Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2019/2101(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0032/2020

Esitatud tekstid :

A9-0032/2020

Arutelud :

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0071

Vastuvõetud tekstid
PDF 152kWORD 59k
Neljapäev, 14. mai 2020 - Brüssel Lõplik väljaanne
2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte Clean Sky 2
P9_TA(2020)0071A9-0032/2020
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 13. mai 2020. aasta otsus ühisettevõtte Clean Sky 2 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2019/2101(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ühisettevõtte Clean Sky 2 2018. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet ELi ühisettevõtete eelarveaasta 2018 kohta koos ühisettevõtte vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2), 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2020. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2018. aasta eelarve täitmisel (05763/2019 – C9‑0067/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 209,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 71,

–  võttes arvesse nõukogu 6. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 558/2014 ühisettevõtte Clean Sky 2 asutamise kohta(5), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta(6),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

–  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni arvamust,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9‑0032/2020),

1.  annab heakskiidu ühisettevõtte Clean Sky 2 tegevdirektori tegevusele ühisettevõtte 2018. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, ühisettevõtte Clean Sky 2 tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L‑seerias).

(1) ELT C 426, 18.12.2019, lk 1.
(2) ELT C 426, 18.12.2019, lk 32.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) ELT L 169, 7.6.2014, lk 77.
(6) ELT L 38, 7.2.2014, lk 2.


2. Euroopa Parlamendi 13. mai 2020. aasta otsus ühisettevõtte Clean Sky 2 2018. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2019/2101(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ühisettevõtte Clean Sky 2 2018. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet ELi ühisettevõtete eelarveaasta 2018 kohta koos ühisettevõtte vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2020. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2018. aasta eelarve täitmisel (05763/2019 – C9‑0067/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 209,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 71,

–  võttes arvesse nõukogu 6. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 558/2014 ühisettevõtte Clean Sky 2 asutamise kohta(5), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta(6),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

–  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni arvamust,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9‑0032/2020),

1.  annab heakskiidu ühisettevõtte Clean Sky 2 2018. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ühisettevõtte Clean Sky 2 tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L‑seerias).

(1) ELT C 426, 18.12.2019, lk 1.
(2) ELT C 426, 18.12.2019, lk 32.
(3) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(4) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(5) ELT L 169, 7.6.2014, lk 77.
(6) ELT L 38, 7.2.2014, lk 2.


3. Euroopa Parlamendi 14. mai 2020. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on ühisettevõtte Clean Sky 2 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2019/2101(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust ühisettevõtte Clean Sky 2 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

–  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni arvamust,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9‑0032/2020),

A.  arvestades, et ühisettevõte alustas iseseisvat tööd 16. novembril 2009;

B.  arvestades, et nõukogu määrusega (EL) nr 558/2014(1) asutatud ühisettevõte Clean Sky 2 (edaspidi „ühisettevõte“) asendas alates 27. juunist 2014 programmi „Horisont 2020“ raames tegutsenud ühisettevõtte Clean Sky;

C.  arvestades, et ühisettevõtte peamine eesmärk on leevendada oluliselt lennundustehnoloogiate keskkonnamõju ja tõsta Euroopa lennundustööstuse konkurentsivõimet; arvestades, et ühisettevõtte tegutsemisaega on pikendatud kuni 31. detsembrini 2024;

D.  arvestades, et ühisettevõtte asutajaliikmed on liit, keda esindab komisjon, ning integreeritud tehnoloogia tutvustusvaldkondade (ITD), innovatiivse õhusõiduki tutvustusplatvormide (IADP) ja läbivate meetmete (TA) juhid koos ITD toetajaliikmetega;

E.  arvestades, et liidu maksimaalne rahaline toetus ühisettevõtte teisele tegevusetapile on 1 755 000 000 eurot, mis tuleb programmi „Horisont 2020“ eelarvest;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib, et kontrollikoja hinnangul annab ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes aspektides õiglase pildi ühisettevõtte finantsolukorrast 31. detsembri 2018. aasta seisuga, aga ka selle tulemustest, rahavoogudest ja netovara muutustest nimetatud kuupäeval lõppenud aasta jooksul vastavalt ühisettevõtte finantseeskirjale ja komisjoni peaarvepidaja poolt heaks kiidetud raamatupidamisreeglitele;

2.  märgib, et kontrollikoda märkis oma aruandes ühisettevõtte Clean Sky 2 kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et selle raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud on kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed;

3.  märgib, et ühisettevõtte 2018. aasta lõplik eelarve hõlmas 371 100 000 euro suuruses summas kulukohustuste assigneeringuid ja 343 786 573 euro suuruses summas maksete assigneeringuid; märgib, et 98,7 % kulukohustuste assigneeringutest ja 98,6 % maksete assigneeringutest moodustasid komisjoni toetused ja eelmistest aastatest üle kantud summad;

4.  märgib, et kulukohustuste assigneeringute kasutusmäär oli 99,2 % (2017. aastal 99,6 %) ning maksete assigneeringute kasutusmäär 97,3 % (2017. aastal 98,5 %); märgib, et maksete assigneeringute täitmise määr langes halduskulude osas 79,23 %‑le (2017. aastal oli see 93,13 %);

5.  märgib rahuloluga, et ühisettevõte on rakendanud mitmesuguseid vahendeid programmi täitmise jälgimiseks nii tootlikkuse, tulemuste, planeerimise kui ka tegevusriskide seisukohast;

Eelarve mitmeaastane täitmine seitsmenda raamprogrammi raames

6.  märgib, et liidu toetus seitsmendast raamprogrammist ulatus 800 000 000 euroni ning tööstus- ja teadusrühmituste liikmed eraldasid omalt poolt 608 300 000 euro ulatuses vahendeid, millest 594 100 000 eurot oli mitterahaline toetus seitsmenda raamprogrammi projektidele, mida rahastab kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõte (FCH2), ning 14 900 000 eurot läks halduskulude katteks;

7.  märgib, et seitsmes raamprogramm lõpetati ametlikult 2017. aastal ja selle täitmise määr oli ligikaudu 100 %; märgib, et 2018. aastal sai ühisettevõte veel 850 000 euro suuruses summas tagasimakseid, mis oli tingitud tasaarvestamata eelmaksetest ja järelauditite tulemustest;

Eelarve mitmeaastane täitmine programmi „Horisont 2020“ raames

8.  võttis teadmiseks, et 2018. aasta lõpuks oli programmi „Horisont 2020“ raames rahastatavate meetmete jaoks ette nähtud 2 064 000 000 eurot, millest 816 700 000 eurot pidi olema liidu rahaline toetus ja 14 100 000 eurot eraliikmete rahaline toetus; märgib, et 2018. aasta lõpus oli juhatus kinnitanud mitterahalise osaluse summas 273 900 000 eurot ja deklareeritud oli veel 157 600 000 eurot, mida ei olnud veel kinnitatud, sellele lisandus 801 700 000 eurot tööstusharu liikmete mitterahalise osalusena lisategevustele;

Projektikonkursid

9.  võtab teadmiseks, et ühisettevõte algatas 2018. aastal kaks projektikonkurssi, sai 417 abikõlblikku toetustaotlust (kokku oli taotlusi 420) ja valis rahastamiseks välja 131 taotlust;

10.  märgib nelja tuumikpartneri projektikonkursi edukat lõpetamist 2017. aastal; võtab teadmiseks, et 2018. aasta tegevus oli seotud kõigi valitud tuumikpartnerite (kellest vähesed said 2018. aastal aktiivseks liikmeks) liikmete uue toetuslepingu rakendamisega; märgib, et nelja konkursi lõpetamise ja võitnud üksuste liikmetena liitumise tulemuseks oli 183 tuumikpartnerit, kellest 49 on sidusettevõtjad või seotud kolmandad isikud;

11.  märgib, et 2018. aasta lõpuks käivitati üheksa projektikonkurssi, millest kaheksa on hinnatud ja lõpetatud või lõppetapis, ning märgib, et need kaheksa projektikonkurssi hõlmavad rohkem kui 560 partnerit 27 eri riigist; märgib, et seitsmes projektikonkurss viidi ellu 2018. aasta oktoobris 198 osalejaga; märgib, et kaheksas projektikonkurss käivitati 2018. aasta novembris 182 osalejaga; lisaks kuulutati 2018. aasta novembris välja üheksas projektikonkurss, mille hindamine toimus 2019. aasta märtsis;

Tulemuslikkus

12.  märgib, et teave mõne võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitaja kohta ei ole projektide laadi tõttu veel kättesaadav; peab kiiduväärseks, et enamik konkreetsetest võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajast on saavutatud või saavutamise plaanipärases etapis; märgib, et eksperdid nõuavad täiendavat järelevalvet ja analüüsi ning iga aasta lõpuks tegelikult kehtestatud ja kavandatud võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajate selget eristamist;

13.  märgib, et halduskulude osakaal (haldus- ja tegevuseelarve) jääb alla 5 %, mis näitab, et ühisettevõtte organisatsiooniline struktuur on üsna ratsionaalne ja tõhus;

14.  võtab teadmiseks, et 2017. ja 2018. aastal oli ühisettevõtte ajutiste ja lepinguliste töötajate seas suur kaadrivoolavus; märkis, et ajutiste töötajate puhul suurenes tööjõu voolavus peaaegu 17 % ning ajutiste töötajate kasutamine peaaegu kahekordistus 2018. aastal;

15.  märgib, et ühisettevõtte 2018. aasta tegevusaruandes 2017. ja 2018. aasta soolise tasakaalu kohta esitatud võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajate kohaselt on naiste osakaal ühisettevõtte tegevuses stabiilne, aga üsna väike – naisi on programmis osalejate seas 22 %, programmi koordinaatorite seas 13 % ning hindamisi ja analüüse läbi viivates nõunike ja ekspertide seas ning teaduskomitees 18–25 %; soovitab teha jätkuvaid jõupingutusi naiste osaluse suurendamiseks programmis;

16.  peab kiiduväärseks, et ühisettevõte kaasab Euroopa kõige andekamaid inimesi ja hinnalisemaid ressursse; märgib, et üksiti kasutatakse ära Euroopa juhtivate lennundusalaste teadusasutuste ja akadeemiliste ringkondade olulisimaid oskusi ja teadmisi;

Peamised juhtimis- ja kontrollisüsteemid

17.  võtab teadmiseks, et ühisettevõte on kehtestanud finants- ja tegevusdokumentide kontrollil põhinevad eelkontrollimenetlused ning näinud ette seitsmenda raamprogrammi vahe- ja lõppmaksete saajate ja programmi „Horisont 2020“ projekti maksetaotluste järelauditid, ning võtab ühtlasi teadmiseks, et järelauditite eest vastutab komisjoni ühine audititalitus;

18.  märgib, et ühisettevõtte poolt teatatud järelauditite jääkvigade määr oli seitsmenda raamprogrammi projektide puhul 1,21 % ja programmi „Horisont 2020“ projektide puhul 1,11 %, st olulisuse piirmäärast (2 %) väiksem;

Pettustevastane strateegia

19.  märgib, et ühisettevõte pöörab erilist tähelepanu pettuste ennetamisele ja avastamisele – selle tulemusena rakendab teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraat (DG RTD) koos sidusrühmadega 2020. aasta pettustevastast strateegiat, et avastada ja vältida topeltrahastamist; märgib siiski murega, et 2018. aastal avastati kolm juhtumit, kus ühisettevõtte rahaliste vahendite saaja oli väidetavalt seotud pettusega, ja neist teatati Euroopa Pettustevastasele Ametile (OLAF);

Siseaudit

20.  märgib, et 2018. aastal viis siseauditi talitus läbi auditi ühise tugikeskusega koordineerimise kohta, et hinnata ühisettevõtte juhtimise, riskijuhtimise ja siseprotsesside ülesehituse asjakohasust; märgib rahuloluga, et siseauditi talitus pidas ühisettevõtte aktiivset rolli ühise tugikeskusega peetavas teabevahetuses tugevuseks; lisaks võtsid audiitorid teadmiseks direktorite ühised lähenemisviisid oma vajaduste väljendamiseks olulistes valdkondades (nt konfidentsiaalsus); lisaks on siseauditi talitusele esitatud mitu soovitust komisjoni IT‑süsteemide edasiseks kohandamiseks, et kaotada andmete edastamisega seotud allesjäänud piirangud; kutsub ühisettevõtet üles viima lõpule kriteeriumide ja menetluste väljatöötamine ühisettevõtte toetusesaajate konfidentsiaalsete andmete käitlemiseks;

Muud märkused

21.  võtab teadmiseks ühisettevõtte kahepoolsete kontaktide laiendamise mitme liikmesriigi ja piirkonnaga, tuginedes ühisettevõtte koostatud aruka spetsialiseerumise teadus- ja innovatsioonistrateegiate (RIS3) prioriteetide kaardistamisele, mis tõi esile enam kui 60 piirkonda, kes on ühisettevõttele teada andnud, et nende teadusuuringute ja innovatsiooni prioriteetide hulka kuuluvad ka lennundus või seotud valdkonnad; märgib lisaks rahuloluga, et Saksamaa ühe piirkonnaga allkirjastati 2018. aastal veel üks vastastikuse mõistmise memorandum, nii et 31. detsembriks 2018 tõusis jõustunud vastastikuse mõistmise memorandumite arv 17‑ni; märgib, et seejärel allkirjastati 2019. aasta juunis vastastikuse mõistmise memorandum ka Prantsusmaa Uus‑Akvitaania piirkonnaga;

22.  märgib, et selleks, et ELi rahastatavad projektid oleksid edukad, on väga tähtis tõhusalt teavet vahetada; peab oluliseks suurendada ühisettevõtte saavutuste nähtavust ning levitada teavet selle pakutava lisaväärtuse kohta; kutsub ühisettevõtet üles järgima proaktiivset kommunikatsioonipoliitikat, levitades oma teadusuuringute tulemusi üldsusele, näiteks sotsiaalmeedia või muude meediakanalite kaudu, et suurendada üldsuse teadlikkust liidu toetuse mõjust, pöörates erilist tähelepanu turuleviimisele;

23.  palub kontrollikojal hinnata mitterahalise osaluse arvutamise ja hindamise metoodika korrektsust ja usaldusväärsust; märgib, et hindamise käigus tuleks hinnata mitterahalise osaluse menetluse rakendamissuuniste ülesehitust ja usaldusväärsust, et aidata kaasa mitterahalise osaluse kavandamis-, aruandlus- ja sertifitseerimisprotsessile;

Transport ja turism

24.  rõhutab, et ühisettevõtte eesmärke tuleks kohandada, et võtta arvesse CO2‑heite järkjärgulise vähendamise vajadust, ning toonitab, et rahaliste ja inimressursside eraldamine peaks toimuma automaatselt, et ühisettevõttel oleks mis tahes kohandusteks piisavad vahendid;

25.  märgib, et ühisettevõte põhineb liidu ja lennundusettevõtete, s.o avaliku ja erasektori partnerlusel, mille eesmärk on töötada välja murrangulised tehnoloogiad, et muuta lennukid ja lennutransport oluliselt keskkonnasõbralikumaks; märgib, et ühisettevõte asutati 2007. aastal teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse seitsmenda raamprogrammi (edaspidi „seitsmes raamprogramm“) raames Clean Sky nime all ning 2014. aastal sai sellest teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020“ raames tegutsev ühisettevõte Clean Sky 2;

26.  märgib, et ajavahemikul 2014–2020 rahastatakse ühisettevõtte programme „Horisont 2020“ raames ühiselt nii, et liit eraldab kuni 1 755 miljoni euro eest toetusi ja eraliikmed panustavad vähemalt 2 193,75 miljoni euro suuruse mitterahalise osalusega; märgib, et halduskulud, mis ei tohi nimetatud ajavahemiku jooksul ületada 78 miljonit eurot, jagunevad võrdselt liidu ja eraliikmete vahel;

27.  peab tervitatavaks ühisettevõtte suurt panust lennundussektori tõhususe suurendamisse; rõhutab ühisettevõtte väga häid tulemusi ja olulist rolli Euroopas selliste keskkonnahoidlike tehnoloogiate kiirel arendamisel, mille eesmärk on vähendada õhusõidukite tekitatavat CO2‑heidet, kasvuhoonegaaside hulka ja mürataset; rõhutab, et ühisettevõttel peaks olema tulevases programmis „Euroopa horisont“ strateegiliselt tähtis roll, et aidata kaasa 2050. aasta kliimaneutraalsuse eesmärkide saavutamisele ja tehnoloogia arengust tulenevale CO2‑heite kavandatud vähendamisele;

28.  märgib, et ühisettevõtte loodud ja edendatavate tehnoloogiate ülemaailmne kasutamine võib kõrvaldada Madalmaade koguheite suuruse CO2‑heite koguse;

29.  rõhutab, et Clean Sky I tehnoloogiad on vähendanud CO2‑heidet pikamaalendudel 19 % ja keskmise pikkusega lendudel 40 % reisija kohta; nõuab, et ühisettevõttele antaks kõik vajalikud inim- ja rahalised ressursid, et seda edukat käsitust edasi arendada;

30.  märgib, et kuni 40 % ühisettevõtte rahalistest vahenditest eraldatakse selle 16 juhile ja nendega seotud üksustele, s.o ettevõtetele, kelle ülesanne on kogu Clean Sky 2 programm selle kestuse jooksul ellu viia; märgib, et 30 % ühisettevõtte rahalistest vahenditest eraldatakse projektikonkursside ja hankekonkursside kaudu ühisettevõtte tuumikpartneritele, kes valitakse välja programmiga seotud pikaajaliste kohustuste täitmiseks; märgib ühtlasi, et ülejäänud 30 % rahalistest vahenditest eraldatakse projektikonkursside ja hankekonkursside kaudu teistele partneritele, kes tegelevad kindla valdkonnaga ja osalevad täpselt kindlaks määratud, piiratud kohustustega projektides;

31.  märgib, et 2018. aasta esialgse raamatupidamise aastaaruande esitamise tähtajaks (2019. aasta veebruari lõpp) oli ühisettevõtte eraliikmete deklareeritud mitterahalise osaluse maht põhitegevustes kokku 399 miljonit eurot ja ühisettevõte oli kinnitanud tõendatud osalusi summas 279,9 miljonit eurot; märgib ühtlasi, et lisategevustes deklareerisid eraliikmed mitterahalise osaluse kogumahus 827,9 miljonit eurot, millest ühisettevõte oli kinnitanud 620 miljonit eurot;

32.  märgib, et ühisettevõttel on praegu 16 juhti ja 193 tuumikpartnerit (sh 50 VKEd) ning välja on kuulutatud üheksa projektikonkurssi, mille eesmärk on eraldada ülejäänud rahalised vahendid teistele partneritele; märgib, et neist projektikonkurssidest kaheksa puhul on hindamisetapp lõppenud ja 27 riigist on välja valitud 560 partnerit (neist 31 % on VKEd, kellele eraldatakse 25 % rahalistest vahenditest);

33.  märgib, et ühisettevõttel on kavas oma finantsreeglid läbi vaadata, et viia need vastavusse liidu üldeelarve suhtes kohaldatavate uute finantsreeglitega kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL, Euratom) 2018/1046(2);

34.  märgib, et siseauditi talitus esitas ühisettevõttele väga olulise soovituse koostada ühtne riskiregister, mis sisaldaks programmiga seotud riske ja ühisettevõtte omaette üksusena tegutsemise riske; märgib, et siseaudiitor andis ühisettevõtte juhtkonnale teada, et korduva osalemise tõttu juhtimisülesannete täitmisel ja kvaliteedijuhtimise protsesside tõttu ei ole ta objektiivne; nõuab tungivalt, et ühisettevõte lahendaks selle probleemi viivitamata ja rakendaks täielikult siseaudiitori soovitust;

35.  märgib murelikult, et siseaudiitor tegi kindlaks mitu riskivaldkonda, mis vajavad ühisettevõtte juhtkonna sekkumist; loodab, et juhtkond võtab riskide maandamiseks kõik vajalikud meetmed;

36.  märgib, et 2018. aastal avastati kolm juhtumit, mille puhul oli ühisettevõttelt rahaliste vahendite saaja väidetavalt seotud pettusega, ja neist teatati OLAFile; palub ühisettevõttel võtta kõik vajalikud meetmed, et pettust rohkem ei esineks.

(1) Nõukogu 6. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 558/2014 ühisettevõtte Clean Sky 2 asutamise kohta (ELT L 169, 7.6.2014, lk 77).
(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrus (EL, Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012 (ELT L 193, 30.7.2018, lk 1).

Viimane päevakajastamine: 31. juuli 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika