Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2101(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0032/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0032/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0071

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 179kWORD 56k
Πέμπτη 14 Μαΐου 2020 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Απαλλαγή 2018: Κοινή επιχείρηση Clean Sky 2
P9_TA(2020)0071A9-0032/2020
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2101(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς των κοινών επιχειρήσεων της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από την απάντηση της κοινής επιχείρησης(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (05763/2019 – C9‑0067/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 71,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 558/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, σχετικά με την κοινή επιχείρηση Clean Sky 2(5), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0032/2020),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2018·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 426 της 18.12.2019, σ. 1.
(2) ΕΕ C 426 της 18.12.2019, σ. 32.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 77.
(6) ΕΕ L 38 της 7.2.2014, σ. 2.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαΐου 2020 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2101(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς των κοινών επιχειρήσεων της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από την απάντηση της κοινής επιχείρησης(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 (05763/2019 – C9‑0067/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 71,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 558/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, σχετικά με την κοινή επιχείρηση Clean Sky 2(5), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0032/2020),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 για το οικονομικό έτος 2018·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 426 της 18.12.2019, σ. 1.
(2) ΕΕ C 426 της 18.12.2019, σ. 32.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(5) ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 77.
(6) ΕΕ L 38 της 7.2.2014, σ. 2.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαΐου 2020 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 για το οικονομικό έτος 2018 (2019/2101(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0032/2020),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση άρχισε να λειτουργεί αυτόνομα στις 16 Νοεμβρίου 2009·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση Clean Sky 2 («η κοινή επιχείρηση»), που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 558/2014 του Συμβουλίου(1), αντικατέστησε από τις 27 Ιουνίου 2014 την κοινή επιχείρηση Clean Sky στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020»·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κύριοι στόχοι της κοινής επιχείρησης είναι να υπάρξει σημαντική βελτίωση ως προς τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των αεροναυπηγικών τεχνολογιών και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αεροπορίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάρκεια της κοινής επιχείρησης παρατάθηκε έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ιδρυτικά μέλη της κοινής επιχείρησης είναι η Ένωση, εκπροσωπούμενη από την Επιτροπή, οι επικεφαλής των προγραμμάτων επίδειξης ολοκληρωμένης τεχνολογίας (ΠΕΟΤ), των πλατφορμών επίδειξης καινοτόμων αεροσκαφών (ΠΕΚΑ) και των εγκάρσιων δραστηριοτήτων (ΕΔ), καθώς και οι εταίροι των ΠΕΟΤ·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέγιστη εισφορά της Ένωσης στη δεύτερη φάση δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης ανέρχεται σε 1 755 000 000 EUR, ποσό το οποίο θα καταβληθεί από τον προϋπολογισμό του προγράμματος «Ορίζων 2020»·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  επισημαίνει τη δήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του 2018 για την κοινή επιχείρηση για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασης της κοινής επιχείρησης την 31η Δεκεμβρίου 2018, των αποτελεσμάτων των πράξεών της, των ταμειακών ροών της και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό της και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής·

2.  επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του σχετικά με την κοινή επιχείρηση Clean Sky 2 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), αναφέρει πως οι πράξεις στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές·

3.  επισημαίνει ότι ο οριστικός προϋπολογισμός της κοινής επιχείρησης για το 2018 περιλάμβανε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ύψους 371 100 000 EUR και πιστώσεις πληρωμών ύψους 343 786 573 EUR· επισημαίνει ότι το 98,7 % των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και το 98,6 % των πιστώσεων πληρωμών συνιστούν επιδοτήσεις της Επιτροπής και μεταφορές από προηγούμενα έτη·

4.  επισημαίνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων ήταν 99,2 % (σε σύγκριση με 99,6 % το 2017) και το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 97,3 % (σε σύγκριση με 98,5 % το 2017)· επισημαίνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών για διοικητικές δαπάνες μειώθηκε σε 79,23 % (από 93,13 % το 2017)·

5.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι η κοινή επιχείρηση έχει εφαρμόσει διάφορα εργαλεία για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράμματος όσον αφορά την παραγωγικότητα, τα επιτεύγματα, τον σχεδιασμό και τους κινδύνους των πράξεων·

Πολυετής εκτέλεση του προϋπολογισμού στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος-πλαισίου

6.  επισημαίνει ότι η εισφορά της Ένωσης ανέρχεται σε 800 000 000 EUR από το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο και ότι τα μέλη από τον βιομηχανικό και τον ερευνητικό όμιλο συνεισφέρουν με πόρους ύψους 608 300 000 EUR, εκ των οποίων 594 100 000 EUR είναι εισφορές σε είδος για τα έργα του έβδομου προγράμματος-πλαισίου που χρηματοδοτούνται από την κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» (ΚΚΥ2) και 14 900 000 EUR είναι εισφορές σε χρήμα για διοικητικές δαπάνες·

7.  επισημαίνει ότι το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο ολοκληρώθηκε επίσημα το 2017, με ποσοστό εκτέλεσης περίπου 100 %· παρατηρεί ότι το 2018 η κοινή επιχείρηση συνέχισε να πραγματοποιεί ανακτήσεις ύψους περίπου 850 000 EUR που προέρχονταν από εκκρεμούσες προχρηματοδοτήσεις και από τα αποτελέσματα των εκ των υστέρων λογιστικών ελέγχων·

Πολυετής εκτέλεση του προϋπολογισμού στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020»

8.  επισημαίνει ότι, έως το τέλος του 2018, από το συνολικό ποσό των 2 064 000 000 EUR για τις δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», 816 700 000 EUR είναι η εισφορά σε χρήμα της Ένωσης και 14 100 000 EUR η εισφορά σε χρήμα από μέλη του ιδιωτικού τομέα· επισημαίνει ότι, στο τέλος του 2018, το διοικητικό συμβούλιο είχε επικυρώσει εισφορές σε είδος αξίας 273 900 000 EUR, ενώ είχαν δηλωθεί επιπλέον 157 600 000 EUR, αλλά δεν είχαν επικυρωθεί ακόμα, καθώς και εισφορές σε είδος των μελών από τον κλάδο αξίας 801 700 000 EUR για πρόσθετες δραστηριότητες·

Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων

9.  επισημαίνει ότι το 2018 η κοινή επιχείρηση δρομολόγησε δύο προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, έλαβε 417 επιλέξιμες προτάσεις (σε σύνολο 420) και επέλεξε 131 προτάσεις προς χρηματοδότηση·

10.  επισημαίνει ότι το 2017 ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τέσσερις προσκλήσεις για βασικούς εταίρους· λαμβάνει υπό σημείωση ότι η δραστηριότητα το 2018 αφορούσε τη συμπερίληψη όλων των επιλεγμένων βασικών εταίρων στη νέα συμφωνία επιχορήγησης για μέλη (GAM), εκ των οποίων μικρός αριθμός έγινε ενεργό μέλος το 2018· παρατηρεί ότι τα αποτελέσματα και των τεσσάρων προσκλήσεων και η αναγνώριση των νικητριών οντοτήτων ως μελών είχε ως αποτέλεσμα να ανέλθουν σε 183 οι βασικοί εταίροι, εκ των οποίων οι 49 είναι συνδεδεμένες οντότητες ή συνδεόμενα τρίτα μέρη·

11.  επισημαίνει ότι, έως το τέλος του 2018, δρομολογήθηκαν εννέα προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, εκ των οποίων οι οκτώ έχουν αξιολογηθεί και υλοποιηθεί πλήρως ή βρίσκονται στο τελικό στάδιο, σημειώνει δε ότι οι οκτώ αυτές προσκλήσεις αφορούν πάνω από 560 εταίρους από 27 διαφορετικές χώρες· παρατηρεί ότι, τον Οκτώβριο του 2018, διενεργήθηκε η έβδομη πρόσκληση υποβολής προτάσεων, με 198 συμμετέχοντες· επιπλέον, τον Νοέμβριο του 2018, ξεκίνησε η όγδοη πρόσκληση υποβολής προτάσεων, με 182 συμμετέχοντες· επίσης, τον Νοέμβριο του 2018, δρομολογήθηκε η ένατη πρόσκληση υποβολής προτάσεων, η δε αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο του 2019·

Επιδόσεις

12.  επισημαίνει ότι οι πληροφορίες σχετικά με ορισμένους κύριους δείκτες επιδόσεων (ΚΔΕ) δεν είναι ακόμη διαθέσιμες λόγω της φύσης των έργων· επικροτεί το γεγονός ότι οι περισσότεροι ειδικοί ΚΔΕ είτε έχουν ήδη επιτευχθεί είτε βρίσκονται σε καλό δρόμο· λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι οι εμπειρογνώμονες ζητούν επιπλέον δραστηριότητες παρακολούθησης και ανάλυσης, κάνοντας σαφή διάκριση μεταξύ των όντως επιτευχθέντων ΚΔΕ στο τέλος κάθε έτους και των προβλεφθέντων ΚΔΕ·

13.  παρατηρεί ότι το ποσοστό του κόστους διαχείρισης (διοικητικός και επιχειρησιακός προϋπολογισμός) παραμένει κάτω από 5 %, πράγμα που καταδεικνύει τη λιτή και αποτελεσματική οργανωτική διάρθρωση της κοινής επιχείρησης·

14.  επισημαίνει το γεγονός ότι το 2017 και το 2018 ήταν υψηλά τα ποσοστά εναλλαγής έκτακτων και συμβασιούχων υπαλλήλων της κοινής επιχείρησης· επισημαίνει ότι το ποσοστό εναλλαγής έκτακτων υπαλλήλων αυξήθηκε σχεδόν κατά 17 %· επιπλέον, η χρήση υπηρεσιών προσωρινού προσωπικού σχεδόν διπλασιάστηκε το 2018·

15.  επισημαίνει ότι, στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης Clean Sky για το 2018, οι πληροφορίες σχετικά με τους κύριους επιδόσεων που αφορούν την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων για το 2017 και το 2018 δείχνουν ένα σχετικά σταθερό ποσοστό συμμετοχής των γυναικών, το οποίο, ωστόσο, είναι αρκετά χαμηλό: οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 22 % των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, το 13 % των συντονιστών των προγραμμάτων και το 18 %-25 % των συμβούλων και των εμπειρογνωμόνων που διενεργούν αξιολογήσεις και αναλύσεις και εργάζονται στην επιστημονική επιτροπή· συνιστά να υπάρχει διαρκής μέριμνα για την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των γυναικών στο πρόγραμμα·

16.  επικροτεί το γεγονός ότι η κοινή επιχείρηση αξιοποιεί τα καλύτερα ταλέντα και τους καλύτερους πόρους στην Ευρώπη· επισημαίνει ότι αξιοποιεί τις βασικές δεξιότητες και γνώσεις των κορυφαίων ευρωπαϊκών ιδρυμάτων αεροναυπηγικών ερευνών και ακαδημαϊκών σχολών·

Βασικές δικλίδες ελέγχου και συστήματα εποπτείας

17.  επισημαίνει ότι η κοινή επιχείρηση θέσπισε διαδικασίες εκ των προτέρων ελέγχου με βάση τις οικονομικές και επιχειρησιακές επισκοπήσεις, τους εκ των υστέρων ελέγχους που εφαρμόστηκαν σε δικαιούχους επιχορηγήσεων για το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο, τις ενδιάμεσες και τελικές πληρωμές και τις δηλώσεις δαπανών του προγράμματος «Ορίζων 2020», σημειώνει δε ότι υπεύθυνη για τους εκ των υστέρων ελέγχους είναι η κοινή υπηρεσία ελέγχου της Επιτροπής·

18.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την κοινή επιχείρηση, τα εναπομένοντα ποσοστά σφάλματος που προέκυψαν από τους εκ των υστέρων ελέγχους ήταν 1,21 % για τα έργα στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος-πλαισίου και 1,11 % για τα έργα στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», δηλαδή βρίσκονται αμφότερα κάτω από το όριο σημαντικότητας του 2 %·

Στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης

19.  παρατηρεί ότι η κοινή επιχείρηση δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην πρόληψη και στον εντοπισμό της απάτης· ως εκ τούτου, η ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας εφαρμόζει τη στρατηγική του 2020 για την καταπολέμηση της απάτης όσον αφορά τους συμφεροντούχους, προκειμένου να εντοπίζεται και να προλαμβάνεται η διπλή χρηματοδότηση· ωστόσο, επισημαίνει με ανησυχία ότι κατά τη διάρκεια του 2018 εντοπίστηκαν και κοινοποιήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) τρεις περιπτώσεις εικαζόμενων δραστηριοτήτων απάτης σε σύνδεση με δικαιούχους που έλαβαν χρηματοδότηση από την κοινή επιχείρηση·

Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος

20.  επισημαίνει ότι το 2018 η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (IAS) διενήργησε έλεγχο σχετικά με τον συντονισμό με το Κοινό Κέντρο Υποστήριξης (ΚΚΥ), προκειμένου να αξιολογήσει κατά πόσον είναι επαρκής ο σχεδιασμός της διακυβέρνησης της διαχείρισης κινδύνου και των εσωτερικών διαδικασιών της κοινής επιχείρησης· επισημαίνει με ικανοποίηση ότι η IAS αναγνώρισε ως προτέρημα τον ενεργό ρόλο που διαδραματίζει η κοινή επιχείρηση στην ανταλλαγή πληροφοριών με το ΚΚΥ· επισημαίνει ακόμη ότι οι ελεγκτές έλαβαν υπό σημείωση τις κοινές προσεγγίσεις των διευθυντών, στο πλαίσιο των οποίων εξέφρασαν τις ανάγκες τους όσον αφορά σημαντικά ζητήματα όπως η εμπιστευτικότητα· επιπλέον, διατυπώθηκαν διάφορες συστάσεις στην IAS για την περαιτέρω προσαρμογή των συστημάτων ΤΠ της Επιτροπής, ώστε να αρθούν οι εναπομένοντες περιορισμοί όσον αφορά τη διαβίβαση δεδομένων· καλεί την κοινή επιχείρηση να ολοκληρώσει την ανάπτυξη κριτηρίων και διαδικασιών για τον χειρισμό των εμπιστευτικών δεδομένων των δικαιούχων της κοινής επιχείρησης·

Λοιπά σχόλια

21.  επισημαίνει την επέκταση των διμερών επαφών της κοινής επιχείρησης με διάφορα κράτη μέλη και περιφέρειες, με βάση τις προτεραιότητες των στρατηγικών έρευνας και καινοτομίας για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) που χαρτογραφήθηκαν από την κοινή επιχείρηση, σύμφωνα με τις οποίες πάνω από 60 περιφέρειες κοινοποίησαν στην κοινή επιχείρηση ότι περιλαμβάνουν την αεροναυπηγική ή συναφείς με την κοινή επιχείρηση τομείς στις προτεραιότητές τους για την έρευνα και καινοτομία· επισημαίνει ακόμη με ικανοποίηση ότι το 2018 υπογράφηκε ένα ακόμη μνημόνιο συμφωνίας (ΜΣ) με περιφέρεια στη Γερμανία, με αποτέλεσμα να ανέλθει σε 17 ο αριθμός ΜΣ που ήταν σε ισχύ την 31η Δεκεμβρίου 2018· επισημαίνει ότι ακολούθησε η υπογραφή ΜΣ με τη γαλλική περιφέρεια της Nouvelle Aquitaine τον Ιούνιο του 2019·

22.  επισημαίνει ότι η αποτελεσματική επικοινωνία αποτελεί ουσιαστική συνιστώσα των επιτυχημένων ενωσιακά χρηματοδοτούμενων έργων· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να αυξηθεί η προβολή των επιτευγμάτων της κοινής επιχείρησης και να διαδοθούν οι πληροφορίες σχετικά με την προστιθέμενη αξία· καλεί την κοινή επιχείρηση να εφαρμόσει μια προορατική επικοινωνιακή πολιτική για τη διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνάς της στο ευρύ κοινό, π.χ. κάνοντας χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή άλλων μέσων ενημέρωσης, με στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τον αντίκτυπο της ενωσιακής στήριξης, με ιδιαίτερη έμφαση στη διείσδυση στην αγορά·

23.  καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να αξιολογήσει την ορθότητα και την αξιοπιστία της μεθοδολογίας για τον υπολογισμό και την αποτίμηση των εισφορών σε είδος· θεωρεί ότι η αξιολόγηση θα πρέπει να αποτιμά τον σχεδιασμό και την αρτιότητα των κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή της διαδικασίας εισφορών σε είδος, προκειμένου να συνδράμει στον σχεδιασμό, στην υποβολή εκθέσεων και στη διαδικασία πιστοποίησης των εισφορών σε είδος·

Μεταφορές και Τουρισμός

24.  υπογραμμίζει ότι οι στόχοι της κοινής επιχείρησης θα πρέπει να προσαρμοστούν, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη για την προοδευτική απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, και ότι οι αναγκαίοι οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι θα πρέπει να παρέχονται αυτομάτως, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η κοινή επιχείρηση διαθέτει επαρκή ικανότητα για ενδεχόμενες προσαρμογές·

25.  επισημαίνει ότι η κοινή επιχείρηση αποτελεί σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μεταξύ της Ένωσης και της αεροναυπηγικής βιομηχανίας, με στόχο να αναπτυχθούν ρηξικέλευθες τεχνολογίες, ώστε να αυξηθούν σημαντικά οι περιβαλλοντικές επιδόσεις των αεροσκαφών και των αερομεταφορών· επισημαίνει ότι η επιχείρηση δρομολογήθηκε ως «κοινή επιχείρηση Clean Sky» το 2007, υπαγόμενη στο έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης («ΠΠ7»), και εξελίχθηκε σε «κοινή επιχείρηση Clean Sky 2» το 2014, υπαγόμενη στο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζων 2020»·

26.  επισημαίνει ότι τα προγράμματα της κοινής επιχείρησης χρηματοδοτούνται από κοινού στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» (για την περίοδο 2014-2020) μέσω ενωσιακών επιδοτήσεων ύψους έως 1 755 εκατομμυρίων EUR και μέσω εισφορών σε είδος αξίας τουλάχιστον 2 193,75 εκατομμυρίων EUR που καταβάλλουν τα μέλη από τον ιδιωτικό τομέα· επισημαίνει ότι η Ένωση και τα μέλη από τον ιδιωτικό τομέα επωμίζονται εξίσου τις διοικητικές δαπάνες, οι οποίες δεν υπερβαίνουν τα 78 εκατομμύρια EUR κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου·

27.  επικροτεί το γεγονός ότι η κοινή επιχείρηση συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της αποδοτικότητας στον τομέα της αεροπορίας· τονίζει τα ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα και τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζει η κοινή επιχείρηση στην Ευρώπη, για την εξασφάλιση καθαρής επιτάχυνσης στις πράσινες τεχνολογίες που αποσκοπούν στη μείωση του CO2, των εκπομπών αερίων και των επιπέδων θορύβου που παράγονται από αεροσκάφη· υπογραμμίζει τον στρατηγικής σημασίας ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίσει η κοινή επιχείρηση αυτή στο πλαίσιο του μελλοντικού προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» όσον αφορά τη συμβολή στους νέους στόχους για την «κλιματική ουδετερότητα» έως το 2050 και στις σχεδιαζόμενες μειώσεις των εκπομπών CO2 μέσω της τεχνολογικής προόδου·

28.  παρατηρεί ότι η αξιοποίηση σε παγκόσμιο επίπεδο των τεχνολογιών που δημιουργούνται και προάγονται από την κοινή επιχείρηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση ισοδύναμη με τις συνολικές εκπομπές CO2 των Κάτω Χωρών·

29.  τονίζει ότι, χάρη σε τεχνολογίες της Clean Sky I, έχουν μειωθεί οι εκπομπές CO2 ανά επιβάτη κατά 19 % για τα αεροσκάφη μεγάλων αποστάσεων και κατά 40 % για τα αεροσκάφη μεσαίων αποστάσεων· ζητεί να παρασχεθούν στην κοινή επιχείρηση όλοι οι αναγκαίοι ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι, ώστε να συνεχιστεί η επιτυχής αυτή προσέγγιση·

30.  επισημαίνει ότι έως το 40 % της χρηματοδότησης της κοινής επιχείρησης διατίθεται στους 16 επικεφαλής και στις συνδεδεμένες εταιρείες τους, δηλαδή σε βιομηχανικούς εταίρους που έχουν δεσμευτεί να υλοποιήσουν πλήρως το πρόγραμμα Clean Sky 2 καθ’ όλη τη διάρκειά του· επισημαίνει ότι το 30 % της χρηματοδότησης της κοινής επιχείρησης χορηγείται μέσω προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και προσκλήσεων υποβολής προσφορών που απευθύνονται στους κύριους συνεργάτες της (οι οποίοι επιλέγονται με γνώμονα μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις όσον αφορά το πρόγραμμα)· επισημαίνει ακόμη ότι το εναπομένον 30 % της χρηματοδότησης χορηγείται μέσω προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και προσκλήσεων υποβολής προσφορών που απευθύνονται σε άλλους εταίρους (οι οποίοι συμμετέχουν σε ειδικά θέματα και έργα στο πλαίσιο μιας σαφώς καθορισμένης, περιορισμένης δέσμευσης)·

31.  επισημαίνει ότι, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία των προσωρινών λογαριασμών για το 2018 (τέλη Φεβρουαρίου του 2019), τα μέλη της κοινής επιχείρησης από τον ιδιωτικό τομέα είχαν κοινοποιήσει εισφορές σε είδος για τις επιχειρησιακές δραστηριότητες (IKOP) σωρευτικής αξίας 399 εκατομμυρίων EUR και ότι η κοινή επιχείρηση είχε επικυρώσει πιστοποιημένες εισφορές ύψους 279,9 εκατομμυρίων EUR· επισημαίνει, ομοίως, ότι τα μέλη από τον ιδιωτικό τομέα είχαν κοινοποιήσει εισφορές σε είδος για συμπληρωματικές δραστηριότητες (IKAA) σωρευτικής αξίας 827,9 εκατομμυρίων EUR, εκ των οποίων τα 620 εκατομμύρια EUR επικυρώθηκαν από την κοινή επιχείρηση·

32.  επισημαίνει ότι στην κοινή επιχείρηση συμμετέχουν πλέον 16 επικεφαλής και 193 κύριοι συνεργάτες (συμπεριλαμβανομένων 50 ΜΜΕ) και ότι δρομολογήθηκαν εννέα προσκλήσεις υποβολής προτάσεων (ώστε να διατεθούν τα εναπομείναντα κονδύλια σε άλλους εταίρους)· επισημαίνει ότι αξιολογήθηκαν οκτώ από τις προσκλήσεις αυτές, με αποτέλεσμα να επιλεγούν 560 εταίροι (μεταξύ άλλων, το 31 % των ΜΜΕ που αναλογεί στο 25 % της χρηματοδότησης) από 27 χώρες·

33.  επισημαίνει ότι η κοινή επιχείρηση σχεδιάζει να αναθεωρήσει τους δημοσιονομικούς της κανόνες, προκειμένου να τους ευθυγραμμίσει με τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(2)·

34.  επισημαίνει ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου εξέδωσε μια πολύ σημαντική σύσταση προς την κοινή επιχείρηση για την κατάρτιση ενοποιημένου μητρώου κινδύνων, ώστε να καλύπτονται κίνδυνοι που επηρεάζουν το πρόγραμμα και την κοινή επιχείρηση ως αυτόνομη οντότητα· λαμβάνει υπό σημείωση τη δήλωση του εσωτερικού ελεγκτή περί έλλειψης αντικειμενικότητας από την πλευρά της διοίκησης της κοινής επιχείρησης λόγω της επανειλημμένης παρεμβολής της σε διοικητικά καθήκοντα και λόγω των διαδικασιών διαχείρισης της ποιότητας· καλεί επιτακτικά την κοινή επιχείρηση να επιλύσει αμέσως το ζήτημα αυτό και να εφαρμόσει πλήρως τη σύσταση του εσωτερικού ελεγκτή·

35.  επισημαίνει με ανησυχία ότι ο εσωτερικός ελεγκτής εντόπισε διάφορους τομείς κινδύνου, όπου απαιτείται η ανάληψη δράσης από τη διοίκηση της κοινής επιχείρησης· αναμένει ότι η διοίκηση της κοινής επιχείρησης θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για τον μετριασμό των εν λόγω κινδύνων·

36.  επισημαίνει ότι κατά τη διάρκεια του 2018 εντοπίστηκαν και κοινοποιήθηκαν στην OLAF τρεις περιπτώσεις εικαζόμενων δραστηριοτήτων απάτης σε σύνδεση με δικαιούχους που έλαβαν χρηματοδότηση από την κοινή επιχείρηση· καλεί την κοινή επιχείρηση να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης στο μέλλον.

(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 558/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, σχετικά με την κοινή επιχείρηση Clean Sky 2 (ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 77).
(2) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).

Τελευταία ενημέρωση: 31 Ιουλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου