182 deltagere; noterer sig, at den niende indkaldelse af forslag blev iværksat i november 2018 med en evaluering, der fandt sted i marts 2019;

Performance

12.  bemærker, at oplysninger om visse centrale resultatindikatorer endnu ikke er tilgængelige på grund af projekternes art; glæder sig over, at de fleste af de centrale resultatindikatorer enten er blevet opfyldt eller godt på vej til at blive det; noterer sig, at eksperterne opfordrer til yderligere overvågning og analyse ved klart at skelne mellem de faktisk opnåede centrale resultatindikatorer ved udgangen af hvert år og de forventede centrale resultatindikatorer;

13.  bemærker, at forholdet mellem forvaltningsomkostningerne (administrations- og aktionsbudgettet) fortsat ligger på under 5 %, hvilket tyder på, at fællesforetagendet har en ret enkel og effektiv organisationsstruktur;

14.  noterer sig, at fællesforetagendets personaleudskiftning var høj for både midlertidigt ansatte og kontraktansatte i 2017 og 2018; bemærker for så vidt angår midlertidigt ansatte, at udskiftningen steg kraftigt med næsten 17 %; bemærker endvidere, at anvendelsen af vikartjenester næsten blev fordoblet i 2018;

15.  bemærker, at de centrale resultatindikatorer vedrørende kønsbalancen i 2017 og 2018 ifølge fællesforetagendets årlige aktivitetsrapport viser, at niveauet for kvinder – til trods for at det er stabilt – ikke desto mindre er temmelig lavt: kvinder tegner sig for 22 % af de personer, som er involveret i programmet, for 13 % af programkoordinatorerne og for 18-25 % af de rådgivere og eksperter, der foretager evalueringer og analyser, og som arbejder i det videnskabelige udvalg; anbefaler, at der løbende gøres en indsats for at øge kvinders deltagelse i programmet;

16.  glæder sig over, at fællesforetagendet ansætter de største talenter og anvender de bedste ressourcer i Europa; noterer sig, at det gør brug af de vigtigste færdigheder og den vigtigste viden fra de førende europæiske forskningsinstitutioner inden for luftfart og akademiske fakulteter;

Centrale kontroller og overvågningssystemer

17.  bemærker, at fællesforetagendet har indført procedurer for forudgående kontrol på grundlag af finansielle og operationelle skrivebordsgennemgange, efterfølgende revisioner hos modtagere af tilskud for så vidt angår foreløbige og endelige betalinger under det syvende rammeprogram og projektomkostninger under Horisont 2020, og at Kommissionens fælles revisionstjeneste er ansvarlig for de efterfølgende revisioner;

18.  noterer sig, at restfejlforekomsterne for de efterfølgende revisioner ifølge fællesforetagendet var på 1,21 % for så vidt angår projekter under det syvende rammeprogram og på 1,11 % vedrørende Horisont 2020-projekter, og således begge ligger under væsentlighedstærsklen på 2 %;

Strategi for bekæmpelse af svig

19.  bemærker, at fællesforetagendet lægger særlig vægt på at forebygge og afsløre svig; bemærker, GD RTD som følge heraf gennemfører strategien til bekæmpelse af svig for 2020 sammen med interessenter med henblik på at opdage og forhindre dobbeltfinansiering; noterer sig imidlertid med bekymring, at der i 2018 blev konstateret tre tilfælde af påstået svigagtig adfærd i forbindelse med modtagere, der modtog midler fra fællesforetagendet, og at disse blev indberettet til Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF);

Intern revision

20.  bemærker endvidere, at Den Interne Revisionstjeneste (IAS) i 2018 gennemførte en revision af koordineringen med det fælles støttecenter (CSC) med henblik på at vurdere tilstrækkeligheden af udformningen af fællesforetagendets forvaltning, risikostyring og interne processer; bemærker med tilfredshed, at IAS identificerede fællesforetagendets aktive rolle med hensyn til at udveksle oplysninger med CSC som en styrke; bemærker endvidere, at revisorerne noterede sig de fælles tilgange, som direktørerne har valgt med hensyn til at give udtryk for deres behov i forhold til vigtige emner som fortrolighed; noterer sig endvidere, at IAS har modtaget flere anbefalinger om at tilpasse sig Kommissionens IT-systemer yderligere med henblik på at løse de resterende begrænsninger i forbindelse med dataoverførslen; opfordrer fællesforetagendet til at færdiggøre udviklingen af kriterier og procedurer for håndteringen af fortrolige data fra fællesforetagendets støttemodtagere;

Øvrige bemærkninger

21.  noterer sig udvidelsen af fællesforetagendets bilaterale kontakter med en række medlemsstater og regioner baseret på kortlægningen af forsknings- og innovationsplanerne og -strategierne for intelligent specialisering (RIS3), der er udarbejdet af fællesforetagendet, og som indikerer, at mere end 60 regioner over for fællesforetagendet har givet udtryk for, at luftfart eller andre tilknyttede områder er blandt deres FoI-prioriteter; bemærker endvidere med tilfredshed, at der i 2018 blev undertegnet endnu et aftalememorandum med en region i Tyskland, som bragte antallet af gældende aftalememoranda pr. 31. december 2018 op på i alt 17; bemærker, at dette blev fulgt op af undertegnelsen af et aftalememorandum med den franske region Nouvelle Aquitaine i juni 2019;

22.  bemærker, at effektiv kommunikation er en væsentlig del af vellykkede EU-finansierede projekter; mener, at det er vigtigt at øge synligheden af fællesforetagendets resultater og at formidle oplysninger vedrørende deres merværdi; opfordrer fællesforetagendet til at føre en proaktiv kommunikationspolitik ved at formidle resultaterne af sin forskning til den brede offentlighed, f.eks. via sociale medier eller andre medieforetagender, med det formål at øge offentlighedens bevidsthed om virkningerne af Unionens støtte, navnlig for så vidt angår udbredelsen på markedet;

23.  anmoder Revisionsretten om at vurdere sikkerheden og pålideligheden af metoden til beregning og værdiansættelse af bidrag i naturalier; minder om, at vurderingen bør evaluere udformningen og robustheden af retningslinjerne for gennemførelse af proceduren i forbindelse med bidrag i naturalier med henblik på at bistå i planlægnings-, rapporterings- og certificeringsprocessen i forbindelse med bidrag i naturalier;

Transport og turisme

24.  understreger, at fællesforetagendets mål bør tilpasses med henblik på at tage højde for behovet for gradvis dekarbonisering, og at de nødvendige finansielle og menneskelige ressourcer automatisk bør stilles til rådighed med henblik på at sikre, at fællesforetagendet har tilstrækkelig kapacitet til at håndtere enhver eventuel tilpasning;

25.  bemærker, at fællesforetagendet er et offentlig-privat partnerskab mellem Unionen og luftfartsindustrien, som har til formål at udvikle banebrydende teknologier med henblik på at gøre luftfartøjer og lufttransporten væsentlig mere miljøvenlig; bemærker, at det blev oprettet som "fællesforetagendet Clean Sky" i 2007 under det syvende rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling ("RP7") og blev til "fællesforetagendet Clean Sky 2" i 2014 under Horisont 2020-rammeprogrammet for forskning og innovation;

26.  bemærker, at fællesforetagendets programmer finansieres i fællesskab under Horisont 2020 (for perioden 2014-2020) i form af tilskud på op til 1 755 mio. EUR fra Unionen og bidrag i naturalier fra private medlemmer på mindst 2 193,75 mio. EUR; bemærker, at Unionen og de private medlemmer deler de administrative omkostninger, som ikke må overstige 78 mio. EUR i denne periode, ligeligt;

27.  glæder sig over det enorme bidrag, som fællesforetagendet har ydet i forhold til at øge effektiviteten i luftfartssektoren; fremhæver de rigtig gode resultater og den væsentlige rolle, som fællesforetagendet har spillet i Europa med hensyn til at sikre nettofremskyndelsen inden for grønne teknologier med det formål at nedbringe CO2- og gasemissionerne samt støjniveauerne fra fly; fremhæver den strategiske betydning, som dette fællesforetagende bør spille inden for rammerne af det fremtidige Horisont Europa-program med henblik på at bidrage til de nye klimaneutralitetsmål, der skal nås inden 2050, og til de planlagte CO2-reduktioner som følge af de teknologiske fremskridt;

28.  påpeger, at global anvendelse af de teknologier, der udvikles og fremmes af fællesforetagendet, vil kunne reducere CO2-udledningen med hvad der svarer til de samlede CO2-emissioner fra Nederlandene;

29.  fremhæver, at Clean Sky I-teknologierne har reduceret CO2-emissionerne pr. passager med 19 % på langdistanceflyvninger og 40 % på mellemdistanceflyvninger; opfordrer til at sikre, at fællesforetagendet tildeles alle de menneskelige og finansielle ressourcer, der er nødvendige for at bygge videre på denne vellykkede tilgang;

30.  bemærker, at op til 40 % af fællesforetagendets finansiering tildeles de 16 industrielle ledere og deres associerede selskaber, dvs. industrivirksomheder, som har forpligtet sig til at gennemføre Clean Sky 2-programmet i hele programmets løbetid; noterer sig, at 30 % af fællesforetagendets finansiering skal tildeles via indkaldelser af forslag og udbud til dets "centrale partnere" (udvalgt med henblik på langsigtede forpligtelser inden for rammerne af programmet); bemærker endvidere, at de resterende 30 % af finansieringen skal tildeles via indkaldelser af forslag og udbud til andre partnere (med henblik på deltagelse inden for specifikke emneområder og projekter i forbindelse med et veldefineret, begrænset engagement);

31.  noterer sig, at fællesforetagendets private medlemmer fra skæringsdatoen for det foreløbige årsregnskab for 2018 (ultimo februar 2019) har indberettet et kumulativt beløb på 399 mio. EUR i relation til operationelle bidrag i naturalier (IKOP), og at fællesforetagendet har godkendt et attesteret bidrag til en værdi af 279,9 mio. EUR; bemærker ligeledes, at de private medlemmer har indberettet et kumulativt beløb på 827,9 mio. EUR i naturalier til gennemførelsen af supplerende aktiviteter (IKAA), hvoraf 620 mio. EUR blev godkendt af fællesforetagendet;

32.  noterer sig, at fællesforetagendet nu har 16 industrielle ledere, 193 "centrale partnere" (herunder 50 SMV'er), og at der blev iværksat ni indkaldelser af forslag (med henblik på at tildele den resterende del af midlerne til andre partnere); bemærker, at otte af disse indkaldelser er blevet evalueret og har ført til udvælgelse af 560 partnere (herunder 31 % SMV'er, der tegner sig for 25 % af finansieringen) fra 27 lande;

33.  noterer sig, at fællesforetagendet planlægger at revidere sine finansielle bestemmelser med henblik på at bringe dem i overensstemmelse med de nye finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046(2);

34.  bemærker, at den interne revisionstjeneste afgav en meget vigtig anbefaling til fællesforetagendet, idet det opfordrede til at oprette et konsolideret risikoregister med henblik på at dække de risici, der påvirker programmet og fællesforetagendet som en selvstændig enhed; noterer sig, at den interne revisor (IAO) meddelte fællesforetagendets ledelse, at der forelå en mangel på objektivitet på grund af dens gentagne indblanding i forvaltningsopgaver og som følge af kvalitetsstyringsprocesserne; opfordrer indtrængende fællesforetagendet til straks at løse dette problem og til at gennemføre anbefalingen fra den interne revisor fuldt ud;

35.  noterer sig med bekymring, at den interne revisor identificerede flere risikoområder, som kræver, at fællesforetagendets ledelse tager affære; forventer, at fællesforetagendets ledelse træffer alle nødvendige foranstaltninger til at afbøde disse risici;

36.  noterer sig, at der i 2018 blev konstateret tre tilfælde af påstået svigagtig adfærd i forbindelse med modtagere, der modtog midler fra fællesforetagendet, og at disse blev indberettet til OLAF; opfordrer fællesforetagendet til at træffe alle nødvendige foranstaltninger til at forhindre tilfælde af svig i fremtiden.

(1) Rådets forordning (EU) nr. 558/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet Clean Sky 2 (EUT L 169 af 7.6.2014, s. 77).
(2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1).

Seneste opdatering: 31. juli 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik